EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2020

1. Hotărârea nr. 1/2020 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa  
2. Hotărârea nr. 2/2020 referitor la organizarea evenimentului Festivalul Concurs „ D'ale porcului” în Oraşul Vlăhiţa  
3. Hotărârea nr.3/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și pentru posturile corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița  
4. Hotărârea nr. 4/2020 privind desemnarea pe funcția de Șef serviciu al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Vlăhița  
5. Hotărârea nr. 5/2020 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de muncă neremunerată în folosul comunităţii  
6. Hotărârea nr.6/2020 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare  
7. Hotărârea nr.7/2020 privind închirierea unui spaţiu de 48,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Gabor Aron nr. 6, cu destinația de activități comerciale  
8. Hotărârea nr. 8/2020 privind închirierea unui spaţiu de 33,29 mp situat în orașul Vlăhița str. Gabor Aron nr. 16, cu destinația de activități comerciale  
9. Hotărârea nr. 9/2020 privind închirierea unui spaţiu de 12,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Mihai Eminescu, cu destinația de activități comerciale  
10. Hotărârea nr. 10/2020 privind închirierea unui spaţiu de 40,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 24, cu destinația de activități culturale pentru copii din orașul Vlăhița  
11. Hotărârea nr. 11/2020 privind închirierea unui spaţiu de 12,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Turnatorilor, cu destinația de activități comerciale  
12. Hotărârea nr. 12/2020 privind închirierea unui spaţiu de 25,80 mp situat în orașul Vlăhița str. Mihai Eminescu, cu destinația de activități comerciale  
13. Hotărârea nr.13/2020 privind închirierea unui spaţiu de 265,77 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 15, cu destinația de activități socio-culturale din orașul Vlăhița  
14. Hotărârea nr. 14/2020 privind exercitarea temporară a atribuțiilor primarului de către viceprimarul Sándor Lajos  
15. Hotărârea nr. 15/2019 privind alegerea președintelui de ședință  
16. Hotărârea nr. 16/2020privind modificarea H.C.L. nr. 85/2019 referitoare la aprobarea documentației pentru delegare a gestiunii serviciului de dezinsecție și dezinfecție și deratizare, din cadrul serviciului de salubrizare al orașului Vlăhița  
17. Hotărârea nr. 17/2020privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2020 și estimările pe anii2021-2023, precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019  
18. Hotărârea nr. 18/2020privind includerea a unor terenuri aflate în proprietatea publică a Comunei Căpîlniţa, situate în intravilanul localităţii componente Băile Homorod al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa  
19. Hotărârea nr. 19/2020 privind trecerea unor imobile-terenuri din domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul public al Orașului Vlăhița  
20. Hotărârea nr. 20/2020 referitor la organizarea evenimentului 15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni în Oraşul Vlăhiţa  
21. Hotărârea nr. 21/2020 privind aprobarea parametrilor tehnici pentru imobilul situat în intravilanul localităţii componente Băile Homorod, nr. 61, Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita  
22. Hotărârea nr. 22/ 2020 referitor la modificarea Hotărâri Consiliul Local al Orașului Vlăhița nr. 31/2017 prin delimitarea și identificarea drumului agricol pentru realizarea investiției „Modernizarea infrastructurii de acces din Orașul Vlăhița, județul Harghita” finanțat prin Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020  
23. Hotărârea nr. 23/ 2020 cu privire la schimbarea reprezentantului legal al UAT Oraș Vlăhița in cadrul Proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces din Orașul Vlăhița, județul Harghita” (Contract de finanțare C043DA000011772100383 din data de 13.09.2018 ) realizat prin Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020  
24. Hotărârea nr. 24/2020 privind desemnarea membrilor la comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Orașului Vlăhița  
25. Hotărârea nr. 25/ 2020 referitor la modificarea bugetului proiectului „Modernizare infrastructurii de acces agricolă din orașul Vlăhița, județul Harghita“, finanțat din fonduri europene pe baza Contractul de finanțare nr. C0430A000011772100383 din data de 13.09.2018 încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și UAT Orașul Vlăhița  
26. Hotărârea nr. 26/2019 de revocare a hotărârii Consiliului Local nr.18/2020 includerea a unor terenuri aflate în proprietatea publică a Comunei Căpâlnița, situate în intravilanul localităţii componente Băile Homorod al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa Revocare HCL 18/2020
27. Hotărârea nr. 27/2020 privind includerea unor bunuri unor bunuri situate în intravilanul localităţii componente Băile Homorod al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa  
28. Hotărârea nr.28/2020 privind exercitarea temporară a atribuțiilor de viceprimar  
29. Hotărârea nr. 29/2020 privind aprobarea numărului total de posturi pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020  
30. Hotărârea nr. 30/2020 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020  
31. Hotărârea nr. 31/2020 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2020, construite în Oraşul Vlăhiţa  
32. Hotărârea nr.32/2020 privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor sociale și stabilirea nivelul chiriei al locuinţelor sociale din Oraşul Vlăhiţa, strada József Attila nr.9  
33. Hotărârea nr.33/2020 privind înaintarea unei cereri Judeţului Harghita, privind trecerea vilei nr.24, aflate în proprietatea publică a Judeţului Harghita, situate în intravilanul localităţii componente Băile Homorod al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa  
34. Hotărârea nr.34/2020 privind trecerea unor imobile-terenuri din domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul public al Orașului Vlăhița  
35. Hotărârea nr.35/2020 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale  
36. Hotărârea nr.36/2020 privind efectuarea unui schimb de terenuri dintre Orașului Vlăhița, pe de o parte și EMYBAR COMERT SRL pe de alta parte  
37. Hotărârea nr.37/2020 privind trecerea unor imobile-terenuri din domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul public al Orașului Vlăhița

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

           ÜLKEI Jolán Erika                                                                          Referent, TANKÓ Ibolya

Véletlenszerű Kép

site_014.jpg