ANUNŢ

            Orașul Vlăhița cu sediul în Vlăhița, str. Turnătorilor, nr. 20, județul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publică de conducere vacantă,  în serviciu economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa:

            1 post – Șef serviciu, cu o durată de muncă normală 8/40

            Condiţii generale de participare la concursul de recrutare:

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

            Condiţii specifice de participare la concursul de recrutare:

            Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;

            Absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice, sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

            5 (cinci) ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

Citește mai departe...

Orașul Vlăhița, prin Consiliul Local al Orașului Vlăhița, organizează licitații publice deschise, în vederea închirierii următoarelor obiective: 7 bunuri aparținând domeniului public al orașului Vlăhița:

  1. spaţiu de 48,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Gabor Aron nr. 6, cu destinația de activități comerciale.
  2. spaţiu de 33,29 mp situat în orașul Vlăhița str. Gabor Aron nr. 16, cu destinația de activități comerciale.
  3. spaţiu de 12,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Mihai Eminescu, cu destinația de activități comerciale.
  4. spaţiu de 12,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Turnatorilor, cu destinația de activități comerciale.
  5. spaţiu de 40,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 24, cu destinația de activități culturale pentru copii din orașul Vlăhița.
  6. spaţiu de 265,77 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 15, cu destinația de activități socio-culturale din orașul Vlăhița.
  7. spaţiu de 25,80 mp situat în orașul Vlăhița str. Mihai Eminescu, cu destinația de activități comerciale.

Ofertele se depun într-un singur exemplar până la data de 18.02.2021 ora 10,00, la sediul Consiliului Local al Orașului Vlăhița din Orașul Vlăhița, str. Teilor nr. 5, Bl. T5, ap. SP. COM. H, județul Harghita, telefon/fax: +40-266-246634, +40-266-246635, +40-266-246636, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., cod fiscal 4245224.

În caz de neadjudecare, licitațiile se repetă în ziua de  25.02.2021, ora 10,00, la aceași adresă.

Condițiile de participarea și adjudecarea sunt cuprinse în documentația de închiriere, care se poate procura la sediul Primăriei Orașului Vlăhița, din Orașul Vlăhița, str. Teilor nr. 5, Bl. T5, ap. SP. COM. H, județul Harghita, telefon/fax: +40-266-246634, +40-266-246635, +40-266-246636, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., cod fiscal 4245224, Compartimentul de informare și relații cu publicul, începând cu ziua de 18.01.2021, între orele 8-14. Costul documentației este de 100,00 lei şi se poate constitui prin depunerea la casieria Primăriei orașului Vlăhița.

Data și ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.02.2021.

Prețul minim de pornire a licitației: 1,5 euro/mp/lună.

Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției sau prin telefon.

 

            Vlăhița, la 07. 01. 2021

Primar al Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba

Primăria Orașului Vlăhița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractual vacante aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița:

1 post – Asistent medical comunitar - post vacant contractual fără vechime, pe perioadă nedeterminată.

Concursul se organizează la sediul temporar al Primăriei Orașului Vlăhița, Vlăhița aleea Teilor nr. 5, județul Harghita, în data de 27.01.2021, ora 10,00, proba scrisă, 29.01.2021 ora 12,00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la 19.01.2021, ora 15,00 la registratura Primăriei Orașului Vlăhița (secretariat), Orașul Vlăhița, Județul Harghita, Aleea Teilor nr. 5.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:

            - cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

            - copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

            - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, studii de școală sanitară postliceală sau echivalentă, ori studii postliceale prin echivalare conform Hotărârea Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, dovedite cu diploma de absolvire;

            - carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

            - cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

            - adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

            - curriculum vitae;

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Vlăhița și la nr. de telefon: 0266-246634.”

Primarul Orașului Vlăhița,

LŐRINCZ Csaba

            Orașul Vlăhița cu sediul în Vlăhița, str. Turnătorilor, nr. 20, județul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publică  vacantă,  în compartimentul investiții și achiziții publice, protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa:

 

            1 post - Consilier, clasa I, grad profesional asistent, cu o durată de muncă normală 8/40

 

            Condiţii generale de participare la concursul de recrutare:

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

            Condiţii specifice de participare la concursul de recrutare:

            Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  științelor juridice;

            1 (un) an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

            Concursul constă în trei etape succesive, după cum urmează:

  1. a) selecția dosarelor de înscriere;
  2. b) proba scrisă;
  3. c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Citește mai departe...

Véletlenszerű Kép

site_003.jpg