Asociația Proprietarilor nr 1 și 2 convocă adunarea generală din data de 22 februarie 2016, începând cu ora 16:00, în Casa de Cultură Bartók Béla.

Ordinea de zi:
- raportul financiar pe anul 2015
- aprobarea bugetului general pe anul 2016
- diverse

Ne așteptăm să fie prezentă câte o persoane din fiecare apartament + administratorul blocului.
Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar (jumătate + 1), vom reconvoca adunarea generală în data de 3 martie 2016, începând cu ora 16:00, în Casa de Cultură Bartók Béla.

Asociația Proprietarilor de locatari

Stimați contribuabili,

 Vă informăm, că taxele și impozitele locale se pot achita în două tranșe până la data de 31 martie respectiv pănă la 30 septembrie. Taxele cu o valoare mai mică de 50 lei trebuie plătite integral până la data de 31 martie.

În primul rând trebuie să vă plătiți amenzile de circulație și penalitățile aferente, dacă este cazul, și numai ulterior acestora se pot plăti taxele curente.

Pentru plata anticipată a taxei pe întregul an până la data de 31 martie se acordă o reducere de 10% pentru persoanele fizice respectiv 5% pentru persoanele juridice. Dacă nu achitați prima tranșa a taxei până la data de 31 martie se va aplica o majorare de 1% începând cu data de 1 aprilie.

Proprietarii autoturismelor a caror vehicole nu sunt poziționate în garaje, vor trebuie să plătească o taxă de parcare de 37 lei/mașină/an pentru autoturismele sub 12 tone, respectiv 73 lei/mașină/an pentru autoturismele peste 12 tone.

Chiriașii de spații publice, garaje și grădini vor datora și ei o taxa pe teren, care se va plăti până pe data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară, în caz contrar aceasta se va majora cu o 1%/lună.

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă faptul că perioada de valabilitate de 5 ani a contractului de închiriere a cărui titular sunteţi, aferente locunţei ANL situată în Vlăhița, str. József Attila, nr. 13 A/B/C/D, expiră în data de 15.12.2015.

În conformitate cu dispoziţiile art. 8, alin. 4 şi alin. 5 din Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările ulterioare, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, prelungirea contractelor de închiriere se face pe o perioadă de un an, la toate prelungirile succesive ale contractului de închiriere, în următoarele condiţii:
a) Prin recalcularea chiriei, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani;
b) Prin păstrarea condiţiilor contractuale iniţiale referitoare la cuantumul chiriei, pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.

Totodată, în baza dispoziţiilor art.13 din O.U.G.nr.40/1999 aprobată prin Legea 241/2001, prelungirea contractelor pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă deţinute de stat sau de unităţile administrativ teritoriale, nu se aplică: pentru contractele ai căror titulari de contract sau membri de familie menţionaţi în contract sunt proprietari ai unei locuinţe, de asemenea în cazul chiriaşilor care au subînchiriat locuinţa fără consimţământul scris al proprietarului.

Actele necesare pentru prelungirea contractului de închiriere sunt:

-cerere pentru prelungirea contractului de închiriere locuință ANL (cerere tip),
-carte de identitate în copie (titular contract, soţ/soţie),
-certificate de naştere /carte de identitate copii (în copie),
-adeverinţă de la asociaţia de locatari care să ateste faptul că nu figurează cu debit în evidența acesteia,
-certificar fiscal pentru toți membrii majori din contract, care să ateste faptul că nu se înregistrează datorii la plata chiriei și nu dețineți locuință proprietate personală.

Având în vedere cele menţionate mai sus, până în data de 1 decembrie 2015 să vă prezentaţi la Primăria Vlăhița pentru depunerea actelor necesare prelungirii contractului de închiriere.

 

În cadrul şedinţei extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 12 octombrie 2015 au fost discutat următoarea hotărâre:

1. Hotărâra pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parc în centrul Oraşului Vlăhiţa, 8 buc. de teren de joacă pentru copii – pe zone de locuit"
- Aprobat.

Conţinutul hotărârilor aprobate se găseşte pe situl oficial al Primăriei Oraşului Vlăhiţa în meniul Consiliul Local - Hotărîri.

În cadrul şedinţei ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 14 septembrie 2015 au fost discutate următoarele hotărâri,

1. Hotărârea privind constatarea încetării de drept a mandatului consilierului local ANDRÁS Attila, înainte de expirarea duratei normale a mandatului.
- Aprobat.

Citește mai departe...

În cadrul şedinţei extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 11 iunie 2015 au fost discutate următoarele hotărâri,


1. Hotărârea privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii gimnaziale „Mártonffi János" din Vlăhiţa, care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile martie şi aprilie 2015.

- Aprobat.

2. Hotărârea privind aprobarea transformării funcţiei publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în funcţia publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul juridic, administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa.

- Aprobat.

3. Hotărârea privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică „Amenajare circulaţie pietonală la intersecţia Strada Republicii cu Strada 1 Mai în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita"

- Aprobat.

Conţinutul hotărârilor aprobate se găseşte pe situl oficial al Primăriei Oraşului Vlăhiţa în meniul Consiliul Local - Hotărîri.

 În cadrul şedinţei ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 29 aprilie 2015 au fost discutate următoarele hotărâri,


1. Hotărârea privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la proiectul „Branşamente, racorduri şi extindere reţea de canalizare în aria de operare S.c. Harviz S.A.", precum şi a Studiului de fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-economici şi a co-finanţării acestui proiect.
- Aprobat.

Citește mai departe...

În cadrul şedinţei ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 29 aprilie 2015 au fost discutate următoarele hotărâri:


1. Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
- Aprobat.

2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 22.12.2014, 29.01.2015, 16.02.2015, 03.03.2015
- Aprobat.

3. Hotărârea privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii generale „Mártonffi János" din Vlăhiţa, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna decembrie 2014, lunile ianuarie şi februarie 2015.
- Aprobat.

4. Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2014.
- Aprobat.

5. Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I al anului 2015
- Aprobat.

6. Htărârea privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi cordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local.
- Aprobat.

7. Hotărârea pentru aprobarea atribuirii contractului de achiziţie publică „Furnizare rumeguş la centrala termică pe bază de rumeguş – Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita"
- Aprobat.

8. Hotărârea pentru aprobarea atribuirii contractului de achiziţie publică „Achiziţie Autospecială de Intervenţie" – Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita
- Aprobat.

Conţinutul hotărârilor aprobate se găseşte pe situl oficial al Primăriei Oraşului Vlăhiţa în meniul Consiliul Local - Hotărîri.

Véletlenszerű Kép

site_015.jpg