EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2021

001 Hotărârea nr. 1/2021 privind acordul Consiliului local al Orașului Vlăhița de schimbare temporara, începând cu data de 28 ianuarie 2021, pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare împotriva COVID- 19, a destinatiei Casei de cultură ”Bartók Béla” din orașul Vlăhița în structură medicală - centru de vaccinare  
002 Hotărârea nr. 2/2021 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa  
003 Hotărârea nr. 3/2021 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare  
004 Hotărârea nr. 4/2021 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de muncă neremunerată în folosul comunităţii  
005 Hotărârea nr. 5/2021 privind darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public al orașului Vlăhița către Şcoala Gimnazială ”Mártonffi János” Vlăhiţa  
006 "Hotărârea nr. 6/2021 privind darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public al orașului Vlăhița către Liceul Tehnologic ""GÁBOR ÁRON"" Vlăhița, Str. Mihai Eminescu Nr. 2B"  
007 "Hotărârea nr. 7/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru întocmirea proiectului „Creșterea eficienței energetice a unității de învățământ din orașul Vlăhița, Liceul Tehnologic ""GÁBOR ÁRON"" Vlăhița"  
008 "Hotărârea nr. 8/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru întocmirea proiectului „Reabilitarea și modernizarea Liceul Tehnologic ""GÁBOR ÁRON"", oraș Vlăhița, județul Harghita’’"  
009 Hotărârea nr. 9/2021 referitor la majorarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al Oraşul Vlăhiţa prin urmare a investiției „Modernizarea unui ansamblu de străzi în Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita”  
010 Hotărârea nr. 10/2021 referitor la organizarea evenimentului Festivalul Concurs „ D'ale porcului” în Oraşul Vlăhiţa  
011 "Hotărârea nr. 11/2021 privind reluarea din administrarea Liceului Tehnologic ""GÁBOR ÁRON"" Vlahita, grădinița de copii ”Hófehérke” cu terenul aferent situată în strada Gábor Áron 6/A și trecerea lor din domeniul public al orașului Vlăhița în domeniul privat al acestuia"  
012 Hotărârea nr. 12/2021 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 1283/96/2020  
013 Hotărârea nr. 13/2021 privind aprobarea condițiilor de acces pe drumul forestier de legătură între Orașul Vlăhița și Harghita Mădăraș, pe timp de iarnă, drum aparținând domeniului public al Orașului Vlăhița  
014 Hotărârea nr. 14/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 36/2014 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile al Orașului Vlăhița la Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 5-Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.3, Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, operațiunea-Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare turistică (CNIPT) și dotarea acestora prin proiectul „Centru Național de Informare și Promovare Turistică”  
015 Hotărârea nr. 15/2021 privind aderarea Orașului Vlăhița în calitate de membru asociat, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „GORDON TÂRNAVA” și mandatarea primarul orașului Vlăhița, să reprezinte orașul Vlăhița în adunările generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „GORDON TÂRNAVA”  
016 Hotărârea nr. 16/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
017 Hotărârea nr. 17/2021 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020.  
018 Hotărârea nr. 18/2021 privind aprobarea listei de investiții provizorie al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021  
019 Hotărârea nr. 19/2021, privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 29 august 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa;  
020 Hotărârea nr. 20/2021, privind desemnarea membrilor la comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Orașului Vlăhița  
021 Hotărârea nr. 21/2021, privind trecerea unor imobile-construcţii, aflate în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora  
022 Hotărârea nr. 22/2021, referitor la organizarea evenimentului 15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni în Oraşul Vlăhiţa  
023 Hotărârea nr. 23/2021, privind rectificarea prin îndreptarea erorii materiale a Hotărârii Consiliului Local nr. 107/2020  
024 Hotărârea nr. 24/2021, privind rectificarea prin îndreptarea erorii materiale a Hotărârii Consiliului Local nr. 108/2020  
025 Hotărârea nr. 25/2021, privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Construire ¨Sală de sport cu tribună 180 locuri¨ str. József Attila, nr. 12, orașul Vlăhița, Județul Harghita.  
026 Hotărârea nr. 26/2021, privind aprobarea parametrilor tehnici pentru unificarea a trei imobile – teren - într-un singur lot, situate în intravilanul localităţii, strada Sportivilor, nr. 14, oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita  
027 Hotărârea nr. 27/2021 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2021, construite în Oraşul Vlăhiţa  
028 Hotărârea nr. 28/2021privind aprobarea parametrilor tehnici pentru dezlipirea a unei parcele în trei loturi, situate în intravilanul localităţii componente Băile Homorod, nr. 23, oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita.  
029 Hotărârea nr. 29/2021 privind revocarea şi radierea dreptului de administrare înscris în C.F. nr. 55468 -Vlăhiţa, nr. cad. 55468 în favoarea Grup Şcolar ¨ Gábor Áron¨ şi Şcolii Generale cu Clasele I-VIII Nr. 2 Tamási Áron, precum şi în C.F. nr. 55471- Vlăhiţa, nr. cad. 55471 în favoarea Primăria Oraşului Vlăhiţa  
030 Hotărârea nr. 30/2021 privind modificarea prin completare a preambulului Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița, nr. 35/2020, privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale  
031 Hotărârea nr. 31/2021 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr.92/2020, privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Vlăhița nr.45/2020, privind repartizarea locuinței de serviciu situată în orașul Vlăhița, str. József Attila, nr.9, apartament nr.4  
032 Hotărârea nr. 32/2021 privind rezilierea Contractului de locațiune nr. 2644/04.06.2020, încheiat cu domnul Dr. Szabó Zoltán, având ca obiect locuința de serviciu situată în orașul Vlăhița, str. József Attila, nr.9, apartament nr.4, județul Harghita  
033 Hotărârea nr. 33/2021 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin licitație publică sau prin casare a unor bunuri, mijloace fixe aparținând domeniului privat al orașului Vlăhița  
034 HOTĂRÂREA NR. 34/2021 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 102/2020 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021  
035 Hotărârea nr. 35/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru întocmirea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare casa de cultură “Bartók Béla” în orașul Vlăhița, jud. Harghita’’  
036 Hotărârea nr. 36/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru întocmirea proiectului „Extinderea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din orașul Vlăhița’’  
037 Hotărârea nr. 37/2021 privind acordul pentru obținerea permisului de prospecțiune în perimetrul Homorod -Vlăhița și împuternicirea primarului LŐRINCZ Csaba pentru realizarea demersurilor pentru obținerea permisului de prospecțiune, negocierea, semnarea și ridicarea acesteia.  
038 "Hotărârea nr. 38/2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat și a Regulamentului de organizare și funcționare al Parteneriatului de Dezvoltare Locală prin Comitetul Consultativ Tematic în cadrul proiectului „Consolidarea capacității Asociației Microregionale ""Felső Homoródmente"" în inițierea și implementarea activităților de dezvoltare locală bazate pe participare civică activă, în concordanță cu SCAP”"  
039 Hotărârea nr. 39/2021 privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020  
040 Hotărârea nr. 40/2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I. al anului 2021  
041 HOTĂRÂREA NR. 41/2021, referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 102/2020 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 modificat prin Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2021  
042 HOTĂRÂREA NR. 42/2021 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022  
043 Hotărârea nr. 43/2021 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita  
044 Hotărârea nr. 44/2021 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita  
045 Hotărârea nr. 45/2021 privind ”Aprobarea de burse școlare pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2020-2021”  
046 Hotărârea nr. 46/2021 privind aprobarea tarifelor minime pentru închirierea unor clădiri, săli și alte încăperi aflate în administrarea unităților de învățământ din Orașul Vlăhița  
047 Hotărârea nr. 47/2021 privind aprobarea numărului total de posturi pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021  
048 Hotărârea nr. 48/2021 privind modificarea prin completare a preambulului Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița, nr. 26/2021 privind aprobarea parametrilor tehnici pentru unificarea a trei imobile – terenuri – într-un singur lot, situate în intravilanul localităţii, strada Sportivilor, nr. 14, oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita  
049 Hotărârea nr. 49/2021 privind modificarea prin completare a preambulului Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița, nr. 111/2020, privind trecerea din domeniul public al orașului Vlăhița în domeniul privat al orașului Vlăhița a unor bunuri - mijloace fixe în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora  
050 Hotărârea nr. 50/2021 privind modificarea prin completare a preambulului Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița, nr. 112/2020 privind trecerea unor imobile - clădiri din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul privat al Orașului Vlăhița  
051 Hotărârea nr. 51/2021 privind modificarea prin completare a preambulului Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița, nr. 36/2020, privind efectuarea unui schimb de terenuri dintre Orașul Vlăhița, pe de o parte și EMYBAR COMERT SRL pe de altă parte  
052 Hotărârea nr. 52/2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița, nr. 113/2020, privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri de natura mijloacelor fixe respectiv obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Vlăhița  
053 Hotărârea nr. 53/2021 referitor la aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului în faza SF mixt având obiectul „Investiții în extinderea, modernizare și dotare Ambulatoriului din orașul Vlăhița”  
054 Hotărârea nr. 54/2021 aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului în faza SF mixt având obiectul „Reabilitare, modernizare extindere și dotare Casa de cultură Bartók Béla în orașul Vlăhița, județul Harghita  
055 Hotărârea nr. 55/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
056 Hotărârea nr. 56/2021 privind aprobarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare 2021  
057 Hotărârea nr. 57/2021 referitor la sărbătorirea „Ziua copilului” în orașul Vlăhița  
058 Hotărârea nr. 58/2021 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local pentru anul 2021  
059 Hotărârea nr. 59/2021 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 1283/96/2020 -recurs  
060 Hotărârea nr. 60/2021 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 18/2021, privind aprobarea listei de investiții provizorie al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021  
061 Hotărârea nr. 61/2021 pentru aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás  
062 Hotărârea nr. 62/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru întocmirea proiectului „Proiect - Clădirea fostei primării str. Republicii’’  
063 Hotărârea nr. 63/2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului a proiectului: Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Orașul Vlăhița, Județul Harghita  
064 Hotărârea nr. 64/2021 privind aprobarea proiectului nr. 101/2020 elaborat de B.I.A. Csiki Barna Desființare vila nr. 23, cantină sezonieră ( vila nr. 23/A), magazia de alimente, materiale (depozit, recepție), vila nr. 24, la Băile Homorod, Orașul Vlăhița, județul Harghita pentru demolarea și casarea acestora  
065 Hotărârea nr. 65/2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor cantități de masă lemnoasă  
066 Hotărârea nr. 66/2021 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 29 august 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
067 Hotărârea nr. 67/2021 privind aprobarea organizării „Zilele oraşului” în anul 2021  
068 Hotărârea nr. 68/2021 privind închirierea unui spaţiu de 23,95 mp din incinta imobilului Bazei sportive multifuncționale, situat în orașul Vlăhița str. Sportivilor nr. 14, cu destinația de activități sportive și administrative  
069 "Hotărârea nr. 69/2021 aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului în faza DALI indicatorilor tehnico economici al investiției „Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic ""Gábor Áron"" Vlăhița’’"  
070 Hotărârea nr. 70/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 67/2021 privind aprobarea organizării „Zilele oraşului” în anul 2021  
071 Hotărârea nr. 71/2021 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021  
072 Hotărârea nr. 72/2021 privind trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al orașului Vlăhița și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Vlăhița  
073 Hotărârea nr. 73/2021 privind aprobarea parametrilor tehnici al „Drum de acces DN13A spre Selters” și a unor sectoare din categoria „Spații verzi, parcări teren de joacă pt. copii cu accesori”, în vederea intabulării, situate în intravilanul orașului Vlăhița, județul Harghita  
074 Hotărârea nr. 74/2021 privind aprobarea unificării a două terenului intravilan, situate în oraşul Vlăhiţa, localitatea componentă Băile Homorod, nr. 10, județul Harghita, aparținând domeniului privat al oraşului Vlăhiţa, înscrise în CF nr. 55451 - Vlăhiţa sub nr. cadastral 55451 şi CF nr. 55452 – Vlăhiţa sub nr. cadastral 55452, într-un singur corp funciar  
075 Hotărârea nr. 75/2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare integrată a orașului Vlăhița, în perioada 2021-2027  
076 Hotărârea nr. 76/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiției „Realizare locuri de parcare în str. Gábor Áron”  
077 Hotărârea nr. 77/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Demolare şi construire Substaţie de Ambulanţă cu cabinet medical, în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
078 Hotărârea nr. 78/2021 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 29 august 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
079 Hotărârea nr. 79/2021 privind aprobarea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2021  
080 Hotărârea nr. 80/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
081 Hotărârea nr. 81/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Amenajare parcare lângă sediu primărie în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
082 Hotărârea nr. 82/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei„Demolare clădire administrativă şi depozit, str. Spitalului nr. 18, în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
083 Hotărârea nr. 83/2021 privind aprobarea tarifelor minime pentru închirierea temporară a bazei sportive multifuncționale situat în orașul Vlăhița str. Sportivilor nr. 14  
084 Hotărârea nr. 84/2021 privind aprobarea procedurii acordării unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Orașului Vlăhița pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România  
085 Hotărârea nr. 85/2021 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr.15/2021 privind aderarea Orașului Vlăhița în calitate de membru asociat, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „GORDON TÂRNAVA” și mandatarea primarul orașului Vlăhița, să reprezinte orașul Vlăhița în adunările generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „GORDON TÂRNAVA”  
086 Hotărârea nr. 86/ 2021 privind aprobarea obținerii atestării orașului Vlăhița, ca ”Staţiune Turistică de Interes Naţional/Local”  
087 Hotărârea nr. 87/ 2021 de aprobarea documentației tehnico-economice - faza DALI - , a indicatorilor tehnico-economici, precum și aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de acesta având obiectul „Creșterea eficienței energetice a unității de învățământ Liceul Tehnologic „Gábor Áron” din orașul Vlăhița, județul Harghita”  
088 Hotărârea nr. 88/2021 referitor la organizarea evenimentului ziua pompierilor, ziua recoltei şi a gospodarilor în Oraşul Vlăhiţa  
089 Hotărârea nr. 89/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Reabilitarea drumurilor agricole din oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
090 Hotărârea nr. 90/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 74/2020 referitor la aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, a devizului general estimat în faza SF al investiției “ Construire grădinița cu program prelungit cu 6 grupe de copii în orașul Vlăhița , județul Harghita”  
091 Hotărârea nr. 91/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic „Gábor Áron”  
092 Hotărârea nr. 92/2021 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021  
093 Hotărârea nr. 93/2021 privind schimbarea destinației a unei clădiri aparținând domeniului public al orașului Vlăhița și trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri în vederea casări și valorificări al acestora  
094 Hotărârea nr. 94/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Realizare Clădire Centru inovativ în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
095 Hotărârea nr. 95/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Reabilitare şi modernizare drum forestier Oraşul Vlăhiţa – Staţiunea Harghita Mădăraş”  
096 Hotărârea nr. 96/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Modernizare şi asfaltare ansamblu străzi str. Republicii, Petőfi, Sportivilor, Salcâm, Mihail Kogălniceanu, Rákos, Márton Áron, Cuza Vodă, Voinţei, Minele Lueta, în oraşul Vlăhiţa, jud. Harghita  
097 Hotărârea nr. 97/2021 referitor la organizarea evenimentului cultural comemorare de 6 octombrie  
098 Hotărârea nr. 98/2021 referitor la organizarea evenimentului cultural „Ziua vârstnicilor”  
099 Hotărârea nr. 99/2021 privind mandatarea reprezentantului Orașului Vlăhița în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”, din septembrie 2021  
100 Hotărârea nr. 100/2021 privind aprobarea utilizării fondului rezultat din Cota de dezvoltare la activitatea de apă și canalizare  
101 Hotărârea nr. 101/ 2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza DALI - , a indicatorilor tehnico-economici, precum și aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de acesta având obiectul „Creșterea eficienței energetice a unității de învățământ Liceul Tehnologic „Gábor Áron” din orașul Vlăhița, județul Harghita” și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 87/2021  
102 Hotărârea nr. 102/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
103 Hotărârea nr. 103/2021 privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Orașul Vlăhița, str.Mihai Eminescu, nr. 2, județul Harghita și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare și modernizare Grup Școlar Gábor Áron,Orașul Vlăhița, județul Harghita ”  
104 Hotărârea nr. 104/2021 privind aprobarea documentației și principalilor indicatori tehnico-economici actualizat ai proiectului în faza DALI indicatorilor tehnico economici al investiției „Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic "Gábor Áron" Vlăhița’’  
105 Hotărârea nr. 105/ 2021 aprobarea documentației și principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în faza SF mixt pentru investiția „Reabilitare, modernizare extindere și dotare Casa de cultură Bartók Béla în orașul Vlăhița, județul Harghita” și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 54 / 2021 Abrogă HCL 54/2021
106 Hotărârea nr. 106/ 2021 privind aprobarea cereri de finanțare și a devizului general estimativ aferente proiectului de investiții „MODERNIZARE ȘI ASFALTARE ANSAMBLU STRĂZI ÎN ORAȘUL VLĂHIȚA , JUD. HARGHITA str. Republicii, Petőfi, Sportivilor, Salcâm, M. Kogălniceanu, Rákos, Márton Áron, Cuza Vodă, Voinței , Minele Lueta" care urmează a fi depusă de către UAT Oraș Vlăhița în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”  
107 Hotărârea nr. 107/2021 privind aprobarea cereri de finanțare și a devizului general estimativ aferente proiectului de investiții ”MODERNIZARE ȘI ASFALTARE STRĂZI URBANE ÎN ORAȘUL VLĂHIȚA, JUDEȚUL HARGHITA” (Bethlen Gábor, Ady Endre, Harghitei, Turiștilor, Dózsa György, Bradului) care urmează a fi depusă de către UAT Oraș Vlăhița în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”  
108 Hotărârea nr. 108/2021 privind aprobarea cereri de finanțare și a devizului general estimativ aferente proiectului de investiții “AMENAJARE TROTUARE PE STRADA REPUBLICII ÎN ORAȘUL VLĂHIȚA” care urmează a fi depusă de către UAT Oraș Vlăhița în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”  
109 Hotărârea nr. 109/ 2021 privind aprobarea actualizării documentației și a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului în faza DALI indicatorilor tehnico economici al investiției „Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic "Gábor Áron" Vlăhița’’ și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 104 / 2021 Revocare HCL 104 din 2021
110 Hotărârea nr. 110/2021 privind modificarea Inventarului bunurilor carealcătuiesc domeniul public al Orașului Vlăhița  
111 Hotărârea nr. 111/2021 privind instrumentarea proiectului ”Reabilitarea drumurilor agricole din Orașul Vlăhița, Județul Harghita” Abrogat prin HCL 121/2021
112 Hotărârea nr. 112/2021 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea drumurilor agricole din Orașul Vlăhița, Județul Harghita” (faza DALI)  
113 Hotărârea nr. 113/2021 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021  
114 Hotărârea nr. 114/2021 privind acceptarea echipamentelor informatice destinate gestiunii registrului agricol, disponibilizate din dotarea Consiliului Județean Harghita și oferită fără plată Orașului Vlăhița  
115 Hotărârea nr. 115/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Realizare locuri de parcare în strada Gábor Áron din oraşul Vlăhița, judeţul Harghita” (faza SF)  
116 Hotărârea nr. 116/2021 referitor la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în comisia de evaluare a probei de interviu, constituit pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru funcţiile de director şi de director adjunct al unităţilor de învăţământ din Oraşul Vlăhiţa  
117 Hotărârea nr. 117/2021 privind aprobarea proiectului cu denumirea ”Achiziție tablete și laptopuri pentru elevi și profesori cu conexiune la internet necesare facilitării activităților didactice on-line”  
118 Hotărârea nr. 118/2021 privind aprobarea parametrilor tehnici ai drumurilor de acces şi de exploatare agricolă, Zona ¨Falunbelűli hely fő, Zaboskert fő şi Külső Vargyastól keletre¨ al Oraşului Vlăhiţa  
119 Hotărârea nr. 119/2021 privind trecerea unor imobile-construcţii, aflate în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora  
120 Hotărârea nr. 120/2021 privind trecerea unor imobile-construcţii, aflate în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora  
121 Hotărârea nr. 121/2021 privind instrumentarea proiectului ”Reabilitarea drumurilor agricole din Orașul Vlăhița, Județul Harghita” și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 111/2021  
122 Hotărârea nr. 122/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
123 Hotărârea nr. 123/2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul II. al anului 2021  
124 Hotărârea nr. 124/2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III. al anului 2021  
125 Hotărârea nr. 125/2021 privind aprobarea colaborării între Orașul Vlăhița și U.A.T. Județul Harghita, în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație de pe Drumul Județean nr. 132 în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier  
126 HOTĂRÂREA NR. 126/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 42 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022  
127 Hotărârea nr. 127/2021 privind aprobarea parametrilor tehnici pentru dezlipirea a unei parcele în două loturi, situate în extravilanul localităţii oraşului Vlăhiţa, judeţul Harghita  
128 Hotărârea nr. 128/2021 privind aprobarea proiectului nr. 189/2021 elaborat de S.C. AMBRUS BUILDING S.R.L. Demolare clădire administrativă și depozit, str. Spitalului nr. 18 în orașul Vlăhița, județul Harghita pentru demolarea și casarea acestora  
129 Hotărârea nr. 129/2021 privind modificarea prin rectificare a erorii materiale din Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița, nr. 120/2021 privind trecerea unor imobile-construcţii, aflate în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora  
130 Hotărârea nr. 130/2021 privind aprobarea proiectului nr. 190/2021 elaborat de S.C. AMBRUS BUILDING S.R.L. Desființare garaj, șopron și grajd, str. Spitalului nr. 53 în orașul Vlăhița, județul Harghita pentru demolarea și casarea acestora  
131 Hotărârea nr. 131/2021 privind арrоbаrеа achiziționarea imobilului Forja veche, situat în intravilanul oraşului Vlăhiţa, str. Muzeului (Spitalului), nr. 9, județul Harghita  
132 Hotărârea nr. 132/ 2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza DALI – a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și aprobarea proiectului „Modernizare și asfaltare străzi urbane în orașul Vlăhița, județul Harghita (Bethlen Gábor, Ady Endre, Harghitei, Turiștilor, Dózsa György, Bradului)’’  
133 Hotărârea nr. 133/ 2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF – a indicatorilor tehnico-economici, precum și aprobarea proiectului „Amenajare trotuare pe strada Republicii în orașul Vlăhița”  
134 Hotărârea nr. 134/2021 referitor la aprobarea scoaterii din inventarul domeniului privat al Orașului Vlăhița al imobilului Grădinița de copii ”Hófehérke” prin desființare și casare, situată în strada Gábor Áron Nr.6/A din orașul Vlăhița  
135 Hotărârea nr. 135/2021 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în recurs privind Decizia nr. 42/13.10.2020 – Curtea de Conturi Harghita  
136 Hotărârea nr. 136/2021 privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Orașul Vlăhița, str.Mihai Eminescu, nr. 3, județul Harghita și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare și modernizare Grup Școlar Gábor Áron,Orașul Vlăhița, județul Harghita ”  
137 Hotărârea nr. 137/2021 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021  
138 Hotărârea nr. 138/2021 privind organizarea evenimentului cultural cu ocazia sărbătorilor de iarnă în oraşul Vlăhiţa  
139 Hotărârea nr. 139/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Amenajare teren aferent clădire centru medico-social în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
140 Hotărârea nr. 140/2021 privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Orașul Vlăhița și Domnul Svella Károly  
141 Hotărârea nr. 141/2021 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021  
142 Hotărârea nr. 142/2021 privind analiza și aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa aferent trimestrului IV. al anului 2021  
143 HOTĂRÂREA NR. 143/2021 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022  
144 Hotărârea nr. 144/ 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare teren aferent clădire centru medico-social în orașul Vlăhița, judeţul Harghita” (faza DALI)  
145 Hotărârea nr. 145/ 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Substație de Ambulanță cu cabinet medical în oraşul Vlăhiţa, jud. Harghita” (faza SF)  
146 Hotărârea nr. 146/ 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare şi asfaltare ansamblu străzi str. Republicii, Petőfi, Sportivilor, Salcâm, Mihail Kogălniceanu, Rákos, Márton Áron, Cuza Vodă, Voinţei, Minele Lueta, în oraşul Vlăhiţa, jud. Harghita” (faza DALI)  
147 Hotărârea nr. 147/ 2021 aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului în faza SF având obiectul „Extinderea rețelei de distribuție de gaze naturale și branșamente în localitatea Băile Homorod din UAT Vlăhița, județul Harghita”  
148 Hotărârea nr. 148/2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Reglementări urbanistice în intravilan pentru construire de locuinţe unifamiliale cu anexe şi rezolvarea utilităţilor” beneficiar Balázs Pál şi Balázs Klára, potrivit proiectului nr. 1632/2020 elaborat de S.C. ARHITECTURA SRL, Miercurea Ciuc  
149 Hotărârea nr. 149/2021 privind darea în administrare a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al orașului Vlăhița, județul Harghita, către Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc  
150 Hotărârea nr. 150/2021 privind aprobarea prelungirii contractului cadru de folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale  
151 Hotărârea nr. 151/2021 privind aprobarea unificării a două terenului intravilan, situate în oraşul Vlăhiţa, strada József Attila, nr. 13A, județul Harghita, aparținând domeniului public al oraşului Vlăhiţa, înscrise în CF nr. 55688 - Vlăhiţa sub nr. cadastral 55688 şi CF nr. 55710 – Vlăhiţa sub nr. cadastral 509, într-un singur corp funciar  
152 Hotărârea nr. 152/ 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare parcare lângă sediu primărie în oraşul Vlăhiţa, jud. Harghita” (faza SF)  

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

           ÜLKEI Jolán Erika                                                                          Referent, TANKÓ Ibolya

Véletlenszerű Kép

site_012.jpg