Orașul Vlăhița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița:

            1 post – Îngrijitor în Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului și administrarea domeniului public și privat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa pe perioadă nedeterminată, cu durată de muncă normală 8/40.

            Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:

            a) formular de înscriere la concurs;

            b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

            c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

            d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

            e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

            f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

            g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

            h) curriculum vitae, model comun european.

 

            Condiții generale de participare la concurs:

            a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

            c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

            e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

            f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

            g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

            h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

            Condiții specifice de participare la concurs:

            1) Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat,

            2) Vechime: nu se solicită.

 

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de Muncitor calificat I, în Compartimentul activități de gospodărie comunală și salubrizare publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa:

            1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea VI, Titlul III, art. 538 – 562;

            2. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea și securitatea muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;

  3. Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Titlul XI, Cap.II - Executarea contractului individual de muncă art. 37-40, Titlul XI, Cap.II - Răspunderea disciplinară art. 247-252.

            Concursul constă în trei etape succesive, după cum urmează:

            a) selecția dosarelor de înscriere;

            b) proba scrisă;

            c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

            Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Vlăhița, Vlăhița str Turnătorilor nr. 20, județul Harghita, în data de 11.03.2024, ora 10,00, proba scrisă, data interviului se va comunica împreună cu rezultatele probei scrise. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul şi pe pagina de internet al Orașului Vlăhița, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la 07.03.2024, ora 15,00 la registratura Primăriei Orașului Vlăhița (secretariat), Orașul Vlăhița, Județul Harghita, str. Turnătorilor nr. 20.

            Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Vlăhița, adresa de mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau la compartimentul resurse umane, persoana de contact Márton Ferenc, inspector resurse umane.și la nr. de telefon: 0266-246634.

           

 

 Primarul Orașului Vlăhița,

 Lőrincz Csaba

ORAȘUL VLĂHIȚA, cu sediul în Orașul Vlăhița, str. Turnătorilor, nr. 20, județul Harghita, anunţă publicul interesat asupra actualizării deciziei de încadrare nr.27 din 29.martie. 2021 de către APM Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului din data de 06.02.2024 -fără evaluarea impactului asupra mediului - pentru modificările aduse la proiectul „Extinderea rețelei de distribuție de gaze natural și branșamente în localitățile Băile Homorod din UAT Vlăhița, județul Harghita”, propus a fi realizat în localitatea Băile Homorod, judeţul Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare actualizate şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 în zilele lucrătoare, luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  actualizate în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului..

 Fax. 0266-310041;e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Proces – verbal de afișare

Azi, 05.12.2023, orele 12,00, s-a procedat la afișarea Anunțului de licitație pentru organizarea procedurii de licitație de vânzare bunuri, identificate conform Hotărârii consiliului Local nr. 125/26.10.2023

ANUNȚ

 

Orașul Vlăhița organizează licitație publică cu strigare, conform HG nr.841/1995, în vederea valorificării prin vânzare a unor bunuri scoase din funcțiune aparținând patrimoniul privat al orașului Vlăhița după cum urmează:

1. Autoturism, an de fabricație2013, Marca: SKODA RAPID, - Cilindree(cm3)/Putere-Kw: 1598 cmc/77Kw/4400, Sursa de energie: Motorină, Culoarea: Roșu Prețul de pornire: 14.640,00 lei

Documentația de atribuire care poate fi obținut la cerere, de la sediul instituției, sau electronic prin e-mail: Orașul Vlăhița, str. Turnătorilor nr. 20, județul Harghita, telefon/fax: +40-266-246634, +40-266-246635, +40-266-246636, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., cod fiscal 4245224.

Cumpărătorii interesați de achiziționarea bunurilor susmenționate, pot fi persoane fizice sau juridice, care vor depune pana la data de 11. 12. 2023, ora 11,00 documentele prevăzute în Caietul de sarcini, care poate fi achiziționat la sediul Primăriei orașului Vlăhița, contra sumei de 50 lei.

Licitația va avea loc în data de 11.12.2023 ora 12,00 în sediul al Primăriei orașului Vlăhița, str. Turnătorilor nr. 20, județul Harghita.

Cota de cheltuieli de participare la licitație consta în: achitarea sumei de 5% (732,00 lei) din valoarea bunului/bunurilor, și achitarea sumei 50 lei caietul de sarcini.

În caz de neadjudecare, următoarele date de desfășurare a licitației sunt 18.12.2023, ora 12,00

Informații suplimentare pentru participanți se pot obține la nr. de tel. 0751150185.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal.

 

Primar

LŐRINCZ Csaba

 

 

AVIZAT Comisia de licitaţie:

-Petres László – consilier Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului, și administrarea domeniului public și privat, ca președinte cu drept de vot................

-Molnár Ibolya Rita – consilier Compartiment contabilitate, buget, finanțe, ca membru ..........................

-Biró Imre – consilier Cabinetul primarului, ca membru............................

Orașul Vlăhița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante conform cu Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița:

            1 post – Șofer I (conducător autobuz școlar), în Compartimentul activități de gospodărie comunală și salubrizare publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa pe perioadă nedeterminată, cu durată de muncă normală 8/40.

            Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:

            a) formular de înscriere la concurs;

            b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

            c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

            d) permis de conducere cel puțin categoria D1, Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto cel puțin categoria D1;

            e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

            f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

            g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

            h) curriculum vitae, model comun european.

 

Citește mai departe...

Orașul Vlăhița cu sediul în Vlăhița, str. Turnătorilor, nr. 20, județul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publică de conducere vacantă,  în serviciu economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa:

 

            1 post – Arhitect șef, cu o durată de muncă normală 8/40

 

            Condiţii generale de participare la concursul de recrutare:

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

            Condiţii specifice de participare la concursul de recrutare:

            Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum şi de inginer în domeniul construcţiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcţii, absolvenţi ai cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, potrivit art. 361 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 350/2001;

            Minimum 5 (cinci) ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

            Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei de arhitect-şef de la nivelul oraşelor şi comunelor nu se prezintă persoane care să îndeplinească condiţiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute la art. 468 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se pot stabili condiţii pentru participarea la concurs şi a persoanelor care îndeplinesc condiţiile de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de arhitect-şef de minimum 3 ani.

 

            Concursul constă în trei etape succesive, după cum urmează:

            a) selecția dosarelor de înscriere;

            b) proba scrisă;

            c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

 

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

            Concursul se va organiza la sediul  Primăriei Orașului Vlăhița, Orașul Vlăhița, Județul Harghita, str. Turnătorilor nr. 20 în data de 20.11.2023, ora 10.00 proba scrisă.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune de la data de 18.10.2023, până la data de 06.11.2023, la secretariatul Primăriei Orașului Vlăhița, Orașul Vlăhița, Județul Harghita, str. Turnătorilor nr. 20., şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

            a) formularul de înscriere (care se obţine de la secretariatul comisiei);

            b) curriculum vitae, modelul comun european;

            c) copia actului de identitate;

            d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

            e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

            f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

            g) cazierul judiciar;

            h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

Citește mai departe...

ORAȘUL VLĂHIȚA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare- nu se supune evaluării impactului asupra mediului - de către A.P.M. Harghita, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construirea de locuințe NZEB PLUS pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în orașul Vlăhița” ce urmează a fi realizat în orașul Vlăhița, str. Nouă, Tronson 2, județul Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr.43, în zilele de luni-joi, între orele 0800-1630 şi vineri între orele 0800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Harghita.

Fax: 0266-310041, e-mail:Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

ORAȘUL VLĂHIȚA, titular al proiectului “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM FORESTIER ORAȘUL VLĂHIȚA – STAȚIUNEA HARGHITA MĂDĂRAȘ, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului, de către Agenţia pentru Protectia Mediului Harghita, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), din data de 05.09.2023, pentru proiectul propus a fi amplasat în orașul Vlăhița – Stațiunea Harghita Mădăraș, FN, judeţul Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr.43, în zilele de luni-joi, între orele 0800-1630 şi vineri între orele 0800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Harghita, fax:0266-310041, email:Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

ORAȘUL VLĂHIȚA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului și evaluării adecvate - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de explorare geologică în vederea identificării și promovării rezervelor de apă minerală terapeutică și de CO2 mofetic din perimetrul de explorare Homorod-Vlăhita”, propus a fi realizat în localitatea Băile Homorod.


Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 în zilele lucrătoare, luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.


Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Fax. 0266-310041;e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Véletlenszerű Kép

site_003.jpg