EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2024

001 Hotărârea nr. 1/2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
002 Hotărârea nr. 2/2024 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa  
003 Hotărârea nr. 3/2024 referitor la organizarea evenimentului Festivalul Concurs Pomana porcului în Oraşul Vlăhiţa  
004 Hotărârea nr. 4/2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și pentru posturile corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița  
005 Hotărârea nr. 5/2024 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune  
006 Hotărârea nr. 6/2024 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de muncă neremunerată în folosul comunităţii  
007 Hotărârea nr. 7/2024 privind aprobarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare 2024  
008 Hotărârea nr. 8/2024 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiției Demolare coș de fum la liceul tehnologic "Gábor Áron" corp C9 în orașul Vlăhița, județul Harghita”  
009 Hotărârea nr. 9/2024 privind propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
010 Hotărârea nr. 10/2024 privind propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
011 Hotărârea nr. 11/2024 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în apel privind Dosarul nr. 34/268/2023  
012 Hotărârea nr. 12/2024 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în recurs privind Dosarul nr. 135/268/2019**  
013 Hotărârea nr. 13/2024 privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027, precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023  
014 Hotărârea nr. 14/2024 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local pentru anul 2024  
015 Hotărârea nr. 15/2024 privind aprobarea cererii de finanțare și a indicatorii tehnico-economici privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism, în cadrul Programului multianual 2024-2027  
016 Hotărârea nr. 16/2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici corectați ai obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea clădirii fostei primării din str. Republicii nr. 15, din oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita(faza DALI)  
017 Hotărârea nr. 17/2024 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2023  
018 Hotărârea nr. 18/2024 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2024, construite în Oraşul Vlăhiţa  
019 Hotărârea nr. 19/2024 privind aprobarea parametrilor tehnici a terenului proprietate publică al Orașului Vlăhița, având categoria de folosință fâneață, în vederea intabulării, situat în intravilanul orașului Vlăhița, județul Harghita  
020 Hotărârea nr. 20/2024 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul orașului Vlăhița  
021 Hotărârea nr. 21/2024 privind propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
022 Hotărârea nr. 22/2024 privind propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
023 Hotărârea nr. 23/2024 referitor la organizarea evenimentului 15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni în Oraşul Vlăhiţa  
024 Hotărârea nr. 24/2024 privind aprobarea scutirii de sub plata impozitului/taxei pe clădiri și al impozitului/taxei pe teren datorat de către CLUBUL SPORTIV METALUL VLĂHIȚA pentru anul 2024  
025 Hotărârea nr. 25/2024 privind  rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2024  
026 Hotărârea nr. 26/2024 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita  
027 Hotărârea nr. 27/2024 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita  
028 Hotărârea nr. 28/2024 privind aprobarea procedurii acordării unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Orașului Vlăhița pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România  
029 Hotărârea nr. 29/2024 privind aprobarea utilizării fondului rezultat din Cota de dezvoltare la activitatea de apă și canalizare al Orașului Vlăhița pentru anul 2024  
030 Hotărârea nr. 30/2024 referitor la aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului având obiectul „Construire zid de sprijin cu gard și montare tribună fără utilități în cadrul investiției „Construire teren de fotbal”  
031 Hotărârea nr. 31/2024 privind închirierea unui spaţiu situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 24/A, cu destinația de cabinete medicale  
032 Hotărârea nr. 32/2024 privind  aprobarea scutirii de sub plata impozitului/taxei pe clădiri și al impozitului/taxei pe teren datorat de către ASOCIAȚIA CULTURALĂ FUNDAȚIA FILARMONICA DE COPII , pentru anul 2024  
033 Hotărârea nr. 33/2024 privind aprobarea scutirii de sub plata impozitului/taxei pe clădiri și al impozitului/taxei pe teren datorat de către ASOCIAȚIA GOLD BAND EGYESÜLET pentru anul 2024  
034 Hotărârea nr. 34/2024 privind  aprobarea scutirii de sub plata impozitului/taxei pe clădiri și al impozitului/taxei pe teren datorat de către ASOCIAȚIA MUZICIENILOR AMATORI DIN VLĂHIȚA, pentru anul 2024  
035 Hotărârea nr. 35/2024 privind aprobarea scutirii de sub plata impozitului/taxei pe clădiri și al impozitului/taxei pe teren,  precum și taxa pentru mijloace de transport datorat de către FUNDAȚIA SZENT GELLÉRT ALAPÍTVÁNY, VLĂHIȚA pentru anul 2024  
036 Hotărârea nr. 36/2024 privind aprobarea cuantumului actualizat al chiriei pentru locuințele ANL  
037 Hotărârea nr. 37/2024 privind stabilirea chiriei pentru locuințele realizate prin Programul de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii  
038 Hotărârea nr. 38/2024 privind  rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2024  
039 Hotărârea nr. 39/2024 privind modificarea prin corectare a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 140/2023 privind  rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2023  
040 Hotărârea nr. 40/2024 privind modificarea prin corectare a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 132/2023 privind  aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III. al anului 2023  
041 Hotărârea nr. 41/2024 privind includerea în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Orașului Vlăhița a unor mijloacelor fixe în urma unor lucrărilor executate pentru extinderea rețelei de apă și canalizare  
042 Hotărârea nr. 42/2024 privind  aprobarea scutirii de sub plata impozitului/taxei pe mijloc de transport datorat de către MARTON GABOR pentru anul 2024.  

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

           ÜLKEI Jolán Erika                                                                          Referent, Bató Mária-Magdolna

 EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2023

001 Hotărârea nr. 1/2023 referitor la organizarea evenimentului Festivalul Concurs Pomana porcului în Oraşul Vlăhiţa  
002 Hotărârea nr. 2/2023 privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026, precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022  
003 Hotărârea nr. 3/2023 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa  
004 Hotărârea nr. 4/2023 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare  
005 Hotărârea nr. 5/2023 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de muncă neremunerată în folosul comunităţii  
006 Hotărârea nr. 6/2023 privind mandatarea reprezentantului UAT Orașului Vlăhița în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”, din februarie 2023  
007 Hotărârea nr. 7/2023 privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, aferentă planului de afaceri și a strategiei privind redevența, în conformitate cu prevederile Avizului ANRSC nr. 966508/12.12.2022  
008 Hotărârea nr. 8/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Investiții în extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din orașul Vlăhița, str. Spitalului nr. 53, județul Harghita(faza SF-mixt)  Abrogă HCL 53/2021
009 Hotărârea nr. 9/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizarea, extindere și dotare Casa de Cultură Bartók Béla în orașul Vlăhița, județul Harghita” (faza PT)  
010 Hotărârea nr. 10/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Harghita, orașul Vlăhița, str. Spitalului nr. 18, specialiști din sănătate și învățământ(faza SF)  Abrogă HCL 86/2022
011 Hotărârea nr. 11/2023 privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru atestarea orașului Vlăhița ca stațiune turistică de interes local și demararea procedurilor legale în vederea atestării la nivel de UAT Oraș Vlăhița ca stațiune turistică de interes local al orașului Vlăhița  
012 Hotărârea nr. 12/2023 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 152/2022 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023  
013 Hotărârea nr. 13/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 419/96/2022 - recurs  
014 Hotărârea nr. 14/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și pentru posturile corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița  
015 Hotărârea nr. 15/2023 privind înaintarea unei cereri către Comuna Căpîlniţa referitor la trecerea unor terenuri din proprietatea publică a Comunei Căpîlniţa în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa, situate în Băile Homorod, localitatea componentă al Orașului Vlăhița  
016 Hotărârea nr. 16/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la terminarea lucrării pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Orașul Vlăhița, județul Harghita” finanțat  din fonduri europene pe baza Contractul de finanțare nr. C0430A000011772100383 din data de 13.09.2018 încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea  Investițiilor Rurale și UAT Orașul Vlăhița  
017 Hotărârea nr. 17/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
018 Hotărârea nr. 18/2023 privind punerea la dispoziția proiectului  “Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate”  a terenurilor respectiv  asocierea cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în vederea realizării investiției  
019 Hotărârea nr. 19/2023 privind acordarea mandatului special pentru ADI SIMD HARGHITA, pentru exercitarea pe seama și în numele UAT Orașul Vlahița a atribuțiilor prevăzute de Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților  
020 Hotărârea nr. 20/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate faza PT, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiții   „Reabilitarea Drumurilor Agricole Din Orașul Vlăhița, Județul Harghita” aprobat pentru finanțare  cu nr. C0430A00F012172100082 din data de  08.06.2022,  încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Orașul Vlăhița  
021 Hotărârea nr. 21/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
022 Hotărârea nr. 22/2023 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita  
023 Hotărârea nr. 23/2023 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita  
024 Hotărârea nr. 24/2023 privind aprobarea numărului total de posturi pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023  
025 Hotărârea nr. 25/2023 privind modificarea și completarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
026 Hotărârea nr. 26/2023 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2023, construite în Oraşul Vlăhiţa  
027 Hotărârea nr. 27/2023 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor destinate închirierii, construite în Orașul Vlăhița, județul Harghita prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe  
028 Hotărârea nr. 28/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în fond privind Dosarul nr. 34/268/2023  
029 Hotărârea nr. 29/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic „Gábor Áron”, oraș Vlăhița, județul Harghita”(faza PT)  
030 Hotărârea nr. 30/2023 privind  majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Orașul Vlăhița prin urmare a investiției „Modernizarea Secției de Boli Interne Vlăhița prin implementare Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor în Centrul de Sănătate Vlăhița, str. Spitalului nr. 53, jud. Harghita”  
031 Hotărârea nr. 31/2023 privind majorarea valorii de inventar a unor bunurilor imobile aflate în domeniul public al Oraşul Vlăhiţa prin urmare a investiției
„Reabilitare clădire multifuncțională str. Republicii nr. 13.”
 
032 Hotărârea nr. 32/2023 referitor la organizarea evenimentului 15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni în Oraşul Vlăhiţa  
033 Hotărârea nr. 33/2023 pentru aprobarea Protocolul privind asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Oraș Vlăhița, județul Harghita, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963  
034 Hotărârea nr. 34/2023 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local pentru anul 2023  
035 Hotărârea nr. 35/2023 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022  
036 Hotărârea nr. 36/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Reabilitare energetică moderată Cantină la Liceul Tehnologic „Gábor Áron” (corp C10) în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
037 Hotărârea nr. 37/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Reabilitare energetică moderată Internat la Liceul Tehnologic „Gábor Áron” (corp C8) în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
038 Hotărârea nr. 38/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Reabilitare energetică moderată Grădinița de copii nr. 3 „Hófehérke” în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
039 Hotărârea nr. 39/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 11/2023 privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru atestarea orașului Vlăhița ca stațiune turistică de interes local și demararea procedurilor legale în vederea atestării la nivel de UAT Oraș Vlăhița ca stațiune turistică de interes local al orașului Vlăhița  
040 Hotărârea nr. 40/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiției „Reabilitare clădire radiologie și bucătărie, centru de sănătate Vlăhița”  
041 Hotărârea nr. 41/2023 privind aprobarea proiectului "Harghita biblio digital Hub (HbdH)”, și a cheltuielilor legate de proiect  
042 Hotărârea nr. 42/2023 privind aprobarea depunerii de către orașul Vlăhița a proiectului de finanțare „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Vlăhița” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) pentru componenta PNRR C15 - Investiția 9, 11, 13 respectiv 14  
043 Hotărârea nr. 43/2023 privind aprobarea cuantumului actualizat al chiriei pentru locuințele ANL  
044 Hotărârea nr. 44/2023 privind stabilirea chiriei pentru locuințele realizate prin Programul de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii  
045 Hotărârea nr. 45/2023 Referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 152/2022 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023  
046 Hotărârea nr. 46/2023 privind aprobarea proiectului "Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Vlăhița”, și a cheltuielilor legate de proiect  
047 Hotărârea nr. 47/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiției Asigurarea unui mediu de viață confortabil în orașul Vlăhița prin creșterea siguranței (traficului și spații publice), a curățeniei generale și atractivității” prin realizarea unui sistem de camere de monitorizare și supraveghere, amplasarea băncilor inteligente și a iluminării inteligente a trecerilor de pietoni  în cadrul investiției „Extindere Sistem de supraveghere”  
048 Hotărârea nr. 48/2023 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 29 august 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
049 Hotărârea nr. 49/2023 privind  schimbarea destinației a unei spații aparținând domeniului public al orașului Vlăhița  
050 Hotărârea nr. 50/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate faza PT, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiții   „Reabilitarea Drumurilor Agricole Din Orașul Vlăhița, Județul Harghita” aprobat pentru finanțare  cu nr. C0430A00F012172100082 din data de  08.06.2022,  încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Orașul Vlăhița  
051 Hotărârea nr. 51/2023 privind propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
052 Hotărârea nr. 52/2023 privind propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
053 Hotărârea nr. 53/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în recurs privind Dosarul nr. 135/268/2019*  
054 Hotărârea nr. 54/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în fond pentru declanșarea procedurilor judiciare necesare pentru clarificarea situației imobilului obiect al contractului de concesiune nr. 2115/23.12.1999  
055 Hotărârea nr. 55/2023 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița în proiectul ”EDUCAŢIA ŞI CONŞTIENTIZAREA PUBLICULUI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI” în calitate de PARTENER cu Asociația Szentegyhazi Kozbirtokossag  
056 Hotărârea nr. 56/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic „Gábor Áron”, str. Mihai Eminescu, nr. 2, orașul Vlăhița, județul Harghita  
057 Hotărârea nr. 57/2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic „Gábor Áron”, str. Mihai Eminescu, nr. 2, orașul Vlăhița, județul Harghita”  Abrogă HCL nr. 136/2021
058 Hotărârea nr. 58/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Harghita, oraşul Vlăhiţa, str. Spitalului nr. 18, specialiști din sănătate și învățământ”  Abrogă HCL nr. 119/2022
059 Hotărârea nr. 59/2023 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. – a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare clădire radiologie și bucătărie, centru de sănătate Vlăhița”  
060 Hotărârea nr. 60/2023 referitor la organizarea evenimentului cultural al Festivalului Folcloric ediţia a 47-a „Serbarea Narciselor” în Oraşul Vlăhiţa  
061 Hotărârea nr. 61/2023 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024  
062 Hotărârea nr. 62/2023 privind modificarea și completarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
063 Hotărârea nr. 63/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare energetică moderată Internat la Liceul Tehnologic „Gábor Áron” (corp C8) în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita(faza DALI)  
064 Hotărârea nr. 64/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare energetică moderată Cantină la Liceul Tehnologic „Gábor Áron” (corp C10) în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita(faza DALI)  
065 Hotărârea nr. 65/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare energetică moderată Grădinița de copii nr. 3 „Hófehérke” în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita(faza DALI)  
066 Hotărârea nr. 66/2023 privind aprobarea Listei de prioritate suplimentară ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2023, construite în Oraşul Vlăhiţa  
067 Hotărârea nr. 67/2023 referitor la organizarea evenimentului cultural al Proiecției de film în aer liber în Oraşul Vlăhiţa  
068 Hotărârea nr. 68/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și pentru posturile corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița  
069 Hotărârea nr. 69/2023 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2023  
070 Hotărârea nr. 70/2023 privind aprobarea aderării UAT ORAȘULUI VLĂHIȚA, județul HARGHITA, prin Consiliul Local al ORAȘULUI VLĂHIȚA, la Parteneriatul ”Grup de Acțiune Locală Homorod-Kukullo LEADER 2023-2027”, în vederea depunerii sprijinului pregătitor și a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală prin accesarea Planului Național Strategic PAC 2023 – 2027.  
071 Hotărârea nr. 71/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
072 Hotărârea nr. 72/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 35/2014 privind aprobarea aderării Orașului Vlăhița, la „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munţii Harghita ” –„ Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás”  
073 Hotărârea nr. 73/2023 privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din orașul Vlăhița, județul Harghita și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al orașului Vlăhița, județul Harghita  
074 Hotărârea nr. 74/2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa  pe trimestrul I. al anului 2023  
075 Hotărârea nr. 75/2023 privind  rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2023  
076 Hotărârea nr. 76/2023 referitor la sărbătorirea „Ziua copilului” în orașul Vlăhița  
077 Hotărârea nr. 77/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 642/96/2023 - fond  
078 Hotărârea nr. 78/2023 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlul  ”Achiziționarea de microbuze verzi pentru elevii din județul Harghita” de către UAT Orașul Vlăhița, în parteneriat cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și UAT-urile din județul Harghita, în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) Componentei 15, Educaţie, Reforma 6, Investiția 10 „Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi”  
079 Hotărârea nr. 79/2023 privind punerea la dispoziția proiectului  “Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate”  a terenurilor respectiv  asocierea cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în vederea realizării investiției  Abrogă HCL 18/2023
080 Hotărârea nr. 80/2023 privind aprobarea documentației tehnice de delegare a serviciului public de salubrizare (Studiu de oportunitate, Regulament de salubrizare Caiet de sarcini, modelul de Contract de delegare a serviciului public de salubrizare)  Abrogă HCL 58/2019
081 Hotărârea nr. 81/2023 privind aprobarea organizării „Zilele oraşului” în anul 2023  
082 Hotărârea nr. 82/2023 privind aprobarea Acordului de cooperare între Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita din România şi Oraşul Biharkeresztes, Districtul Berettyóújfalu, Județul Hajdú-Bihar din Ungaria  
083 Hotărârea nr. 83/2023 privind stabilirea chiriei pentru locuințele realizate prin Programul de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii  
084 Hotărârea nr. 84/2023 privind închirierea unui spaţiu de 2,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Gábor Áron nr. 6/B, cu destinația de activități comerciale  
085 Hotărârea nr. 85/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei Construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri / locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în oraşul Vlăhiţa, județul Harghita”  
086 Hotărârea nr. 86/2023 privind aprobarea prelungirii contractului cadru de folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale  
087 Hotărârea nr. 87/2023 privind acceptarea ofertei de donație a unui teren drum în intravilan, în suprafață de 73 mp, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, proprietatea lor SIMÓ PÁL și SIMÓ ANA  
088 Hotărârea nr. 88/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în fond pentru declanșarea procedurilor judiciare necesare pentru clarificarea situației de drept și valorificarea intereselor Orașului Vlăhița privind Contractul de comodat încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 42/1998  
089 Hotărârea nr. 89/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în fond pentru declanșarea procedurilor judiciare necesare pentru clarificarea situației de drept și valorificarea intereselor Orașului Vlăhița privind Contractul de închiriere nr.13481/16.08.1999 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 23/1998  
090 Hotărârea nr. 90/2023 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2023  
091 Hotărârea nr. 91/2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul II. al anului 2023  
092 Hotărârea nr. 92/2023 privind aprobarea propunerilor de criterii de bază și punctajul pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în orașul Vlăhița  
093 Hotărârea nr. 93/2023 privind mandatarea reprezentanților legali ai Orașului Vlăhița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară HARGITA VÍZ”, pentru aprobarea reactualizării  Statutului ASOCIAŢIEI de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „HARGITA VÍZ”  
094 Hotărârea nr. 94/2023 privind aprobarea Strategiei de tarifare revizuită aferentă planului de afaceri actualizat pentru investițiile în infrastructură de apă și apă uzată dezvoltate de operatorul regional HARVIZ S.A.  din județul Harghita, în conformitate cu prevederile Avizului ANRSC nr. 977256/22.05.2023  
095 Hotărârea nr. 95/2023 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Vlăhița și schimbarea destinației a unei spații comerciale I aparținând domeniului public al orașului Vlăhița, situat în strada Gábor Áron nr. 6, județul Harghita  
096 Hotărârea nr. 96/2023 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinet medical  
097 Hotărârea nr. 97/2023 privind acordarea dreptului de uz, servitute și acces cu titlu gratuit  pe proprietatea publică al orașului Vlăhița, pentru realizarea proiectului „CONSTRUIRE REȚEA FIXĂ DE TELECOMUNICAȚII FTTH ORANGE ÎN UAT FELICENI, UAT MĂRTINIȘ, UAT MEREȘTI, UAT LUETA, UAT VLĂHIȚA„  
098 Hotărârea nr. 98/2023 privind avizarea Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de colectare, transport și operare a facilităților de transfer/tratare/depozitare deșeurilor, revizuit și a Documentației de atribuire, în vederea delegării prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport  a deșeurilor municipale pe raza județului HARGHITA și de operare a stațiilor de transfer de la CORUND, MIERCUREA CIUC și a centrelor de colectare separată a deșeurilor  de la TOPLIȚA, GHEORGHENI, BĂLAN, CORUND, MIERCUREA CIUC, CRISTURU SECUIESC, VLĂHIȚA și SÂNSIMIONîn orașul Vlăhița, membră a ADI SIMD Harghita  
099 Hotărârea nr. 99/2023 referitor la organizarea evenimentului cultural al Proiecției de film în aer liber în Oraşul Vlăhiţa  
100 Hotărârea nr. 100/ 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri / locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita(faza SF)  
101 Hotărârea nr. 101/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în apel privind Dosarul nr. 285/268/2023  
102 Hotărârea nr. 102/2023 privind propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
103 Hotărârea nr. 103/2023 privind aprobarea Listei de prioritate suplimentară ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2023, construite în Oraşul Vlăhiţa  
104 Hotărârea nr. 104/2023 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2023  
105 Hotărârea nr. 105/2023 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2023  
106 Hotărârea nr. 106/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 94/2019 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 55/2019, privind criteriile de bază ce stau la repartizarea şi la prelungirea contractului de închiriere a locuinţelor sociale, locuinţelor de serviciu şi de necesitate din Oraşul Vlăhiţa, strada József Attila nr.9  
107 Hotărârea nr. 107/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
108 Hotărârea nr. 108/2023 referitor la organizarea evenimentului cultural „Ziua vârstnicilor”  
109 Hotărârea nr. 109/2023 referitor la organizarea evenimentului ziua pompierilor, ziua recoltei şi a gospodarilor în Oraşul Vlăhiţa  
110 Hotărârea nr. 110/2023 referitor la organizarea evenimentului cultural comemorare de 6 octombrie  
111 Hotărârea nr. 111/2023 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Vlăhița  
112 Hotărârea nr. 112/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic „Gábor Áron” Vlăhița  Abrogă HCL 97/2020
113 Hotărârea nr. 113/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Școala Gimnazială „Mártonffi János” Vlăhița  Abrogă HCL 96/2020
114 Hotărârea nr. 114/2023 privind majorarea valorii de inventar a bunurilor mobile și imobile aflate în domeniul public și privat al Orașul Vlăhița prin urmare a investiției „Reabilitare și modernizare sediu primărie  în orașul Vlăhița, județul Harghita  
115 Hotărârea nr. 115/2023 privind aprobarea parametrilor tehnici pentru unificarea a trei parcele, constând din terenuri în intravilan într-un singur corp de proprietate, situate în strada Sportivilor, nr. 14, orașul Vlăhița, județul Harghita  
116 Hotărârea nr. 116/2023 privind constituirea comisiei de analiză și verificare a faptelor semnalate de către domnul Balázs Francisc prin Cererea de renunțare la concesiune nr. 5839 din 27.09.2023  
117 Hotărârea nr. 117/2023 privind încetarea Contractului de concesiune nr. 2115 din 23.12.1999, încheiat între Orașul Vlăhița pe de o parte, în calitate de concedent și domnul Balázs Francisc, pe de altă parte, în calitate de concesionar  
118 Hotărârea nr. 118/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Școala Gimnazială „Mártonffi János” Vlăhița  
119 Hotărârea nr. 119/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 2943/268/2023 - fond  
120 Hotărârea nr. 120/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 3088/268/2023 - fond  
121 Hotărârea nr. 121/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 3185/268/2023 -fond  
122 Hotărârea nr. 122/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 1133/96/2023 - fond  
123 Hotărârea nr. 123/2023 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2023  
124 Hotărârea nr. 124/2023 privind includerea în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Orașului Vlăhița a unui imobil teren drum în intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, înscris în CF nr. 56057 a localității Vlăhița  
125 Hotărârea nr. 125/2023 privind valorificarea prin vânzare a unor bunuri scoase din funcțiune aparținând patrimoniul privat al orașului Vlăhița, județul Harghita  
126 Hotărârea nr. 126/2023 privind aprobarea participării U.A.T. Vlăhița la " PROGRAMUL privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic”  
127 Hotărârea nr. 127/2023 privind aprobarea cofinanţării proiectului  „DIGITALIZAREA PROCESULUI DE CITIRE A CONTOARELOR DE APĂ LA HARVIZ SA  
128 Hotărârea nr. 128/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiției Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”  
129 Hotărârea nr. 129/2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiției Demolare clădire, str. Turnătorilor nr. 27, Vlăhiţa”  
130 Hotărârea nr. 130/2023 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Orașului Vlăhița până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu mai târziu de 31. decembrie 2026  
131 Hotărârea nr. 131/2023 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2023  
132 Hotărârea nr. 132/2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III. al anului 2023  
133 Hotărârea nr. 133/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a unității de învățământ Liceul Tehnologic „Gábor Áron” din orașul Vlăhița, județul Harghita” (faza PT)  
134 Hotărârea nr. 134/2023 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice – faza D.T.A.C. P.Th. – a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare clădire radiologie și bucătărie, centru de sănătate Vlăhița”  
135 Hotărârea nr. 135/2023 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe sociale, locuinţelor de serviciu şi de necesitate din Oraşul Vlăhiţa, strada József Attila nr.9  
136 Hotărârea nr. 136/2023 privind organizarea evenimentului cultural de iarnă ”Târg de Advent”  
137 Hotărârea nr. 137/2023 privind organizarea evenimentului cultural cu ocazia sărbătorilor de iarnă ”Calendarul de Advent”  
138 Hotărârea nr. 138/2023 privind organizarea evenimentului cultural cu ocazia sărbătorilor de iarnă în oraşul Vlăhiţa  
139 Hotărârea nr. 139/2023 privind aprobarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare 2023  
140 Hotărârea nr. 140/2023 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2023  
141 Hotărârea nr. 141/2023 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al localității componente Băile Homorod până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu mai târziu de 31. decembrie 2026  
142 Hotărârea nr. 142/2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în fond pentru declanșarea procedurilor judiciare necesare în vederea radierii înscrierilor efectuate pe foaia de sarcini a cărților funciare nr. 50399, 50400, 50401 și 50402 a localității Vlăhița  
143 Hotărârea nr. 143/2023 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2023  
144 Hotărârea nr. 144/2023 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024  
145 Hotărârea nr. 145/2023 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
146 Hotărârea nr. 146/2023 privind aprobarea vânzării unei locuințe destinate închirierii, pentru tineri și familii tineri, construite în Orașul Vlăhița, județul Harghita prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe  
147 Hotărârea nr. 147/2023 privind aprobarea repartizării locuinţei sociale din Oraşul Vlăhiţa, strada József Attila nr.9  
148 Hotărârea nr. 148/2023 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare cadru între UAT Orașul Vlăhița şi cabinetele individuale de medicină de familie din UAT Orașul Vlăhița care deservesc populaţia  
149 Hotărârea nr. 149/2023 privind scoatere din patrimoniul privat al orașului Vlăhița, județul Harghita a unor bunuri casate, în urma valorificării acestora prin vânzare  
150 Hotărârea nr. 150/2023 privind propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în Orașul Vlăhița, județul Harghita, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
151 Hotărârea nr. 151/2023 privind scoaterea din funcțiune și valorificarea prin vânzare a unor bunuri de natura mijloace fixe aparținând orașului Vlăhița, județul Harghita  
152 Hotărârea nr. 152/2023 privind aprobarea parametrilor tehnici ai unor terenuri proprietate publică al Orașului Vlăhița, având categoria de folosință drum, în vederea intabulării, situate în intravilanul orașului Vlăhița, județul Harghita  
153 Hotărârea nr. 153/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare energetică moderată Cantină la Liceul Tehnologic „Gábor Áron” (corp C10) în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita(faza PT)  
154 Hotărârea nr. 154/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare energetică moderată Internat la Liceul Tehnologic „Gábor Áron” (corp C8) în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita(faza PT)  
155 Hotărârea nr. 155/2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare energetică moderată Grădinița de copii nr. 3 „Hófehérke” în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita(faza PT)  
156 Hotărârea nr. 156/2023 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice – faza D.T.A.C. P.Th. – a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare clădire radiologie și bucătărie, centru de sănătate Vlăhița”  

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

           ÜLKEI Jolán Erika                                                                          Referent, Bató Mária-Magdolna

 EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2022

001 Hotărârea nr. 1/2022 privind aprobarea scoaterii din inventarul domeniului privat al Orașului Vlăhița a imobilelor Clădire administrativă și depozit prin demolarea și casarea lor, situate în strada Spitalului nr. 18 din orașul Vlăhița  
002 Hotărârea nr. 2/ 2022 privind aprobarea scoaterii din inventarul domeniului privat al Orașului Vlăhița a imobilelor vila nr. 23, cantina sezonieră (vila nr. 23/A), magazia de alimente, materiale (depozit, recepție), vila nr. 24 prin demolarea și casarea lor, situate la Băile Homorod, Orașul Vlăhița  
003 Hotărârea nr. 3/2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului a proiectului: Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Orașul Vlăhița, Județul Harghita  
004 Hotărârea nr. 4/2022 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa  
005 Hotărârea nr. 5/2022 referitor la organizarea evenimentului Festivalul Concurs Pomana porcului în Oraşul Vlăhiţa  
006 Hotărârea nr. 6/2022 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare  
007 Hotărârea nr. 7/2022 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de muncă neremunerată în folosul comunităţii  
008 Hotărârea nr. 8/2022 privind aprobarea suprafeței minime de 1 Ha a zonei studiate pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal  
009 Hotărârea nr. 9/2022 privind aprobarea încheierii unui Contract de Administrare în regim silvic, a fondului forestier de 9,3 ha, proprietatea orașului Vlăhița, între Ocolul Silvic Homorod și Orașul Vlăhița  
010 Hotărârea nr. 10/2022 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Conservare-restaurare, refuncționalizare și punere în valoare a monumentului istoric Forja veche în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
011 Hotărârea nr. 11/2022 privind aprobarea Studiului, Documentului de poziție, Regulamentului și Documentației de atribuire, în vederea delegării gestiunii serviciului de salubrizare în orașul Vlăhița, membră a ADI SIMD Harghita  
012 Hotărârea nr. 12/2022 privind aprobarea desființării unității de Asistență Medico-socială și retragerea Certificatului de Înregistrare Fiscală atribuit pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială în orașul Vlăhița, județul Harghita  
013 Hotărârea nr. 13/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița, nr. 83/2021 privind aprobarea tarifelor minime pentru închirierea temporară a bazei sportive multifuncționale situat în orașul Vlăhița str. Sportivilor nr. 14  Modifică HCL 83/2021
014 Hotărârea nr. 14/2022 privind acordul pentru obținerea licenței de dare în administrare a lucrărilor de explorare și împuternicirea primarului LŐRINCZ Csaba pentru semnarea licenței de dare în administrare a lucrărilor de explorare în perimetrul Homorod – Vlăhița, județul Harghita  
015 Hotărârea nr. 15/2022 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în vederea clarificării situației de drept cu privire la executarea lucrărilor de construcție pe imobilul situat în stațiunea Harghita Mădăraș, zona Kazánsarka, înscris în cartea funciară nr. 52256 a localității Vlăhița  
016 Hotărârea nr. 16/2022 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 2986/268/2020 - apel  
017 Hotărârea nr. 17/2022 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 3250/268/2020 - apel  
018 Hotărârea nr. 18/2022 privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2021  
019 Hotărârea nr. 19/2022 referitor la organizarea evenimentului întâlnirea oficialităţilor din regiune pentru dezbaterea unor programe, proiecte de dezvoltare locală, regională  
020 Hotărârea nr. 20/2022 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița în Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice [PNR] - subprogramul proiectare: elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice, în vederea solicitării de finanţări în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene (2021-2027) şi în cadrul diferitelor programe naţionale  
021 Hotărârea nr. 21/2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
022 Hotărârea nr. 22/2022 privind ”Aprobarea de burse școlare pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021-2022”  
023 Hotărârea nr. 23/2022 privind mandatarea reprezentantului Orașului Vlăhița. în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”, din februarie 2022  
024 Hotărârea nr. 24/2022 privind prelungirea contractului de comodat pe o perioadă de 3 ani a spațiului în suprafața de 25,23 mp situat în orașul Vlăhița, str. Republicii, nr. 15 identificat prin CF 50706 în favoarea Asociației Caritas Albă Iulia – Asistență Medicală și Socială  
025 Hotărârea nr. 25/2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Vlăhița teren intravilan de 3356 mp, situată în orașul Vlăhița, jud. Harghiita, str. Spitalului nr. 18, având CF 51774-Vlăhița, nr. Cadastral 51774-Vlăhița  
026 Hotărârea nr. 26/2022 referitor la organizarea evenimentului 15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni în Oraşul Vlăhiţa  
027 Hotărârea nr. 27/2022 privind modificarea prin rectificare a erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 18/2022 privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2021  Rectifică HCL 18/2022
028 Hotărârea nr. 28/2022 privind modificarea prin rectificare a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 124/2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III. al anului 2021  
029 Hotărârea nr. 29/2022 privind modificarea prin rectificare a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 142/2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul IV. al anului 2021  
030 Hotărârea nr. 30/2022 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita  
031 Hotărârea nr. 31/2022 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita  
032 Hotărârea nr. 32/2022 privind aprobarea parametrilor tehnici ai unor sectoare de drum și a unor terenuri proprietate publică al Orașului Vlăhița în vederea intabulării, situate în intravilanul orașului Vlăhița, județul Harghita  
033 Hotărârea nr. 33/2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
034 Hotărârea nr. 34/2022 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2022, construite în Oraşul Vlăhiţa  
035 Hotărârea nr. 35/2022 privind aprobarea numărului total de posturi pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022  
036 Hotărârea nr. 36/2022 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local pentru anul 2022  
037 Hotărârea nr. 37/ 2022 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi  
038 Hotărârea nr.38/2022 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Locuințe colective pentru specialiști în sănătate și învățământ în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
039 Hotărârea nr. 39/2022 privind schimbarea destinației a unei clădiri aparținând domeniului public al orașului Vlăhița  
040 Hotărârea nr. 40/2022 privind închirierea unui spaţiu de 20,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 13, Ap. 1, cu destinația de activități socio-culturale pentru copii și tineri din orașul Vlăhița  
041 Hotărârea nr. 41/2022 privind închirierea unui spaţiu de 17,90 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 13, Ap. 2, cu destinația de activități socio-culturale pentru copii si tineri din orașul Vlăhița  
042 Hotărârea nr. 42/2022 privind închirierea unui spaţiu de 27,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Gábor Áron nr. 6, cu destinația de activități comerciale  
043 Hotărârea nr. 43/2022 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 1.536 mp, situat în intravilanul localității Băile Homorod, înscris în cartea funciară nr. 55445 a localității Vlăhița, în favoarea S.C. BENLUMA S.R.L  
044 Hotărârea nr. 44/2022 privind aprobarea parametrilor tehnici pentru unificarea a două imobile – teren – într-un singur lot, situate în intravilanul localităţii, strada Mihai Eminescu, nr. 2, oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita  
045 Hotărârea nr. 45/2022 privind aprobarea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2021  
046 Hotărârea nr. 46/2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Construire creșă mică, str. Nouă, Orașul Vlăhița, județul Harghita”  
047 Hotărârea nr. 47/2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente proiectului de investiții Extinderea rețelei de distribuție de gaze naturale și branșamente în localitatea Băile Homorod din UAT Vlăhița, județul Harghita care urmează a fi depusă de către UAT Oraș Vlăhița în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”  
048 Hotărârea nr. 48/2022 referitor la organizarea evenimentului cultural al Festivalului Folcloric ediţia a 46-a „Serbarea Narciselor” în Oraşul Vlăhiţa  
049 Hotărârea nr. 49/2022 referitor la sărbătorirea a 40 de ani de la înfiinţare a Filarmonicii de copii din Oraşul Vlăhiţa  
050 Hotărârea nr. 50/2022 privind aprobarea parametrilor tehnici pentru dezlipirea unor parcele în două loturi, situate în intravilanul localității componente Băile Homorod, oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita, Cartea Funciară nr. 50361-Vlăhița și nr. 50366-Vlăhița  
051 HOTĂRÂREA NR. 51/2022 privind aprobarea cuantumului actualizat al chiriei pentru locuințele ANL  
052 Hotărârea nr. 52/2022 privind stabilirea chiriei pentru locuințele realizate prin Programul de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii  
053 HOTĂRÂREA NR. 53/2022 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023  
054 Hotărârea nr.54/2022 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022  
055 Hotărârea nr. 55/2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I. al anului 2022  
056 Hotărârea nr. 56/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Reabilitare clădire radiologie și bucătărie, centru de sănătate Vlăhița”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 I.3 – ”Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, a valorii maxime eligibile a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  
057 Hotărârea nr. 57/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Asigurarea unui mediu de viață confortabil în orașul Vlăhița prin creșterea siguranței (traficului și spații publice), a curățeniei generale și atractivității spațiilor publice” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 - I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)  
058 Hotărârea nr. 58/2022 referitor la sărbătorirea „Ziua copilului” în orașul Vlăhița  
059 Hotărârea nr. 59/2022 privind aprobarea organizării „Zilele oraşului” în anul 2022  
060 Hotărârea nr. 60/2022 cu privire la majorarea cotizației anuale din statut la Asociația Microregională „Felső Homoródmente”  
061 Hotărârea nr. 61/2022 privind modificarea și completarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
062 Hotărârea nr. 62/2022 privind aprobarea dezlipirii terenului intravilan, situat în oraşul Vlăhiţa, strada József Attila, nr. 13A, Bl. A,B,C,D, județul Harghita, aparținând domeniului public al oraşului Vlăhiţa, înscris în CF nr. 55761 - Vlăhiţa sub nr. cadastral 55761, în cinci loturi  
063 Hotărârea nr. 63/2022 privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Oraşul Vlăhiţa prin urmare a investiției „Construire pod peste pârâul Homorodul Mic din Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita  
064 Hotărârea nr. 64/2022 privind încheierea Actului Adițional la Contractul de constituire a dreptului de superficie nr. 338 din 19.03.2012  
065 Hotărârea nr. 65/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Reabilitare Moderată(/Energetică) Cantină la Liceul Tehnologic Gábor Áron (CORP C10) din Vlăhița”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 - I.3 –Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, a valorii maxime eligibile a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  
066 Hotărârea nr. 66/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Reabilitare Moderată/(Energetică) Internat la Liceul Tehnologic Gábor Áron (CORP C8) din Vlăhița”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 - I.3 –Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, a valorii maxime eligibile a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  
067 Hotărârea nr. 67/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Reabilitarea și modernizarea clădirii fostei primării din Vlăhița” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 - I.3 –            Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, a valorii maxime eligibile a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  
068 Hotărârea nr. 68/2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
069 Hotărârea nr. 69/2022 privind modificarea prin rectificare a erorii materiale din Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița, nr. 46/2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Construire creșă mică, str. Nouă, Orașul Vlăhița, județul Harghita”  Modifică HCL 46/2022
070 Hotărârea nr. 70/2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
071 Hotărârea nr. 71/2022 privind aprobarea parametrilor tehnici pentru dezlipirea terenului intravilan, situat în oraşul Vlăhiţa, Aleea Teilor , nr. 26/1, 26/2, 26/3, județul Harghita, aparținând domeniului public al oraşului Vlăhiţa, înscris în CF nr. 51200 - Vlăhiţa sub nr. cadastral 51200, în patru loturi  
072 Hotărârea nr. 72/2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului a proiectului: Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Orașul Vlăhița, Județul Harghita  
073 Hotărârea nr. 73/2022 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale  
074 Hotărârea nr. 74/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Reabilitare Energetică Grădiniță de Copii Nr. 3, "Hófehérke” din orașul Vlăhița, Județul Harghita”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 - I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, a valorii maxime eligibile a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  
075 Hotărârea nr. 75/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Construirea de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în orașul Vlăhița” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 - I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, a valorii maxime eligibile a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  
076 Hotărârea nr. 76/2022 privind închirierea unui spaţiu de 25,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Gábor Áron nr. 6, cu destinația de activități comerciale  
077 Hotărârea nr. 77/2022 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022  
078 Hotărârea nr. 78/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 59/2022 privind aprobarea organizării „Zilele oraşului” în anul 2022  
079 Hotărârea nr. 79/2022 privind aprobarea utilizării fondului rezultat din Redevența aprobată orașului Vlăhița de către Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” Egyesület pentru anul 2021  
080 Hotărârea nr. 80 /2022 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022  
081 Hotărârea nr. 81/2022 privind aprobarea valorii de investiţie și a solicitării scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: „Reabilitarea Drumurilor Agricole Din Orașul Vlăhița, Județul Harghita”  
082 Hotărârea nr. 82/2022 privind арrоbаrеа cumpărării casei parohiale ortodoxe, situate în intravilanul oraşului Vlăhiţa, str. Turnătorilor, nr. 27, județul Harghita  
083 Hotărârea nr. 83/2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul II. al anului 2022  
084 Hotărârea nr. 84/2022 privind aprobarea procedurii acordării unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Orașului Vlăhița pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România  
085 Hotărârea nr. 85/2022 privind aprobarea pachetului de documente necesare ajustării preţurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pe aria de operare S.C. HARVÍZ S.A., în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 230/2022  
086 Hotărârea nr. 86/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Locuințe colective pentru specialiști în sănătate și învățământ în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita(faza SF)  
087 Hotărârea nr. 87/2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire substație de ambulanță cu cabinet medical, str. Spitalului, nr. 53, oraș Vlăhița, județul Harghita”  
088 Hotărârea nr. 88/2022 privind aprobarea prelungirii contractului cadru de folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale  
089 Hotărârea nr. 89/2022 privind aprobarea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2022  
090 Hotărârea nr. 90/2022 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în fond privind Dosarul nr. 2103/268/2022  
091 Hotărârea nr. 91/2022 referitor la  organizarea evenimentului ziua pompierilor, ziua recoltei şi a gospodarilor în Oraşul Vlăhiţa  
092 Hotărârea nr. 92/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aprobare Studiu de Fezabilitate reactualizate, respectiv acordarea unui mandat special reprezentantului Oraşului Vlăhița în vederea votării în cadrul AGA ADI ”Harghita Víz” Egyesület ai indicatorilor tehnico-economici, actualizate, din Studiul de fezabilitate pentru „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HARGHITA, ÎN PERIOADA 2014-2020”  
093 Hotărârea nr. 93/2022 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în apel privind Dosarul nr. 135/268/2019*  
094 Hotărârea nr. 94/ 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT – a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții   Modernizare și asfaltare străzi urbane în orașul Vlăhița, județul Harghita (Bethlen Gábor, Ady Endre, Harghitei, Turiștilor, Dózsa György, Bradului)’’ aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  
095 Hotărârea nr. 95/2022 privind aprobarea prelungirii contractului cadru de folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale  
096 Hotărârea nr. 96/2022 privind aprobarea unui acord de parteneriat între ORAȘUL VLAHIȚA și  ASOCIAȚIA CARITAS  ALBĂ IULIA în vederea demarării unei campanii de colectare  selectivă de îmbrăcăminte și încălțăminte uzate și altor produse textile uzate din rândul populației  
097 Hotărârea nr. 97/2022 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022  
098 Hotărârea NR. 98/2022 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023  
099 Hotărârea nr. 99/2022 referitor la organizarea evenimentului cultural comemorare de 6 octombrie  
100 Hotărârea nr. 100/2022 referitor la organizarea evenimentului cultural „Ziua vârstnicilor”  
101 Hotărârea nr. 101/2022 privind aprobarea tarifelor minime pentru închirierea unor clădiri, sale și alte încăperi aflate în administrarea unităților de învățământ al Orașului Vlăhița  abrogă HCL 46/2021
102 Hotărârea nr. 102/2022 privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 29 august 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
103 Hotărârea nr. 103/2022 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiției „Amenajări exterioare zona str. József Attila”  
104 Hotărârea nr. 104/2022 privind aprobarea parametrilor tehnici a unor terenuri proprietate publică al Orașului Vlăhița în vederea intabulării, situate în intravilanul orașului Vlăhița, județul Harghita  
105 Hotărârea nr. 105/2022 privind aprobarea parametrilor tehnici pentru apartamentarea blocurilor ANL din strada József Attila nr. 13/A, bloc A, bloc B, bloc C, bloc D, proprietate privată a Statului Roman aflate în administrarea Consiliului Local al Orașului Vlăhița în vederea intabulării, situate în intravilanul orașului Vlăhița, județul Harghita  
106 Hotărârea nr. 106/2022 privind aprobarea parametrilor tehnici ai unor terenuri proprietate publică al Orașului Vlăhița în vederea intabulării, situate în intravilanul orașului Vlăhița, județul Harghita  
107 Hotărârea nr. 107/2022 privind majorarea valorii de inventar a unor bunurilor imobile aflate în domeniul public al Oraşul Vlăhiţa prin urmare a investiției „LUCRĂRI DE REABILITARE BAZĂ SPORTIVĂ DIN ORAȘUL VLĂHIȚA, JUDEȚUL HARGHITA”  
108 Hotărârea nr. 108/2022 privind majorarea valorii de inventar a unor bunurilor imobile aflate în domeniul public al Oraşul Vlăhiţa prin urmare a investiției  „LUCRĂRI – REABILITAREA BAZEI SPORTIVE MULTIFUNCȚIONALE, AMENAJARE TEREN ÎN ORAȘUL VLĂHIȚA”  
109 Hotărârea nr. 109/2022 privind  majorarea valorii de inventar a unor bunurilor imobile aflate în domeniul public al Oraşul Vlăhiţa prin urmare a investiției „REABILITARE HALA PIEȚII”  
110 Hotărârea nr. 110/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Schimbare de funcţiune din zonă industrială în zonă de locuit pentru construire de locuinţe unifamiliale cu anexe şi rezolvarea utilităţilor”, pentru beneficiarul S.C. MIBAREX S.R.L., reprezentat prin administrator Mihály Barna, potrivit proiectului nr. 1681/2021 elaborat de S.C. ARHITECTURA SRL, Miercurea Ciuc  
111 Hotărârea nr. 111/2022 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în fond pentru declanșarea procedurilor judiciare necesare pentru reintrarea Orasului Vlahita în posesia unor imobile  
112 Hotărârea nr. 112/2022 privind aprobarea participării oraşului Vlăhiţa la Programul Europa pentru cetățeni -”Citizen’s Meetings-Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)”- lansat de Comisia Europeană  
113 Hotărârea nr. 113/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza DALI – a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții   Modernizare și asfaltare străzi urbane în orașul Vlăhița, județul Harghita (Bethlen Gábor, Ady Endre, Harghitei, Turiștilor, Dózsa György, Bradului)’’ aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  
114 Hotărârea nr. 114/2022 privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Orașului Vlăhița, prin defalcarea unei poziții reprezentând „ atelier” la Școala Gimnazială - Mártonffi János din strada Republicii, nr. 22, Vlăhița, județul Harghita  
115 Hotărârea nr. 115/2022 privind aprobarea transmiterii fără plată, a unor bunuri al Orașului Vlăhița către Serviciului public de termoficare, apă și canalizare – Gheorgheni, respectiv Serviciului public de alimentare cu energie termică al orașului Întorsura Buzăului  
116 Hotărârea nr. 116/2022 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiției „Amenajare parc strada Republicii”  
117 Hotărârea nr. 117/2022 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022  
118 Hotărârea nr. 118/2022 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice – faza PT – a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc strada Republicii” finanțat din bugetul local, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 70. din 27. august 2020.  Abrogă HCL 70/2020
119 Hotărârea nr. 119/2022 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Harghita, oraşul Vlăhiţa, str. Spitalului nr. 18, specialiști din sănătate și învățământ”  
120 Hotărârea nr. 120/2022 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe durata execuției investiției, a unui teren aparținând proprietății private a orașului Vlăhița în suprafață de 3356 mp, situat în orașul Vlăhița, strada Spitalului, nr. 18, județul Harghita, către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea construirii de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din sănătate și învățământ  
121 Hotărârea nr. 121/2022 privind modificarea Hotărârii nr. 56/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Reabilitare clădire radiologie și bucătărie, centru de sănătate Vlăhița”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 I.3–            ”Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, a valorii maxime eligibile a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  
122 Hotărârea nr. 122/2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
123 Hotărârea nr. 123/2022 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022  
124 Hotărârea nr. 124/2022 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023  
125 Hotărârea nr. 125/2022 pentru implementarea proiectului ”Realizare de insule ecologice digitalizate în Orașul Vlăhița”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect și a anexei privind necesitatea, oportunitatea  și potențialul economic al investiției propuse a fi realizată prin proiect  
126 Hotărârea nr. 126/2022 privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru atestarea orașului Vlăhița ca stațiune turistică de interes național și demararea procedurilor legale în vederea atestării ca stațiune turistică de interes național al orașului Vlăhița  
127 Hotărârea nr. 127/2022 cu privire la aprobarea solicitării de trecere a imobilului situat în Orașul Vlăhița, Aleea Teilor nr.5, bl. T5 ap.1 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice – D.G.R.F.P Brașov, în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa, județul Harghita  
128 Hotărârea nr. 128/2022 privind aprobarea modificării parametrilor tehnici a unor terenuri proprietate publică al Orașului Vlăhița în vederea intabulării, situate în intravilanul orașului Vlăhița, județul Harghita, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 106. din 29. septembrie 2022.  Abrogă HCL 106/2022
129 Hotărârea nr. 129/2022 privind majorarea valorii de inventar a unor bunurilor imobile aflate în domeniul public al Oraşul Vlăhiţa prin urmare a investiției „LUCRĂRI – REABILITAREA BAZEI SPORTIVE MULTIFUNCȚIONALE, AMENAJARE TEREN ÎN ORAȘUL VLĂHIȚA”  Abrogă HCL 108/2022
130 Hotărârea nr. 130/2022 privind aprobarea utilizării fondului rezultat din Cota de dezvoltare la activitatea de apă și canalizare al Orașului Vlăhița pentru anul 2022  
131 Hotărârea nr. 131/2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III. al anului 2022  
132 Hotărârea nr. 132/2022 privind  aprobarea Procedurilor şi criteriilor de acordare a facilităţilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren și mijloace de transport pentru anul 2023  
133 Hotărârea nr. 133/2022 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au fost sancționate contravențional și care vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată  
134 Hotărârea nr. 134/2022 privind organizarea evenimentului cultural cu ocazia sărbătorilor de iarnă în oraşul Vlăhiţa  
135 Hotărârea nr. 135/2022 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 29 august 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
136 Hotărârea nr. 136/2022 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiției „Construire teren de fotbal” în strada Sportivilor nr. 14., orașul Vlăhița  
137 Hotărârea nr. 137/2022 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea „Amenajare teren de joacă în parcul orașului Vlăhița” în cadrul obiectivului de investiții „Extindere și echipare terenuri de joacă”  
138 Hotărârea nr. 138/2022 privind cumpărarea dreptului de posesie asupra terenului neproductiv în extravilan în suprafaţă de 2.191 mp, situat în extravilanul oraşului Vlăhiţa, județul Harghita  
139 Hotărârea nr. 139/2022 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022  
140 Hotărârea nr. 140/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Amenajare teren de joacă în parcul orașului Vlăhița” în cadrul investiții „Extindere și echipare terenuri de joacă” (faza SF)  
141 Hotărârea nr. 141/2022 privind majorarea valorii de inventar a unor bunurilor imobile aflate în domeniul public al Oraşul Vlăhiţa prin urmare a investiției „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES AGRICOLĂ DIN ORAȘUL VLĂHIȚA, JUDEȚUL HARGHITA”  
142 Hotărârea nr. 142/2022 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2022  
143 Hotărârea nr. 143/2022 privind participarea Orașului Vlăhița prin aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  implementarea proiectului ”Realizarea pistei cicloturistice din județele  Mureș, Harghita și Covasna” de către U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu UAT. Județul Mureș și UAT Județul Covasna în Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură  
144 Hotărârea nr. 144/2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
145 Hotărârea nr. 145/2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul IV. al anului 2022  
146 Hotărârea nr. 146/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea clădirii fostei primării din str. Republicii nr. 15, din oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita(faza DALI)  
147 Hotărârea nr. 147/2022privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire substație de ambulanță cu cabinet medical, str. Spitalului, nr. 53, oraș Vlăhița, județul Harghita”  Abrogă HCL 87/2022
148 Hotărârea nr. 148/2022 privind aprobarea parametrilor tehnici pentru apartamentarea blocurilor ANL din aleea Teilor nr. 26, bloc 1, bloc 2, bloc 3, proprietate privată a Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Orașului Vlăhița în vederea intabulării, situate în intravilanul orașului Vlăhița, județul Harghita  
149 Hotărârea nr. 149/2022 privind înaintarea unei cereri către Comuna Căpîlniţa referitor la trecerea unor terenuri din proprietatea publică a Comunei Căpîlniţa în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa, situate în Băile Homorod, localitatea componentă al Orașului Vlăhița  
150 Hotărârea nr. 150/2022 privind cumpărarea dreptului de posesie asupra terenului fâneață parțial intravilan, în suprafaţă de 1.195 mp, situat în intravilanul și extravilanul oraşului Vlăhiţa, județul Harghita  
151 Hotărârea nr. 151/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza PT – a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general  pentru obiectivul de investiții   Amenajări exterioare și zid de sprijin” la investiția Construire Sală de sport cu tribună 180 locuri, str. József Attila, nr. 12, orașul Vlăhița, Județul Harghita”  
152 Hotărârea nr. 152/2022 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023  Abrogă HCL 124/2022
153 Hotărârea nr. 153/2022 privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri de natura - mijloace fixe - respectiv casarea unor bunuri de natura - obiect de inventar - aflate în patrimoniul orașului Vlăhița, anul 2022  

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

           ÜLKEI Jolán Erika                                                                          Referent, Bató Mária-Magdolna

 EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2021

001 Hotărârea nr. 1/2021 privind acordul Consiliului local al Orașului Vlăhița de schimbare temporara, începând cu data de 28 ianuarie 2021, pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare împotriva COVID- 19, a destinatiei Casei de cultură ”Bartók Béla” din orașul Vlăhița în structură medicală - centru de vaccinare  
002 Hotărârea nr. 2/2021 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa  
003 Hotărârea nr. 3/2021 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare  
004 Hotărârea nr. 4/2021 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de muncă neremunerată în folosul comunităţii  
005 Hotărârea nr. 5/2021 privind darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public al orașului Vlăhița către Şcoala Gimnazială ”Mártonffi János” Vlăhiţa  
006 "Hotărârea nr. 6/2021 privind darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public al orașului Vlăhița către Liceul Tehnologic ""GÁBOR ÁRON"" Vlăhița, Str. Mihai Eminescu Nr. 2B"  
007 "Hotărârea nr. 7/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru întocmirea proiectului „Creșterea eficienței energetice a unității de învățământ din orașul Vlăhița, Liceul Tehnologic ""GÁBOR ÁRON"" Vlăhița"  
008 "Hotărârea nr. 8/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru întocmirea proiectului „Reabilitarea și modernizarea Liceul Tehnologic ""GÁBOR ÁRON"", oraș Vlăhița, județul Harghita’’"  
009 Hotărârea nr. 9/2021 referitor la majorarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al Oraşul Vlăhiţa prin urmare a investiției „Modernizarea unui ansamblu de străzi în Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita”  
010 Hotărârea nr. 10/2021 referitor la organizarea evenimentului Festivalul Concurs „ D'ale porcului” în Oraşul Vlăhiţa  
011 "Hotărârea nr. 11/2021 privind reluarea din administrarea Liceului Tehnologic ""GÁBOR ÁRON"" Vlahita, grădinița de copii ”Hófehérke” cu terenul aferent situată în strada Gábor Áron 6/A și trecerea lor din domeniul public al orașului Vlăhița în domeniul privat al acestuia"  
012 Hotărârea nr. 12/2021 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 1283/96/2020  
013 Hotărârea nr. 13/2021 privind aprobarea condițiilor de acces pe drumul forestier de legătură între Orașul Vlăhița și Harghita Mădăraș, pe timp de iarnă, drum aparținând domeniului public al Orașului Vlăhița  
014 Hotărârea nr. 14/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 36/2014 privind aprobarea cheltuielilor neeligibile al Orașului Vlăhița la Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 5-Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.3, Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, operațiunea-Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare turistică (CNIPT) și dotarea acestora prin proiectul „Centru Național de Informare și Promovare Turistică”  
015 Hotărârea nr. 15/2021 privind aderarea Orașului Vlăhița în calitate de membru asociat, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „GORDON TÂRNAVA” și mandatarea primarul orașului Vlăhița, să reprezinte orașul Vlăhița în adunările generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „GORDON TÂRNAVA”  
016 Hotărârea nr. 16/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
017 Hotărârea nr. 17/2021 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020.  
018 Hotărârea nr. 18/2021 privind aprobarea listei de investiții provizorie al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021  
019 Hotărârea nr. 19/2021, privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 29 august 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa;  
020 Hotărârea nr. 20/2021, privind desemnarea membrilor la comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Orașului Vlăhița  
021 Hotărârea nr. 21/2021, privind trecerea unor imobile-construcţii, aflate în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora  
022 Hotărârea nr. 22/2021, referitor la organizarea evenimentului 15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni în Oraşul Vlăhiţa  
023 Hotărârea nr. 23/2021, privind rectificarea prin îndreptarea erorii materiale a Hotărârii Consiliului Local nr. 107/2020  
024 Hotărârea nr. 24/2021, privind rectificarea prin îndreptarea erorii materiale a Hotărârii Consiliului Local nr. 108/2020  
025 Hotărârea nr. 25/2021, privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Construire ¨Sală de sport cu tribună 180 locuri¨ str. József Attila, nr. 12, orașul Vlăhița, Județul Harghita.  
026 Hotărârea nr. 26/2021, privind aprobarea parametrilor tehnici pentru unificarea a trei imobile – teren - într-un singur lot, situate în intravilanul localităţii, strada Sportivilor, nr. 14, oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita  
027 Hotărârea nr. 27/2021 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2021, construite în Oraşul Vlăhiţa  
028 Hotărârea nr. 28/2021privind aprobarea parametrilor tehnici pentru dezlipirea a unei parcele în trei loturi, situate în intravilanul localităţii componente Băile Homorod, nr. 23, oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita.  
029 Hotărârea nr. 29/2021 privind revocarea şi radierea dreptului de administrare înscris în C.F. nr. 55468 -Vlăhiţa, nr. cad. 55468 în favoarea Grup Şcolar ¨ Gábor Áron¨ şi Şcolii Generale cu Clasele I-VIII Nr. 2 Tamási Áron, precum şi în C.F. nr. 55471- Vlăhiţa, nr. cad. 55471 în favoarea Primăria Oraşului Vlăhiţa  
030 Hotărârea nr. 30/2021 privind modificarea prin completare a preambulului Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița, nr. 35/2020, privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale  
031 Hotărârea nr. 31/2021 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr.92/2020, privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Vlăhița nr.45/2020, privind repartizarea locuinței de serviciu situată în orașul Vlăhița, str. József Attila, nr.9, apartament nr.4  
032 Hotărârea nr. 32/2021 privind rezilierea Contractului de locațiune nr. 2644/04.06.2020, încheiat cu domnul Dr. Szabó Zoltán, având ca obiect locuința de serviciu situată în orașul Vlăhița, str. József Attila, nr.9, apartament nr.4, județul Harghita  
033 Hotărârea nr. 33/2021 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin licitație publică sau prin casare a unor bunuri, mijloace fixe aparținând domeniului privat al orașului Vlăhița  
034 HOTĂRÂREA NR. 34/2021 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 102/2020 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021  
035 Hotărârea nr. 35/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru întocmirea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare casa de cultură “Bartók Béla” în orașul Vlăhița, jud. Harghita’’  
036 Hotărârea nr. 36/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru întocmirea proiectului „Extinderea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din orașul Vlăhița’’  
037 Hotărârea nr. 37/2021 privind acordul pentru obținerea permisului de prospecțiune în perimetrul Homorod -Vlăhița și împuternicirea primarului LŐRINCZ Csaba pentru realizarea demersurilor pentru obținerea permisului de prospecțiune, negocierea, semnarea și ridicarea acesteia.  
038 "Hotărârea nr. 38/2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat și a Regulamentului de organizare și funcționare al Parteneriatului de Dezvoltare Locală prin Comitetul Consultativ Tematic în cadrul proiectului „Consolidarea capacității Asociației Microregionale ""Felső Homoródmente"" în inițierea și implementarea activităților de dezvoltare locală bazate pe participare civică activă, în concordanță cu SCAP”"  
039 Hotărârea nr. 39/2021 privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020  
040 Hotărârea nr. 40/2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I. al anului 2021  
041 HOTĂRÂREA NR. 41/2021, referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 102/2020 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 modificat prin Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2021  
042 HOTĂRÂREA NR. 42/2021 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022  
043 Hotărârea nr. 43/2021 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita  
044 Hotărârea nr. 44/2021 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita  
045 Hotărârea nr. 45/2021 privind ”Aprobarea de burse școlare pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2020-2021”  
046 Hotărârea nr. 46/2021 privind aprobarea tarifelor minime pentru închirierea unor clădiri, săli și alte încăperi aflate în administrarea unităților de învățământ din Orașul Vlăhița  
047 Hotărârea nr. 47/2021 privind aprobarea numărului total de posturi pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021  
048 Hotărârea nr. 48/2021 privind modificarea prin completare a preambulului Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița, nr. 26/2021 privind aprobarea parametrilor tehnici pentru unificarea a trei imobile – terenuri – într-un singur lot, situate în intravilanul localităţii, strada Sportivilor, nr. 14, oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita  
049 Hotărârea nr. 49/2021 privind modificarea prin completare a preambulului Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița, nr. 111/2020, privind trecerea din domeniul public al orașului Vlăhița în domeniul privat al orașului Vlăhița a unor bunuri - mijloace fixe în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora  
050 Hotărârea nr. 50/2021 privind modificarea prin completare a preambulului Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița, nr. 112/2020 privind trecerea unor imobile - clădiri din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul privat al Orașului Vlăhița  
051 Hotărârea nr. 51/2021 privind modificarea prin completare a preambulului Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița, nr. 36/2020, privind efectuarea unui schimb de terenuri dintre Orașul Vlăhița, pe de o parte și EMYBAR COMERT SRL pe de altă parte  
052 Hotărârea nr. 52/2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița, nr. 113/2020, privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri de natura mijloacelor fixe respectiv obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Vlăhița  
053 Hotărârea nr. 53/2021 referitor la aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului în faza SF mixt având obiectul „Investiții în extinderea, modernizare și dotare Ambulatoriului din orașul Vlăhița”  
054 Hotărârea nr. 54/2021 aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului în faza SF mixt având obiectul „Reabilitare, modernizare extindere și dotare Casa de cultură Bartók Béla în orașul Vlăhița, județul Harghita  
055 Hotărârea nr. 55/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
056 Hotărârea nr. 56/2021 privind aprobarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare 2021  
057 Hotărârea nr. 57/2021 referitor la sărbătorirea „Ziua copilului” în orașul Vlăhița  
058 Hotărârea nr. 58/2021 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local pentru anul 2021  
059 Hotărârea nr. 59/2021 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 1283/96/2020 -recurs  
060 Hotărârea nr. 60/2021 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 18/2021, privind aprobarea listei de investiții provizorie al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021  
061 Hotărârea nr. 61/2021 pentru aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás  
062 Hotărârea nr. 62/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru întocmirea proiectului „Proiect - Clădirea fostei primării str. Republicii’’  
063 Hotărârea nr. 63/2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului a proiectului: Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Orașul Vlăhița, Județul Harghita  
064 Hotărârea nr. 64/2021 privind aprobarea proiectului nr. 101/2020 elaborat de B.I.A. Csiki Barna Desființare vila nr. 23, cantină sezonieră ( vila nr. 23/A), magazia de alimente, materiale (depozit, recepție), vila nr. 24, la Băile Homorod, Orașul Vlăhița, județul Harghita pentru demolarea și casarea acestora  
065 Hotărârea nr. 65/2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor cantități de masă lemnoasă  
066 Hotărârea nr. 66/2021 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 29 august 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
067 Hotărârea nr. 67/2021 privind aprobarea organizării „Zilele oraşului” în anul 2021  
068 Hotărârea nr. 68/2021 privind închirierea unui spaţiu de 23,95 mp din incinta imobilului Bazei sportive multifuncționale, situat în orașul Vlăhița str. Sportivilor nr. 14, cu destinația de activități sportive și administrative  
069 "Hotărârea nr. 69/2021 aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului în faza DALI indicatorilor tehnico economici al investiției „Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic ""Gábor Áron"" Vlăhița’’"  
070 Hotărârea nr. 70/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 67/2021 privind aprobarea organizării „Zilele oraşului” în anul 2021  
071 Hotărârea nr. 71/2021 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021  
072 Hotărârea nr. 72/2021 privind trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al orașului Vlăhița și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Vlăhița  
073 Hotărârea nr. 73/2021 privind aprobarea parametrilor tehnici al „Drum de acces DN13A spre Selters” și a unor sectoare din categoria „Spații verzi, parcări teren de joacă pt. copii cu accesori”, în vederea intabulării, situate în intravilanul orașului Vlăhița, județul Harghita  
074 Hotărârea nr. 74/2021 privind aprobarea unificării a două terenului intravilan, situate în oraşul Vlăhiţa, localitatea componentă Băile Homorod, nr. 10, județul Harghita, aparținând domeniului privat al oraşului Vlăhiţa, înscrise în CF nr. 55451 - Vlăhiţa sub nr. cadastral 55451 şi CF nr. 55452 – Vlăhiţa sub nr. cadastral 55452, într-un singur corp funciar  
075 Hotărârea nr. 75/2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare integrată a orașului Vlăhița, în perioada 2021-2027  
076 Hotărârea nr. 76/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiției „Realizare locuri de parcare în str. Gábor Áron”  
077 Hotărârea nr. 77/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Demolare şi construire Substaţie de Ambulanţă cu cabinet medical, în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
078 Hotărârea nr. 78/2021 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 29 august 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
079 Hotărârea nr. 79/2021 privind aprobarea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2021  
080 Hotărârea nr. 80/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
081 Hotărârea nr. 81/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Amenajare parcare lângă sediu primărie în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
082 Hotărârea nr. 82/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei„Demolare clădire administrativă şi depozit, str. Spitalului nr. 18, în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
083 Hotărârea nr. 83/2021 privind aprobarea tarifelor minime pentru închirierea temporară a bazei sportive multifuncționale situat în orașul Vlăhița str. Sportivilor nr. 14  
084 Hotărârea nr. 84/2021 privind aprobarea procedurii acordării unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Orașului Vlăhița pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România  
085 Hotărârea nr. 85/2021 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr.15/2021 privind aderarea Orașului Vlăhița în calitate de membru asociat, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „GORDON TÂRNAVA” și mandatarea primarul orașului Vlăhița, să reprezinte orașul Vlăhița în adunările generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „GORDON TÂRNAVA”  
086 Hotărârea nr. 86/ 2021 privind aprobarea obținerii atestării orașului Vlăhița, ca ”Staţiune Turistică de Interes Naţional/Local”  
087 Hotărârea nr. 87/ 2021 de aprobarea documentației tehnico-economice - faza DALI - , a indicatorilor tehnico-economici, precum și aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de acesta având obiectul „Creșterea eficienței energetice a unității de învățământ Liceul Tehnologic „Gábor Áron” din orașul Vlăhița, județul Harghita”  
088 Hotărârea nr. 88/2021 referitor la organizarea evenimentului ziua pompierilor, ziua recoltei şi a gospodarilor în Oraşul Vlăhiţa  
089 Hotărârea nr. 89/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Reabilitarea drumurilor agricole din oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
090 Hotărârea nr. 90/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 74/2020 referitor la aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, a devizului general estimat în faza SF al investiției “ Construire grădinița cu program prelungit cu 6 grupe de copii în orașul Vlăhița , județul Harghita”  
091 Hotărârea nr. 91/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic „Gábor Áron”  
092 Hotărârea nr. 92/2021 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021  
093 Hotărârea nr. 93/2021 privind schimbarea destinației a unei clădiri aparținând domeniului public al orașului Vlăhița și trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri în vederea casări și valorificări al acestora  
094 Hotărârea nr. 94/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Realizare Clădire Centru inovativ în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
095 Hotărârea nr. 95/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Reabilitare şi modernizare drum forestier Oraşul Vlăhiţa – Staţiunea Harghita Mădăraş”  
096 Hotărârea nr. 96/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Modernizare şi asfaltare ansamblu străzi str. Republicii, Petőfi, Sportivilor, Salcâm, Mihail Kogălniceanu, Rákos, Márton Áron, Cuza Vodă, Voinţei, Minele Lueta, în oraşul Vlăhiţa, jud. Harghita  
097 Hotărârea nr. 97/2021 referitor la organizarea evenimentului cultural comemorare de 6 octombrie  
098 Hotărârea nr. 98/2021 referitor la organizarea evenimentului cultural „Ziua vârstnicilor”  
099 Hotărârea nr. 99/2021 privind mandatarea reprezentantului Orașului Vlăhița în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”, din septembrie 2021  
100 Hotărârea nr. 100/2021 privind aprobarea utilizării fondului rezultat din Cota de dezvoltare la activitatea de apă și canalizare  
101 Hotărârea nr. 101/ 2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza DALI - , a indicatorilor tehnico-economici, precum și aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de acesta având obiectul „Creșterea eficienței energetice a unității de învățământ Liceul Tehnologic „Gábor Áron” din orașul Vlăhița, județul Harghita” și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 87/2021  
102 Hotărârea nr. 102/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
103 Hotărârea nr. 103/2021 privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Orașul Vlăhița, str.Mihai Eminescu, nr. 2, județul Harghita și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare și modernizare Grup Școlar Gábor Áron,Orașul Vlăhița, județul Harghita ”  
104 Hotărârea nr. 104/2021 privind aprobarea documentației și principalilor indicatori tehnico-economici actualizat ai proiectului în faza DALI indicatorilor tehnico economici al investiției „Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic "Gábor Áron" Vlăhița’’  
105 Hotărârea nr. 105/ 2021 aprobarea documentației și principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în faza SF mixt pentru investiția „Reabilitare, modernizare extindere și dotare Casa de cultură Bartók Béla în orașul Vlăhița, județul Harghita” și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 54 / 2021 Abrogă HCL 54/2021
106 Hotărârea nr. 106/ 2021 privind aprobarea cereri de finanțare și a devizului general estimativ aferente proiectului de investiții „MODERNIZARE ȘI ASFALTARE ANSAMBLU STRĂZI ÎN ORAȘUL VLĂHIȚA , JUD. HARGHITA str. Republicii, Petőfi, Sportivilor, Salcâm, M. Kogălniceanu, Rákos, Márton Áron, Cuza Vodă, Voinței , Minele Lueta" care urmează a fi depusă de către UAT Oraș Vlăhița în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”  
107 Hotărârea nr. 107/2021 privind aprobarea cereri de finanțare și a devizului general estimativ aferente proiectului de investiții ”MODERNIZARE ȘI ASFALTARE STRĂZI URBANE ÎN ORAȘUL VLĂHIȚA, JUDEȚUL HARGHITA” (Bethlen Gábor, Ady Endre, Harghitei, Turiștilor, Dózsa György, Bradului) care urmează a fi depusă de către UAT Oraș Vlăhița în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”  
108 Hotărârea nr. 108/2021 privind aprobarea cereri de finanțare și a devizului general estimativ aferente proiectului de investiții “AMENAJARE TROTUARE PE STRADA REPUBLICII ÎN ORAȘUL VLĂHIȚA” care urmează a fi depusă de către UAT Oraș Vlăhița în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”  
109 Hotărârea nr. 109/ 2021 privind aprobarea actualizării documentației și a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului în faza DALI indicatorilor tehnico economici al investiției „Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic "Gábor Áron" Vlăhița’’ și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 104 / 2021 Revocare HCL 104 din 2021
110 Hotărârea nr. 110/2021 privind modificarea Inventarului bunurilor carealcătuiesc domeniul public al Orașului Vlăhița  
111 Hotărârea nr. 111/2021 privind instrumentarea proiectului ”Reabilitarea drumurilor agricole din Orașul Vlăhița, Județul Harghita” Abrogat prin HCL 121/2021
112 Hotărârea nr. 112/2021 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea drumurilor agricole din Orașul Vlăhița, Județul Harghita” (faza DALI)  
113 Hotărârea nr. 113/2021 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021  
114 Hotărârea nr. 114/2021 privind acceptarea echipamentelor informatice destinate gestiunii registrului agricol, disponibilizate din dotarea Consiliului Județean Harghita și oferită fără plată Orașului Vlăhița  
115 Hotărârea nr. 115/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Realizare locuri de parcare în strada Gábor Áron din oraşul Vlăhița, judeţul Harghita” (faza SF)  
116 Hotărârea nr. 116/2021 referitor la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în comisia de evaluare a probei de interviu, constituit pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru funcţiile de director şi de director adjunct al unităţilor de învăţământ din Oraşul Vlăhiţa  
117 Hotărârea nr. 117/2021 privind aprobarea proiectului cu denumirea ”Achiziție tablete și laptopuri pentru elevi și profesori cu conexiune la internet necesare facilitării activităților didactice on-line”  
118 Hotărârea nr. 118/2021 privind aprobarea parametrilor tehnici ai drumurilor de acces şi de exploatare agricolă, Zona ¨Falunbelűli hely fő, Zaboskert fő şi Külső Vargyastól keletre¨ al Oraşului Vlăhiţa  
119 Hotărârea nr. 119/2021 privind trecerea unor imobile-construcţii, aflate în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora  
120 Hotărârea nr. 120/2021 privind trecerea unor imobile-construcţii, aflate în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora  
121 Hotărârea nr. 121/2021 privind instrumentarea proiectului ”Reabilitarea drumurilor agricole din Orașul Vlăhița, Județul Harghita” și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 111/2021  
122 Hotărârea nr. 122/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
123 Hotărârea nr. 123/2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul II. al anului 2021  
124 Hotărârea nr. 124/2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III. al anului 2021  
125 Hotărârea nr. 125/2021 privind aprobarea colaborării între Orașul Vlăhița și U.A.T. Județul Harghita, în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație de pe Drumul Județean nr. 132 în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier  
126 HOTĂRÂREA NR. 126/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 42 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022  
127 Hotărârea nr. 127/2021 privind aprobarea parametrilor tehnici pentru dezlipirea a unei parcele în două loturi, situate în extravilanul localităţii oraşului Vlăhiţa, judeţul Harghita  
128 Hotărârea nr. 128/2021 privind aprobarea proiectului nr. 189/2021 elaborat de S.C. AMBRUS BUILDING S.R.L. Demolare clădire administrativă și depozit, str. Spitalului nr. 18 în orașul Vlăhița, județul Harghita pentru demolarea și casarea acestora  
129 Hotărârea nr. 129/2021 privind modificarea prin rectificare a erorii materiale din Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița, nr. 120/2021 privind trecerea unor imobile-construcţii, aflate în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora  
130 Hotărârea nr. 130/2021 privind aprobarea proiectului nr. 190/2021 elaborat de S.C. AMBRUS BUILDING S.R.L. Desființare garaj, șopron și grajd, str. Spitalului nr. 53 în orașul Vlăhița, județul Harghita pentru demolarea și casarea acestora  
131 Hotărârea nr. 131/2021 privind арrоbаrеа achiziționarea imobilului Forja veche, situat în intravilanul oraşului Vlăhiţa, str. Muzeului (Spitalului), nr. 9, județul Harghita  
132 Hotărârea nr. 132/ 2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza DALI – a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și aprobarea proiectului „Modernizare și asfaltare străzi urbane în orașul Vlăhița, județul Harghita (Bethlen Gábor, Ady Endre, Harghitei, Turiștilor, Dózsa György, Bradului)’’  
133 Hotărârea nr. 133/ 2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF – a indicatorilor tehnico-economici, precum și aprobarea proiectului „Amenajare trotuare pe strada Republicii în orașul Vlăhița”  
134 Hotărârea nr. 134/2021 referitor la aprobarea scoaterii din inventarul domeniului privat al Orașului Vlăhița al imobilului Grădinița de copii ”Hófehérke” prin desființare și casare, situată în strada Gábor Áron Nr.6/A din orașul Vlăhița  
135 Hotărârea nr. 135/2021 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în recurs privind Decizia nr. 42/13.10.2020 – Curtea de Conturi Harghita  
136 Hotărârea nr. 136/2021 privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Orașul Vlăhița, str.Mihai Eminescu, nr. 3, județul Harghita și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare și modernizare Grup Școlar Gábor Áron,Orașul Vlăhița, județul Harghita ”  
137 Hotărârea nr. 137/2021 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021  
138 Hotărârea nr. 138/2021 privind organizarea evenimentului cultural cu ocazia sărbătorilor de iarnă în oraşul Vlăhiţa  
139 Hotărârea nr. 139/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru realizarea investiţiei „Amenajare teren aferent clădire centru medico-social în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
140 Hotărârea nr. 140/2021 privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Orașul Vlăhița și Domnul Svella Károly  
141 Hotărârea nr. 141/2021 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021  
142 Hotărârea nr. 142/2021 privind analiza și aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa aferent trimestrului IV. al anului 2021  
143 HOTĂRÂREA NR. 143/2021 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022  
144 Hotărârea nr. 144/ 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare teren aferent clădire centru medico-social în orașul Vlăhița, judeţul Harghita” (faza DALI)  
145 Hotărârea nr. 145/ 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Substație de Ambulanță cu cabinet medical în oraşul Vlăhiţa, jud. Harghita” (faza SF)  
146 Hotărârea nr. 146/ 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare şi asfaltare ansamblu străzi str. Republicii, Petőfi, Sportivilor, Salcâm, Mihail Kogălniceanu, Rákos, Márton Áron, Cuza Vodă, Voinţei, Minele Lueta, în oraşul Vlăhiţa, jud. Harghita” (faza DALI)  
147 Hotărârea nr. 147/ 2021 aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului în faza SF având obiectul „Extinderea rețelei de distribuție de gaze naturale și branșamente în localitatea Băile Homorod din UAT Vlăhița, județul Harghita”  
148 Hotărârea nr. 148/2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Reglementări urbanistice în intravilan pentru construire de locuinţe unifamiliale cu anexe şi rezolvarea utilităţilor” beneficiar Balázs Pál şi Balázs Klára, potrivit proiectului nr. 1632/2020 elaborat de S.C. ARHITECTURA SRL, Miercurea Ciuc  
149 Hotărârea nr. 149/2021 privind darea în administrare a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al orașului Vlăhița, județul Harghita, către Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc  
150 Hotărârea nr. 150/2021 privind aprobarea prelungirii contractului cadru de folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale  
151 Hotărârea nr. 151/2021 privind aprobarea unificării a două terenului intravilan, situate în oraşul Vlăhiţa, strada József Attila, nr. 13A, județul Harghita, aparținând domeniului public al oraşului Vlăhiţa, înscrise în CF nr. 55688 - Vlăhiţa sub nr. cadastral 55688 şi CF nr. 55710 – Vlăhiţa sub nr. cadastral 509, într-un singur corp funciar  
152 Hotărârea nr. 152/ 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare parcare lângă sediu primărie în oraşul Vlăhiţa, jud. Harghita” (faza SF)  

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

           ÜLKEI Jolán Erika                                                                          Referent, TANKÓ Ibolya

 EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2020

001 Hotărârea nr. 1/2020 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa  
002 Hotărârea nr. 2/2020 referitor la organizarea evenimentului Festivalul Concurs „ D'ale porcului” în Oraşul Vlăhiţa  
003 Hotărârea nr.3/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și pentru posturile corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița  
004 Hotărârea nr. 4/2020 privind desemnarea pe funcția de Șef serviciu al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Vlăhița  
005 Hotărârea nr. 5/2020 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de muncă neremunerată în folosul comunităţii  
006 Hotărârea nr.6/2020 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare  
007 Hotărârea nr.7/2020 privind închirierea unui spaţiu de 48,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Gabor Aron nr. 6, cu destinația de activități comerciale  
008 Hotărârea nr. 8/2020 privind închirierea unui spaţiu de 33,29 mp situat în orașul Vlăhița str. Gabor Aron nr. 16, cu destinația de activități comerciale  
009 Hotărârea nr. 9/2020 privind închirierea unui spaţiu de 12,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Mihai Eminescu, cu destinația de activități comerciale  
010 Hotărârea nr. 10/2020 privind închirierea unui spaţiu de 40,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 24, cu destinația de activități culturale pentru copii din orașul Vlăhița  
011 Hotărârea nr. 11/2020 privind închirierea unui spaţiu de 12,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Turnatorilor, cu destinația de activități comerciale  
012 Hotărârea nr. 12/2020 privind închirierea unui spaţiu de 25,80 mp situat în orașul Vlăhița str. Mihai Eminescu, cu destinația de activități comerciale  
013 Hotărârea nr.13/2020 privind închirierea unui spaţiu de 265,77 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 15, cu destinația de activități socio-culturale din orașul Vlăhița  
014 Hotărârea nr. 14/2020 privind exercitarea temporară a atribuțiilor primarului de către viceprimarul Sándor Lajos  
015 Hotărârea nr. 15/2019 privind alegerea președintelui de ședință  
016 Hotărârea nr. 16/2020privind modificarea H.C.L. nr. 85/2019 referitoare la aprobarea documentației pentru delegare a gestiunii serviciului de dezinsecție și dezinfecție și deratizare, din cadrul serviciului de salubrizare al orașului Vlăhița  
017 Hotărârea nr. 17/2020privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2020 și estimările pe anii2021-2023, precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019  
018 Hotărârea nr. 18/2020privind includerea a unor terenuri aflate în proprietatea publică a Comunei Căpîlniţa, situate în intravilanul localităţii componente Băile Homorod al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa  
019 Hotărârea nr. 19/2020 privind trecerea unor imobile-terenuri din domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul public al Orașului Vlăhița  
020 Hotărârea nr. 20/2020 referitor la organizarea evenimentului 15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni în Oraşul Vlăhiţa  
021 Hotărârea nr. 21/2020 privind aprobarea parametrilor tehnici pentru imobilul situat în intravilanul localităţii componente Băile Homorod, nr. 61, Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita  
022 Hotărârea nr. 22/ 2020 referitor la modificarea Hotărâri Consiliul Local al Orașului Vlăhița nr. 31/2017 prin delimitarea și identificarea drumului agricol pentru realizarea investiției „Modernizarea infrastructurii de acces din Orașul Vlăhița, județul Harghita” finanțat prin Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020  
023 Hotărârea nr. 23/ 2020 cu privire la schimbarea reprezentantului legal al UAT Oraș Vlăhița in cadrul Proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces din Orașul Vlăhița, județul Harghita” (Contract de finanțare C043DA000011772100383 din data de 13.09.2018 ) realizat prin Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020
024 Hotărârea nr. 24/2020 privind desemnarea membrilor la comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Orașului Vlăhița  
025 Hotărârea nr. 25/ 2020 referitor la modificarea bugetului proiectului „Modernizare infrastructurii de acces agricolă din orașul Vlăhița, județul Harghita“, finanțat din fonduri europene pe baza Contractul de finanțare nr. C0430A000011772100383 din data de 13.09.2018 încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și UAT Orașul Vlăhița  
026 Hotărârea nr. 26/2019 de revocare a hotărârii Consiliului Local nr.18/2020 includerea a unor terenuri aflate în proprietatea publică a Comunei Căpâlnița, situate în intravilanul localităţii componente Băile Homorod al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa Revocare HCL 18/2020
027 Hotărârea nr. 27/2020 privind includerea unor bunuri unor bunuri situate în intravilanul localităţii componente Băile Homorod al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa  
028 Hotărârea nr.28/2020 privind exercitarea temporară a atribuțiilor de viceprimar  
029 Hotărârea nr. 29/2020 privind aprobarea numărului total de posturi pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020  
030 Hotărârea nr. 30/2020 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020  
031 Hotărârea nr. 31/2020 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2020, construite în Oraşul Vlăhiţa  
032 Hotărârea nr.32/2020 privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor sociale și stabilirea nivelul chiriei al locuinţelor sociale din Oraşul Vlăhiţa, strada József Attila nr.9  
033 Hotărârea nr.33/2020 privind înaintarea unei cereri Judeţului Harghita, privind trecerea vilei nr.24, aflate în proprietatea publică a Judeţului Harghita, situate în intravilanul localităţii componente Băile Homorod al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa  
034 Hotărârea nr.34/2020 privind trecerea unor imobile-terenuri din domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul public al Orașului Vlăhița  
035 Hotărârea nr.35/2020 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale  
036 Hotărârea nr.36/2020 privind efectuarea unui schimb de terenuri dintre Orașului Vlăhița, pe de o parte și EMYBAR COMERT SRL pe de alta parte  
037 Hotărârea nr.37/2020 privind trecerea unor imobile-terenuri din domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul public al Orașului Vlăhița  
038 Hotărârea nr. 38/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
039 Hotărârea nr. 39/2020 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2019  
040 Hotărârea nr. 40/2020 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I. al anului 2020  
041 Hotărârea nr. 41/2020 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020.  
042 Hotărârea nr. 42/2020 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021  
043 Hotărârea nr. 43/2020 referitor la actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului având obiectul „Modernizare infrastructurii de acces agricolă din orașul Vlăhița, județul Harghita“, aprobate cu Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32 /2017 din 30 martie 2017  
044 Hotărârea nr. 44/2020 privind repartizarea și aprobarea nivelului chiriei locuinţei de necesitate dinOraşul Vlăhiţa, strada József Attila nr.9/5  
045 Hotărârea nr. 45/2020 privind repartizarea și aprobarea nivelului chiriei al locuinţei de serviciu din Oraşul Vlăhiţa, strada József Attila nr.9/4  
046 Hotărârea nr. 46/2020 privind declararea din bun de interes public local în bun de interes public judeţean, a terenului aferent staţiei de canalizare menajeră decantor, în suprafaţă de 382 mp, înscris în C.F. nr. 55183 Vlăhiţa cu nr. topografic 55183 în favoarea Oraşului Vlăhiţa şi transmiterea acestora din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa în domeniul public al Judeţului Harghita  
047 Hotărârea nr. 47/2020 privind trecerea unor imobile-terenuri din domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul public al Orașului Vlăhița  
048 Hotărârea nr. 48/2020 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita  
049 Hotărârea nr. 49/2020 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita  
050 Hotărârea nr. 50/2020 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 698/96/2019 – acțiune în răspundere patrimonială- apel  
051 Hotărârea nr.51/2020 privind înființarea unui post contractual de asistent medical comunitar în structura organizatorică al Orașului Vlăhița, Compartimentul Servicii de Sănătate Publică, pe durată determinată  
052 Hotărârea nr.52/2020 privind modificarea prin rectificarea erorii materiale a Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, nr. 46/2020  
053 Hotărârea nr.53/2020 privind completarea şi modificarea prin rectificarea erorii materiale a Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, nr. 47/2020.  
054 Hotărârea nr.54/2020 pentru aprobarea Planului de sustenabilitate a proiectului „Creșterea accesului grupurilor dezavantajate la servicii medico-sociale, oferirea de îngrijiri post-tratament după externare a vârstnicilor defavorizați și persoanelor vulnerabile”, cod PN4007, depusă și înregistrată la FRDS cu nr. 178/21.02.2020, în cadrul apelului nr.4 „Dezvoltare locală” organizat în cadrul Programului „Dezvoltare Locală”, finanţat din fonduri provenite de la Granturile SEE şi Norvegiene 2014 – 2021 şi Guvernul României  
055 Hotărârea nr.55/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 35/2014 privind aprobarea aderării Orașului Vlăhița, la „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munţii Harghita ” –„ Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás”  
056 Hotărârea nr.56/2020 privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.  
057 Hotărârea nr.57/2020 privind aprobarea întocmirii şi ţinerii la zi a Registrului Agricol al Oraşului Vlăhiţa exclusiv pe suport electronic.  
058 Hotărârea nr.58/2020 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul II. al anului 2020  
059 Hotărârea nr.59/2020 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local  
060 Hotărârea nr.60/2020 privind acordarea pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020 a unor facilităţi fiscale  
061 Hotărârea nr.61/2020 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru întocmirea proiectului Extindere rețelei de distribuție de gaze naturale și branșamente in localitatea Băile Homorod, din UAT Vlăhița, Județul Harghita  
062 Hotărârea nr.62/2020 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020  
063 Hotărârea nr.63/2020 privind includerea în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa a unor bunuri rezultate din execuția lucrărilor de construcții aferente investiției ”Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public, în Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita”  
064 Hotărârea nr.64/2020 cu privire la acceptarea transmiterii fără plată a unor bunuri al Municipiului Miercurea-Ciuc către Oraşul Vlăhiţa, jud. Harghita.  
065 Hotărârea nr.65/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orasului Vlăhița în Adunarea Generală al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz ”.  
066 Hotărârea nr.66/2020 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Studiu de Fezabilitate al investiției “ Dezvoltarea zonei de agrement la Băile Homorod din orașul Vlăhița ”  
067 Hotărârea nr.67/2020 referitor la actualizarea devizului general estimat, a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului având obiectul „Reabilitare și modernizare sediu primărie în orașul Vlăhița, județul Harghita”, aprobate cu Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 33 din 02 mai 2019 și cofinanțarea acestuia din bugetul local  
068 Hotărârea nr.68/2020 privind aprobarea achiziționării serviciului juridic de consultanță, de asistență şi de reprezentare în clarificarea situației privind Dosarul nr. 698/96/2019 vs. Dosarul nr. 188/96/2018  
069 Hotărârea nr.69/2020 privind acordarea dreptului de uz și servitute și de acces pentru exploatarea unor capacități energetice, în scopul „Realizare racord la rețeaua electrică a locului de consum: cariera Pados, amplasat în localitatea Vlăhița”  
070 Hotărârea nr.70/2020 referitor la aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului având obiectul „Amenajare parc strada Republicii“.  
071 Hotărârea nr. 71/2020 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020  
072 Hotărârea nr. 72/2020 privind modificarea Art.1 și Art.2 a Hotărârii nr. 73/2019 al Consiliului Local, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizate, referitoare la Oraşul Vlăhiţa respectiv acordarea unui mandatspecial reprezentantului legal al Orașului Vlăhiţa în vederea votării în cadrul AGA ADI ”Harghita Víz” Egyesület ai indicatorilor tehnico-economici, actualizate, din Studiul de fezabilitate pentru „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HARGHITA, ÎN PERIOADA 2014-2020”  
073 Hotărârea nr. 73/2020 referitor la aprobarea Acordului de Parteneriat intre UAT Oraș Vlăhița și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru pentru implementarea activităților aferente proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, la proiectul cu titlul Dezvoltarea zonei de agrement la Băile Homorod - orașul Vlăhița”, prin intermediul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020  
074 Hotărârea nr. 74/2020 referitor la aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, a devizului general estimat în faza SF al investiției “ Construire grădinița cu program prelungit cu 6 grupe de copii în orașul Vlăhița , județul Harghita”.  
075 Hotărârea nr. 75/2020 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza DALI al investiției “ Construire pod peste pârâul Homorodu Mic în Orașul Vlăhița, Județul Harghita”  
076 Hotărârea nr. 76/2020 privind арrоbаrеа cumpărării terenurilor în suprafața de 1126 mp. respectiv 2371 mp. situate în intravilanul oraşului Vlăhiţa, strada Sportivilor în vederea constituirii unor obiective publice de interes local  
077 Hotărârea nr. 77/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
078 Hotărârea nr. 78/2020 privind alegerea viceprimarului  
079 Hotărârea nr. 79/2020 privind constituirea Comisiei de specialitate juridică, de disciplină şi protecţia drepturilor omului al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa  
080 Hotărârea nr. 80/2020 privind constituirea Comisiei de specialitate pentru activități economice, buget - finanțe al Consiliului Local al Orașului Vlăhița  
081 Hotărârea nr. 81/2020 privind constituirea Comisiei de specialitate pentru muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, tineret şi sport, relaţii internaţionale al Consiliului Local al Orașului Vlăhița  
082 Hotărârea nr. 82/2020 privind constituirea Comisiei de specialitate pentru activităţi socio-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie al Consiliului Local al Orașului Vlăhița  
083 Hotărârea nr. 83/2020 privind constituirea Comisiei de specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului al Consiliul Local al Orașului Vlăhița  
084 Hotărârea nr. 84/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Orașului Vlăhița  
085 Hotărârea nr. 85/2020 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III. al anului 2020  
086 Hotărârea nr. 86/2020 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020  
087 Hotărârea nr. 87/2020 privind majorarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al Orașul Vlăhița prin urmare a investiției „Modernizarea străzilor: str. Muzeului, str. Cerbului, str. Eroilor, str. Budai Nagy Antal, str. Progresului, str. Toamnei, în Orașul Vlăhița, Județul Harghita”  
088 Hotărârea nr. 88/2020 privind majorarea valorii de inventar a bunurilor mobile și imobile aflate în domeniul public al Orașul Vlăhița prin urmare a investiției „Reabilitare secție pediatrie”  
089 Hotărârea nr. 89/2020 privind darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public și privat al orașului Vlăhița către Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc din subordinea Consiliului Județean Harghita  
090 Hotărârea nr. 90/2020 privind darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public al orașului Vlăhița către Serviciul de Ambulanță Județean Harghita  
091 Hotărârea nr. 91/2020 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa, prin înfiinţarea unor posturi corespunzătoare funcţiilor contractuale  
092 Hotărârea nr. 92/2020 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local Vlăhița nr. 93/2019, privind modificarea destinaţiei locuinţei sociale din Oraşul Vlăhiţa, strada József Attila nr.9 apartament 4, în locuinţă de serviciu  
093 Hotărârea nr. 93/2020 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local Vlăhița nr.45/2020, privind repartizarea locuinței de serviciu situată în orașul Vlăhița, str. Jozsef Attila, nr.9, apartament nr.4,  
094 Hotărârea nr. 94/2020 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 2986/268/2020 și restabilirea situației anterioare  
095 Hotărârea nr. 95/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii înfiinţate la nivelul Liceului tehnologic „Gábor Áron” Vlăhiţa  
096 Hotărârea nr. 96/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii înfiinţate la nivelul Şcoala generală „Mártonffi János” Vlăhiţa  
097 Hotărârea nr. 97/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic „Gábor Áron”  
098 Hotărârea nr. 98/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Şcoala generală „Mártonffi János” Vlăhiţa,  
099 Hotărârea nr. 99/2020 cu privire la schimbarea reprezentantului legal al UAT Oraș Vlăhița in cadrul Proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces din Orașul Vlăhița, județul Harghita” (Contract de finanțare C043DA000011772100383 din data de 13.09.2018 ) realizat prin Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020  
100 Hotărârea nr. 100/2020 cu privire la unificarea a două terenuri înscriși în CF nr. 52455 având suprafața de 3581 mp și CF 52453 având suprafața de 2953 mp , situate în Vlăhița, str. József Attila nr.12, identificat la poz . 18, pct. 2 în Anexa 10 în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Vlăhița la H.G. nr. 1351/2001  
101 Hotărâre nr.101 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020  
102 Hotărâre nr.102 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021  
103 Hotărâre nr.103 privind închirierea unui spaţiu de 48,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Gabor Aron nr. 6, cu destinația de activități comerciale  
104 Hotărâre nr.104 privind închirierea unui spaţiu de 33,29 mp situat în orașul Vlăhița str. Gabor Aron nr. 16, cu destinația de activități comerciale  
105 Hotărâre nr.105 privind închirierea unui spaţiu de 12,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Mihai Eminescu, cu destinația de activități comerciale  
106 Hotărâre nr.106 privind închirierea unui spaţiu de 12,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Turnatorilor, cu destinația de activități comerciale  
107 Hotărâre nr.107 privind închirierea unui spaţiu de 40,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 24, cu destinația de activități culturale pentru copii din orașul Vlăhița  
108 Hotărâre nr.108 privind închirierea unui spaţiu de 265,77 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 15, cu destinația de activități socio-culturale din orașul Vlăhița  
109 Hotărâre nr.109 privind închirierea unui spaţiu de 25,80 mp situat în orașul Vlăhița str. Mihai Eminescu, cu destinația de activități comerciale  
110 Hotărâre nr.110 privind includerea Vilei 24 situată în intravilanul localităţii componente Băile Homorod al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa  
111 Hotărâre nr.111 privind trecerea din domeniul public al orașului Vlăhița în domeniul privat al orașului Vlăhița a unor bunuri - mijloace fixe în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora  
112 Hotărâre nr.112 privind trecerea unor imobile - clădiri din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul privat al Orașului Vlăhița  
113 Hotărâre nr.113 privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri de natura mijloacelor fixe respectiv obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Vlăhița  
114 Hotărâre nr.114 cu privire la unificarea a două terenuri înscrise în CF nr. 52454 -Vlăhiţa, având suprafața de 7218 mp și CF 50060 - Vlăhiţa, având suprafața de 16184 mp, situate în oraşul Vlăhița, str. Mihai Eminescu, nr. 2, judeţul Harghita  
115 Hotărâre nr.115 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Proiect Tehnic al investiției “Lucrări de reabilitare bază sportivă multifuncțională din orașul Vlăhița”  
116 Hotărâre nr.116 privind stabilirea chiriei pentru locuințele realizate prin Programul de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii  
117 Hotărâre nr.117 privind delimitarea zonelor în intravilan şi extravilan pe teritoriul administrativ al oraşului Vlăhiţa  
118 Hotărâre nr.118 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 51/2020 privind înființarea unui post contractual de asistent medical comunitar în structura organizatorică al Orașului Vlăhița, Compartimentul Servicii de Sănătate Publică, pe durată determinată  
119 Hotărâre nr.119 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Oraşului Vlăhiţa  
120 Hotărâre nr.120 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în fond privind Decizia nr. 42/13.10.2020 –Curtea de Conturi Harghita  
121 Hotărâre nr.121 privind desemnarea şi mandatarea reprezentanţilor Orașului Vlăhița în Adunarea Generală al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”  
122 Hotărâre nr.122 privind împuternicirea reprezentatului Orașului Vlăhița pentru a vota Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară MunțiiHarghita -Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás  
123 Hotărârea nr.123/2020 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020  

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

           ÜLKEI Jolán Erika                                                                          Referent, TANKÓ Ibolya

 EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2019

1. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1 din 3 ianuarie 2019 privind dezmembrarea unui imobil-teren, aflat în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, conform Inventarul domeniului public al oraşului Vlăhiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Vlăhiţa nr. 25/2001  
2. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 2 din 3 ianuarie 2019 privind dezmembrarea unui imobil-teren, aflat în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, conform Inventarul domeniului public al oraşului Vlăhiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Vlăhiţa nr. 25/2001  
3. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 3 din 31 ianuarie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
4. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 4 din 31 ianuarie 2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Oraşului Vlăhiţa, în Adunarea Generală al Asociaţiilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület  
5. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 5 din 31 ianuarie 2019 referitor la organizarea evenimentelui Festivalul Concurs ”D'ale porcului” în Orașul Vlăhița  
6. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 6 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare  
7. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 7 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orașului Vlăhița pentru perioada 2019 – 2023  
8. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 8 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului asistență, autoritate tutelară și Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale  
9. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 9 din 31 ianuarie 2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și pentru posturile corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița  
10. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 10 din 28 februarie 2019 referitor la organizarea evenimentului 15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni în Oraşul Vlăhiţa  
11. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 11 din 28 februarie 2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 9/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și pentru posturile corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița  
12. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 12 din 28 februarie 2019 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2019, construite în Oraşul Vlăhiţa  
13. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 13 din 28 februarie 2019 privind aprobarea amenajamentului pastoral al unității administrativ teritoriale al Orașului Vlăhița  
14. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 14 din 28 februarie 2019 privind aprobarea regulamentului de organizare a pășunatului și exploatarea pajiștilor și pășunilor situate la Unitatea Administrativ Teritoriale al Orașului Vlăhița  
15. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 15 din 28 martie 2019 privind organizarea reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa  
16. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 16 din 28 martie 2019 privind aprobarea cotizaţiei Oraşului Vlăhiţa începând cu anul 2019 la bugetul Asociaţiei Oraşelor din România  
17. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 17 din 28 martie 2019 pentru actualizarea principalelor indicatori tehnico-economici ai proiectului ”Construire Grădiniță cu program prelungi cu 6 grupe de copii în oraș Vlăhița, județul Harghita” , aprobate conform devizului general întocmit la faza de proiectare prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 28 din 13 martie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire Grădiniță cu program prelungi cu 6 grupe de copii în oraș Vlăhița, județul Harghita”și cofinanțarea acestuia  
18. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 18 din 28 martie 2019 privind aprobarea numărului total de posturi pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019  
19. Hotărârea nr. 19/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
20. Hotărârea nr. 20/2019 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2018  
21. Hotărârea nr.21/2019 privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2018  
22. Hotărârea nr. 22/2019 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I. al anului 2019  
23. Hotărârea nr. 23/2019 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local  
24. Hotărârea nr. 24/2019 referitor la organizarea evenimentului cultural „Aniversarea a 70 de ani de la înființarea Bibliotecii Orășenești”  
25. Hotărârea nr. 25 /2019 referitor la organizarea evenimentului cultural al Festivalului Folcloric ediţia a 44-a „Serbarea Narciselor” în Oraşul Vlăhiţa  
26. Hotărârea nr. 26/2019 referitor la organizarea evenimentului cultural „Ziua vârstnicilor”  
27. Hotărâre nr. 27/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orasului Vlahita in Adunarea Generala al asociaților de Dezvoltare Intercomunitara Hargita Víz Egyesület  
28. Hotarare nr. 28/2019 privind abrogarea Hotararii Consiliului Local nr. 4 din 31 ianuarie 2019 , si acordarea unui mandat special reprezentantului Orasului Vlahita in Adunarea Generala al asociaților de Dezvoltare Intercomunitara Hargita Víz Egyesület  
29. Hotărârea nr. 29/2019 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 574/268/2019 – plângere contravenţională PV nr. 4 din 06-02-2019  
30. Hotărârea nr. 30/2019pentru actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului „având obiectul „Modernizarea străzilor: str. Muzeului, str. Eroilor, str. Cerbului, str. Budai Nagy, str. Progresului, str. Toamnei în orașul Vlăhița, județul Harghita”, aprobate conform devizului general întocmit la faza de proiectare prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 33 din04 mai 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Modernizarea străzilor: str. Muzeului, str. Eroilor, str. Cerbului, str. Budai Nagy, str. Progresului, str. Toamnei în orașul Vlăhița, județul Harghita” şi cofinanţarea acestuia  
31. Hotărârea nr. 31/2019 pentru actualizarea indicatorilor economici , respectiv al manoperei la restul de lucrări rămas de executat pe anul 2019 la investiția „Modernizarea strada Mihai Eminescu între blocurile 12-16”,din orașul Vlăhița, județul Harghita  
32. Hotărârea nr. 32/2019 pentru actualizarea indicatorilor economici , respectiv al manoperei la restul de lucrări rămas de executat pe anul 2019 la investiția „Modernizarea strada Sportului pe lângă Școala Mártonffi János”,din orașul Vlăhița, județul Harghita  
33. Hotărârea nr. 33/2019 referitor la actualizarea pentru anul 2019 a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului având obiectul „Reabilitare și modernizare sediu primărie în orașul Vlăhița, județul Harghita”, aprobate conform devizului general întocmit in faza de proiectare prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 27 din 13 martie 2017 și cofinanțarea acestuia  
34. Hotărârea nr. 34/2019 referitor la actualizarea pentru anul 2019 a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului având obiectul „Reabilitarea secția Pediatrie oraș Vlăhița , județul Harghita , strada Spitalului nr. 53”, aprobate conform devizului general întocmit după licitație lucrări prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 48 din 26 iulie 2018 și cofinanțarea acestuia  
35. Hotărârea nr. 35/2019 referitor la actualizarea pentru anul 2019 a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului având obiectul „Modernizarea unui ansamblu de străzi în orașul Vlăhița, județul Harghita”, aprobate conform devizului general întocmit după licitație lucrări prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 47 din 26 iulie 2018 și cofinanțarea acestuia  
36. Hotărârea nr.36/2019 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2019  
37. Hotărârea nr. 37/2019 privind instrumentarea proiectului „Înființarea infrastructurii de agrement SZIF în Vlăhița”  
38. Hotărârea nr. 38/2019 referitor la sărbătorirea „Ziua copilului” în orașul Vlăhița  
39. Hotărârea nr. 39/2019 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita  
40. Hotărârea nr. 40/2019 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita  
41. Hotărârea nr 41/2019 privind aprobarea corectării erorii materiale din art. 1 alin. (2) al HCL nr. 25/2019 privind organizarea evenimentului cultural al Festivalului Folcloric ediţia a 44-a „Serbarea Narciselor” în Oraşul Vlăhiţa  
42. Hotărârea nr. 42/2019 privind aprobarea corectării erorii materiale din art. 1 alin. (2) al HCL nr. 26/2019 privind organizarea evenimentului cultural „Ziua vârstnicilor”  
43. Hotărârea nr. 43/2019 privind preluarea și includerea în domeniul public al Orașului Vlăhița a investiției „Realizarea canalizării menajera in zona Nagyfalu și extinderea stației de epurare în zona Délő” finanțat prin Ordonanța 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural, cu modificările și completările ulterioare , privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 25/2001  
44. Hotărârea nr. 44/2019 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 67/2018 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019  
45. Hotărârea nr. 45/2019 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020  
46. Hotărârea nr. 46 /2019 pentru aprobarea Regulament privind execuţia lucrărilor de spargere şi refacere a săpăturilor pe domeniul public şi/sau privat al oraşului Vlăhiţa şi stabilirea unor taxe speciale pentru executarea unor lucrări de gospodărie comunale  
47. Hotărârea nr. 47/2019 privind aprobarea Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel județean pentru localitățile membre ale ADI ”Sistemului integrat de management al deșeurilor” Harghita”  
48. Hotărârea nr. 48/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 31 din 18.04.2019 pentru actualizarea indicatorilor economici , respectiv al manoperei la restul de lucrări rămas de executat pe anul 2019 la investiția„Modernizarea strada Mihai Eminescu între blocurile 12-16”,din orașul Vlăhița, județul Harghita  
49. Hotărârea nr. 49/2019 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2019  
50. Hotărârea nr. 50/2019 privind aprobarea organizării „Zilele oraşului” în anul 2019  
51. Hotărârea nr. 51/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 18/2019 privind aprobarea numărului total de posturi pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019  
52. Hotărârea nr. 52/2019 privind încetarea Contractului de concesiune nr. 230 din 01.02.2005  
53. Hotărârea nr. 53/2019 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale  
54. Hotărârea nr. 54/2019 privind aprobarea retragerii Oraşului Vlăhiţa din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete  
55. Hotărârea nr. 55/2019 modificarea Hotărârii nr. 73/2005, privind criteriile de bază ce stau la repartizarea şi la prelungirea contractului de închiriere a locuinţelor sociale din Oraşul Vlăhiţa, strada József Attila nr.9  
56. Hotărârea nr. 56/2019 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul II. al anului 2019 Conf. Cod Administrativ
57. Hotărârea nr. 57/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 43 din 30.05.2019 privind preluarea și includerea în domeniul public al Orașului Vlăhița a investiției „Realizarea canalizării menajera in zona Nagyfalu și extinderea stației de epurare în zona Délő” finanțat prin Ordonanța 7/2006 cu modificările și completările ulterioare , cu preluarea in domeniul public și privat al Orașului Vlăhița privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 25/2001 Conf. Cod Administrativ
58. Hotărârea nr. 58/2019 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al Oraşului Vlăhiţa Conf. Cod Administrativ
59. Hotărârea nr. 59/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
60. Hotărârea nr. 60/2019 privind modificarea și completarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32/2012 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița  
61. Hotărârea nr. 61/2019 privind modificarea și completarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32/2012 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița  
62. Hotărârea nr. 62/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
63. Hotărârea nr.63/2019 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2019  
64. Hotărârea nr. 64/2019 referitor la organizarea evenimentului ziua pompierilor, ziua recoltei şi a gospodarilor în Oraşul Vlăhiţa  
65. Hotărârea nr. 65/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gospodărirea oraşului Vlăhiţa  
66. Hotărârea nr. 66/ 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
67. Hotărârea nr. 67/2019 privind aprobarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare  
68. Hotărârea nr. 68/2019 pentru aprobarea Nomenclatorului stradal al orașului Vlăhița și al localităților componente: Băile Homorod și Minele Lueta  
69. Hotărârea nr. 69 /2019 referitor la organizarea evenimentului cultural comemorare de 6 octombrie  
70. Hotărârea nr. 70 / 2019 privind acordarea dreptului de uz și servitute și de acces pentru exploatarea unor capacități energetice, în scopul „Alimentarea cu energie electrică a S.C. Benluma S.R.L. Băile Homorod, Homorod Băi, nr. 39/A”  
71. Hotărârea nr. 71/2019 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III. al anului 2019  
72. Hotărârea nr. 72/2019 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2019 și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Orașului Vlăhița  
73. Hotărâre nr. 73/2019 privind mandatarea reprezentantului legal al Orașului Vlahita în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület  
74. Hotărâre nr. 74/2019 privind mandatarea reprezentantului legal al Orașului Vlahita în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület pentru aprobarea modificării componenței Consiliului Director  
75. Hotărârea nr. 75/2019 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 574/268/2019 – plângere contravenţională PV nr. 4 din 06-02-2019- apel  
76. Hotărârea nr. 76/2019 privind modificarea și completarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița  
77. Hotărârea nr. 77 /2019 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat al Orașului Vlăhița  
78. Hotărârea nr. 78/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire casa de vacanţă, împrejmuire şi utilităţi” beneficiar Tamás András, potrivit proiectului nr. 1323/2017 elaborat de S.C. ARHITECTURA SRL, Miercurea Ciuc  
79. Hotărârea nr. 79/2019 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru întocmirea actualizării proiectului Construire grădinița cu program prelungit cu 6 grupe de copii în orașul Vlăhița , județul Harghita”  
80. Hotărârea nr. 80/2019 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în vederea clarificării dreptului de proprietate  
81. Hotărârea nr.81/2019 privind alegerea președintelui de şedinţă  
82. Hotărârea nr. 82/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire casă de vacanţă, împrejmuiri şi utilităţi” beneficiar Lakatos László, Péter Emese, potrivit proiectului nr. 1440/2018 elaborat de S.C. ARHITECTURA SRL, Miercurea Ciuc  
83. Hotărârea nr. 83/2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din orașul Vlăhița  
84. Hotărârea nr. 84/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/2018 înființarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul Orașului Vlăhița și alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Orașului Vlăhița  
85. Hotărârea nr. 85/2019 privind aprobarea documentaţiei pentru delegare a gestiunii serviciului de deratizare. dezinsecție și dezinfecţie  
86. Hotărârea nr. 86/2019 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru întocmirea proiectului Dezvoltarea zonei de agrement la Băile Homorod, oraș Vlăhița  
87. Hotărârea nr. 87/2019 privind organizarea evenimentului cultural cu ocazia sărbătorilor de iarnă în oraşul Vlăhiţa  
88. Hotărârea nr. 88/2019 privind analiza și aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa aferent trimestrului IV. al anului 2019  
89. Hotărârea nr. 89/2019 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2019  
90. Hotărârea nr.90/2019 privind trecerea din domeniul public al Orașului Vlăhița în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri – mijloace fixe date în administrare către S.C. Harviz S.A., în vederea scoaterii din funcţiune și casării acestora  
91. Hotărârea nr.91/2019 privind stabilirea chiriei pentru locuințele realizate prin Programul de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii  
92. Hotărârea nr.92/2019 privind modificarea destinaţiei locuinţei sociale din Oraşul Vlăhiţa, strada József Attila nr.9 apartament 5, în locuinţă de necesitate  
93. Hotărârea nr.93/2019 privind modificarea destinaţiei locuinţei sociale din Oraşul Vlăhiţa, strada József Attila nr.9 apartament 4, în locuinţă de serviciu  
94. Hotărârea nr.94/2019 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 55/2019, privind criteriile de bază ce stau la repartizarea şi la prelungirea contractului de închiriere a locuinţelor sociale, locuinţelor de serviciu şi de necesitate din Oraşul Vlăhiţa, strada József Attila nr.9  
95. Hotărârea nr.95/2019 privind înaintarea unei cereri Comunei Căpîlniţa, de trecere a unor terenuri aflate în proprietatea publică a Comunei Căpîlniţa, situate în intravilanul localităţii componente Băile Homorod al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa  
96. Hotărârea nr.96/2019 privind aprobarea unificării a două terenului intravilan, situate în oraşul Vlăhiţa, localitatea componentă Băile Homorod, nr. 25, județul Harghita, aparținând domeniului public al oraşului Vlăhiţa, aflat în administrarea Județului Harghita, înscrise în CF nr. 52137 - Vlăhiţa sub nr. cadastral 52137 şi CF nr. 52138 – Vlăhiţa sub nr. cadastral 52138, într-un singur corp funciar  
97. Hotărârea nr.97/2019 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2019 a fost adoptată cu votul pentru a 15 consilieri locali din cei 15 consilieri locali prezenți la ședință din totalul de 15 consilieri locali în funcție

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

            MÁRTON Ferenc, AMBRUS Ildikó, ÜLKEI Jolán Erika                                                                          Referent, TANKÓ Ibolya

 EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2018

1. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1 din 31 ianuarie 2018 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 32/2012 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa, prin transformarea unui post de natura funcţiilor contractuale vacante de execuţie, referent II, în postul de natura funcţiilor contractuale de nivel superior, respectiv în funcţie contractuală de inspector de specialitate, gradul II la Compartimentul de achiziţii publice, protecţie civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
2. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 2 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) şi predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare și dotare Casa de cultură „Bartók Béla”, în Orașul Vlăhița, Județul Harghita”  
3. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 3 din 31 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi pentru posturile corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
4. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 4 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în vederea rezilierii Contractului de concesiune nr. 1135/31.05.2004 încheiat între Oraşul Vlăhiţa, pe de o parte şi S.C. ANGYOS S.R.L. şi asociaţii: S.C.LEMACOMPROD S.R.L., S.C.VELENCE S.R.L. şi FOLDGEP EPITOIPARI SZOLGALTATO KFT, pe de altă parte  
5. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 5 din 15 februarie 2018 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017  
6. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 6 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 – 2021  
7. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 7 din 15 februarie 2018 pentru aprobarea documentaţie tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
8. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 8 din 28 februarie 2018 privind aprobarea Listei de prioritate ale soliormcitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere pe anul 2018  
9. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 9 din 28 februarie 2018 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița la Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpuri a sistemului cu Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor Liceului tehnologic „Gábor Áron” Vlăhiţa  
10. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 10 din 28 februarie 2018 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița la Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpuri a sistemului cu Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor Şcolii gimnaziale „Mártonffi János” Vlăhiţa  
11. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 11 din 28 februarie 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal potrivit proiectului nr. 1348/2017 elaborat de S.c. Arhitectura S.r.l., Miercurea-Ciuc  
12. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 12 din 28 februarie 2018 privind darea în administrarea Liceului tehnologic „Gábor Áron”, Vlăhiţa, a unui imobil construcţie şi teren aferent aflate în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa  
13. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 13 din 28 februarie 2018 referitor la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 2/2018 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) şi predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare și dotare Casa de cultură „Bartók Béla”, în Orașul Vlăhița, Județul Harghita”  
14. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 14 din 28 februarie 2018 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) şi predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa de cultură „Bartók Béla”, în Orașul Vlăhița, Județul Harghita”  
15. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 15 din 29 martie 2018 privind alegerea președintelui de ședință  
16. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 16 din 29 martie 2018 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru anul 2018  
17. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 17 din 29 martie 2018 privind aprobarea cotizației Orașului Vlăhița la bugetul Asociației Orașelor din România pentru anul 2018  
18. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 18 din 29 martie 2018 pentru aprobarea asocierii Oraşului Vlăhiţa cu Judeţul Harghita în vederea realizării în comun a unui sistem de supraveghere video pe Drumul judeţean DJ 132 Revocat prin HCL nr. 45/2018
19. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 19 din 29 martie 2018 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local  
20. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 20 din 29 martie 2018 pentru aprobarea Contractului de colaborare pentru elaborarea amenajamentului pastoral al Orașului Vlăhița, județul Harghita  
21. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 21 din 29 martie 2018 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 1146/96/2016 – cerere de lămurire  
22. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 22 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea execuției bugetului propriu al Orașului Vlăhița pe anul 2017  
23. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 23 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița pe trimestrul I al anului 2018  
24. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 24 din 26 aprilie 2018 privind modificarea și completarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32/2012 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița  
25. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 25 din 26 aprilie 2018 privind modificarea și completarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32/2012 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița  
26. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 26 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea finanțării unei cote părți din costul anual al activității de asistență socială și în centrul de recuperare și reabilitare neuro-psihiatrică din județul Harghita  
27. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 27 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea finanțării unei cote părți din costul anual al activității de protecție a copilului / tânărului în centrele de plasament și la asistenți maternali profesioniști din județul Harghita  
28. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 28 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare  
29. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 29 din 26 aprilie 2018 referitor la organizarea evenimentului cultural al Festivalului Folcloric ediția a 43.-a „Serbarea Narciselor” în Oraşul Vlăhiţa  
30. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 30 din 26 aprilie 2018 referitor la organizarea evenimentului cultural „Ziua vârstnicilor”  
31. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 31 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea de extindere a activităţii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Vlăhiţa  
32. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32 din 4 mai 2018 pentru actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului „Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”, aprobate conform devizului general întocmit la faza de proiectare prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 29 din 13 martie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
33. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 33 din 4 mai 2018 pentru actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului „Modernizarea străzilor: str. Muzeului, str. Cerbului, str. Eroilor, str. Budai Nagy Antal, str. Progresului, str. Toamnei în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”, aprobate conform devizului general întocmit la faza de proiectare prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 81 din 31 august 2017 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiţii „Modernizarea străzilor: str. Muzeului, str. Cerbului, str. Eroilor, str. Budai Nagy Antal, str. Progresului, str. Toamnei în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
34. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 34 din 23 mai 2018 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2018  
35. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 35 din 23 mai 2018 referitor la organizarea evenimentului cultural „Ziua copilului”  
36. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 36 din 23 mai 2018 referitor la organizarea evenimentului cultural al Festivalului Fanfarelor în Oraşul Vlăhiţa  
37. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 37 din 23 mai 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Local de Salvamont şi al numărului salvatorilor montani voluntari ai al acestui serviciu  
38. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 38 din 20 iunie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
39. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 39 din 20 iunie 2018 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 163/43/2018 – cerere de lămurire dispozitiv – recurs  
40. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 40 din 20 iunie 2018 privind acordarea unui mandat special al reprezentantului Orașului Vlăhița în Adunarea Generală a Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület  
41. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 41 din 20 iunie 2018 referitor la organizarea evenimentului cultural „Zilele Oraşului” în anul 2018  
42. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 42 din 27 iulie 2018 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița pe trimestrul II. al anului 2018  
43. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 43 din 27 iulie 2018 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2018  
44. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 44 din 27 iulie 2018 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița la Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) și predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire Sala de Sport în Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita”  
45. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 45 din 27 iulie 2018 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 18 din 29 martie 2018 pentru aprobarea asocierii Oraşului Vlăhiţa cu Judeţul Harghita în vederea realizării în comun a unui sistem de supraveghere video pe Drumul judeţean DJ 132 Revocă HCL 18/2018
46. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 46 din 27 iulie 2018 pentru aprobarea asocierii Oraşului Vlăhiţa cu Judeţul Harghita în vederea realizării în comun a unui sistem de supraveghere video pe Drumul judeţean DJ 132  
47. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 47 din 27 iulie 2018 pentru actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului „Modernizarea unui ansamblu de străzi în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”, aprobate conform devizului general întocmit la faza de proiectare prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 30 din 13 martie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Modernizarea unui ansamblu de străzi în oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
48. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 48 din 27 iulie 2018 pentru actualizarea principalilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitare secţie pediatrie”, oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita, aprobate conform devizului general întocmit la faza de proiectare prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 20 din 24 februarie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Reabilitare secţie pediatrie”, oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita şi cofinanţarea acestuia  
49. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 49 din 30 august 2018 referitor la organizarea evenimentelor „Ziua Pompierilor, Ziua Recoltei şi a Gospodarilor, Sărbătorirea aniversării fanfarei Ecoul Harghitei”  
50. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 50 din 30 august 2018 privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita din România şi Oraşul Sándorfalva, Districtul Szeged, judeţul Csongrád din Ungaria  
51. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 51 din 30 august 2018 privind desfiinţarea serviciului public de alimentare cu energie termică  
52. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 52 din 30 august 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții „Modernizare şi asfaltare străzi urbane, în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” şi cofinanţarea acestuia  
53. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 53 din 17 septembrie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
54. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 54 din 17 septembrie 2018 privind intenţia preluării în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din domeniul public al Judeţului Harghita al imobilului Vila nr. 23 din localitatea Băile-Homorod şi a construcţiilor anexe aferente  
55. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 55 din 17 septembrie 2018 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren aflat în proprietatea lui Svella Károly  
56. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 56 din 17 septembrie 2018 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren aflat în proprietatea lui Sebestyen Otto  
57. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 57 din 27 septembrie 2018 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2018  
58. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 58 din 27 septembrie 2018 privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării scrisorii de garanţie pentru garantarea avansului proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita”  
59. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 59 din 27 septembrie 2018 referitor la organizarea evenimentului cultural de Comemorarea Zilei de 6 octombrie  
60. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 60 din 27 septembrie 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții „Reabilitare şi modernizare Grup Şcolar „Gábor Áron” în Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita” şi cofinanţarea acestuia  
61. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 61 din 27 septembrie 2018 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire grădiniţă cu program prelungit cu 6 grupe de copii în oraş Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
62. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 62 din 27 septembrie 2018 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pentru executarea celor dispuse prin Decizia Curţii de Conturi nr. 40/2017  
63. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 63 din 31 octombrie 2018 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița pe trimestrul III al anului 2018  
64. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 64 din 31 octombrie 2018 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 și rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2018  
65. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 65 din 31 octombrie 2018 privind înființarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul Orașului Vlăhița și alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Orașului Vlăhița  
66. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 66 din 31 octombrie 2018 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare sediul Primăriei din Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
67. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 67 din 14 noiembrie 2018 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019  
68. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 68 din 14 noiembrie 2018 privind organizarea evenimentului cultural cu ocazia sărbătorilor de iarnă în Orașul Vlăhița  
69. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 69 din 7 decembrie 2018 privind stabilirea chiriei pentru locuințele realizate prin Programul de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii  
70. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 70 din 7 decembrie 2018 privind analiza și aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița aferent trimestrului IV. al anului 2018  
71. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 71 din 7 decembrie 2018 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2018 și modificarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2017  
72. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 72 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale  
73. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 73 din 7 decembrie 2018 privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri de natura mijloacelor fixe din patrimoniul orașului Vlăhița  
74. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 74 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pentru recuperarea cheltuielilor de judecată de la Bernad Attila Întreprindere Individuală în dosarul nr. 1146/96/2016  
75. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 75 din 7 decembrie 2018 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat al Orașului Vlăhița  
76. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 76 din 7 decembrie 2018 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat al Orașului Vlăhița  
77. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 77 din 7 decembrie 2018 privind modificarea Anexelor 1, 2 şi 3, ale Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 54/2018  
78. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 78 din 7 decembrie 2018 privind trecerea unui imobil-construcţie, aflate în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa în domeniul privat al acestuia în vederea desfiinţării acesteia  
79. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 79 din 19 decembrie 2018 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice, a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate mixt (SF mixt), pentru Proiectul „Investiții în extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din orașul Vlăhița”  
80. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 80 din 19 decembrie 2018 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al orașului Vlăhița până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023  
81. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 81 din 19 decembrie 2018 privind privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al localității componente Băile Homorod până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023  
82. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 82 din 19 decembrie 2018 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2018  
83. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 83 din 19 decembrie 2018 privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie, inspector, clasa I, grad profesional asistent, într-o funcţie publică de nivel superior, respectiv în funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Achiziții publice, protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  

 

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

            VENCZEL Attila                                                                          Referent, TANKÓ Ibolya

 EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2017

 

Nr. ort. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița aprobată și dată adoptării Observații
1. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1 din 9 ianuarie 2017 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului bugetar 2016 prin utilizarea excedentului bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului financiar pe anul 2015  
2. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 2 din 31 ianuarie 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
3. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 3 din 31 ianuarie 2017 privind organizarea acțiunii culturale „Lăsata secului”, Ediţia XXV în Oraşul Vlăhiţa  
4. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 4 din 31 ianuarie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii înfiinţate la nivelul Liceului tehnologic „Gábor Áron” Vlăhiţa  
5. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 5 din 31 ianuarie 2017 privind aprobarea achiziționării unor documente tehnico-economice ale unor investiții publice  
6. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 6 din 20 februarie 2017 privind achiziţionarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor Oraşului Vlăhiţa şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din Oraşul Vlăhiţa  
7. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 7 din 20 februarie 2017 privind achiziţionarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor Oraşului Vlăhiţa şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din Oraşul Vlăhiţa  
8. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 8 din 20 februarie 2017 privind achiziţionarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor Oraşului Vlăhiţa şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din Oraşul Vlăhiţa  
9. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 9 din 20 februarie 2017 privind achiziţionarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor Oraşului Vlăhiţa şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din Oraşul Vlăhiţa  
10. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 10 din 20 februarie 2017 privind cofinanţarea obiectivului de investiţii „Reabilitare secţie pediatrie oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
11. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița 11 din 20 februarie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare sediu primărie în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” și cofinanțarea acestuia  
12. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 12 din 20 februarie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Grădinița cu program prelungit cu 6 grupe din Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” și cofinanțarea acestuia  
13. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 13 din 20 februarie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” și cofinanțarea acestuia  
14. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 14 din 20 februarie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Modernizare străzi în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” și cofinanțarea acestuia  
15. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 15 din 24 februarie 2017 pentru aprobarea documentaţie tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Tineretului, str. Ştrandului, str. Nouă, Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
16. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 16 din 24 februarie 2017 pentru aprobarea documentaţie tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Aurora, str. Vânătorilor, str. Carpaţi şi str. Şcolii, Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
17. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 17 din 24 februarie 2017 pentru aprobarea documentaţie tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Intrarea Vitusok, str. Vitusok şi str. Gyertyanffy Jonas, Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
18. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 18 din 24 februarie 2017 pentru aprobarea documentaţie tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea str. Gabor Aron, Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
19. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 19 din 24 februarie 2017 pentru aprobarea documentaţie tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Aleea Teilor, Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita”  
20. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 20 din 24 februarie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare secţie pediatrie, Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
21. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 21 din 24 februarie 2017 privind aprobarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare  
22. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 22 din 13 martie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
23. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 23 din 13 martie 2017 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 11/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare sediu primărie în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” și cofinanțarea acestuia  
24. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 24 din 13 martie 2017 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 12/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Grădinița cu program prelungit cu 6 grupe din Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” și cofinanțarea acestuia  
25. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 25 din 13 martie 2017 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 13/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” și cofinanțarea acestuia  
26. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 26 din 13 martie 2017 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 14/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Modernizare străzi în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” și cofinanțarea acestuia  
27. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 27 din 13 martie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare sediu primărie în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” și cofinanțarea acestuia  
28. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 28 din 13 martie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Construire Gradinita cu program prelungit cu 6 grupe de copii in Oras Vlahita, Judetul Harghita” și cofinanțarea acestuia  
29. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 29 din 13 martie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” și cofinanțarea acestuia  
30. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 30 din 13 martie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Modernizarea unor ansambluri de străzi în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” și cofinanțarea acestuia  
31. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 31 din 30 martie 2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Vlăhița  
32. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32 din 30 martie 2017 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”  
33. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 33 din 30 martie 2017 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020  
34. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 34 din 30 martie 2017 privind aprobarea unor normative de cheltuieli în anul 2017  
35. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 35 din 30 martie 2017 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din Oraşul Vlăhiţa  
36. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 36 din 30 martie 2017 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare  
37. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 37 din 30 martie 2017 privind implementarea proiectului cu titlul „Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” Refuz de contrasemnare
38. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 38 din 30 martie 2017 privind aprobarea cotizaţiei Oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Oraşelor din România pentru anul 2017  
39. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 39 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea execuției bugetului propriu al Orașului Vlăhița pe anul 2016  
40. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 40 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița pe trimestrul I al anului 2017  
41. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița 41 din 27 aprilie 2017 privind modificarea și completarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32/2012 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița  
42. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 42 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea finanțării unei cote părți din costul anual al activității de asistență socială și în centrul de recuperare și reabilitare neuro-psihiatrică din județul Harghita  
43. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 43 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea finanțării unei cote părți din costul anual al activității de protecție a copilului / tânărului în centrele de plasament și la asistenți maternali profesioniști din județul Harghita  
44. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 44 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea valorii investițiilor și a cotelor-părți indivize din investițiile realizate în cadrul proiectului „Drumul apelor minerale – Lot 2 Vlăhiţa – Homorod”  
45. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 45 din 27 aprilie 2017 privind intenția preluării în domeniul public al Orașului Vlăhița și în administrarea Consiliului Local al Orașului Vlăhița din domeniul public al Județului Harghita al unei cote părți-indivize care este parte integrantă al obiectivului de investiții realizat în cadrul proiectului „Drumul apelor minerale – Lot 2 Vlăhiţa – Homorod”  
46. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 46 din 27 aprilie 2017 privind trecerea unui imobil-construcţie, aflat în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acesteia  
47. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 47 din 27 aprilie 2017 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa  
48. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 48 din 27 aprilie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii înfiinţate la nivelul Şcolii gimnaziale „Mártonffi János”, Vlăhiţa  
49. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 49 din 27 aprilie 2017 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Consiliului Local al Orașului Vlăhița  
50. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 50 din 29 mai 2017 privind alegerea președintelui de ședință  
51. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 51 din 29 mai 2017 privind aprobarea contribuției bănești a Orașului Vlăhița la bugetul Asociației Microregionale „Felső Homoródmente” pentru anul 2017  
52. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 52 din 29 mai 2017 privind aprobarea parametrilor tehnici ai drumului de exploatare Zona Külső Vargyastól Keletre al Orașului Vlăhița  
53. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița 53 din 29 mai 2017 privind aprobarea înființării „Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Vlăhiţa”  
54. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 54 din 29 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local  
55. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 55 din 29 mai 2017 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în vederea luării unor măsuri pentru executarea Contractului de achiziţie publică de lucrări nr. 3410/2007 încheiat între Oraşul Vlăhiţa, pe de o parte şi S.c. Sigapress S.r.l., pe de altă parte  
56. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 56 din 29 mai 2017 privind avizarea Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel județean pentru localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul integrat de management al deşeurilor Harghita”  
57. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 57 din 29 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii publice orăşeneşti din Oraşul Vlăhiţa  
58. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 58 din 29 iunie 2017 referitor la aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Orașului Vlăhița „Pro Urbe”  
59. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 59 din 29 iunie 2017 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 25/2012 privind aprobarea aderării Oraşului Vlăhiţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita  
60. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița 60 din 29 iunie 2017 privind modificarea şi completarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 32/2012 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
61. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 61 din 29 iunie 2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa, prin înfiinţarea unor posturi corespunzătoare funcţiilor contractuale  
62. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 62 din 29 iunie 2017 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2017, construite în Oraşul Vlăhiţa  
63. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 63 din 29 iunie 2017 privind conferirea titlului de cetăţean de onoare „Pro Urbe” domnului SZABÓ László şi domnului BUZOGÁNY Mózes  
64. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 64 din 29 iunie 2017 referitor la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Vlăhița în comisia de concurs, constituit pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru funcțiile de director și de director adjunct al unităților de învățământ din Orașul Vlăhița, cu statut de observator  
65. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 65 din 7 iulie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
66. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 7 iulie 2017 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2017  
67. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 67 din 31 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi pentru posturile corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
68. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 68 din 31 iulie 2017 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă lunară de care beneficiază consilierii locali, membrii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa  
69. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița 69 din 31 iulie 2017 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul II al anului 2017 Refuz de contrasemnare
70. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 70 din 31 iulie 2017 privind ajustarea preţului local de producere şi distribuţie a energiei termice pe bază de rumeguş Refuz de contrasemnare
71. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 71 din 31 august 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Modificat prin HCL nr.
72. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 72 din 31 august 2017 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2016 şi rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2017  
73. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 73 din 31 august 2017 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 1146/96/2016  
74. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 74 din 31 august 2017 privind reconstituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Oraşului Vlăhiţa  
75. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 75 din 31 august 2017 privind aprobarea intabulării în cartea funciară a unui imobil teren aflat în proprietatea publicăa Oraşului Vlăhiţa  
76. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 76 din 31 august 2017 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa  
77. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 77 din 31 august 2017 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa  
78. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 78 din 31 august 2017 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa  
79. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 79 din 31 august 2017 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa  
80. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 80 din 31 august 2017 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa  
81. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 81 din 31 august 2017 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiţii „Modernizarea străzilor: str. Muzeului, str. Cerbului, str. Eroilor, str. Budai Nagy Antal, str. Progresului, str. Toamnei în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”. Modifică HCL nr. 71/2016
82. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 82 din 29 septembrie 2017 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2017  
83. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 83 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea contribuției bănești a Orașului Vlăhița, începând cu anul 2017, la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”  
84. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 84 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 155/96/2017  
85. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 85 din 29 septembrie 2017 privind stabilirea chiriei pentru locuinţele realizate prin Programul de construire de locuinţe pentru tineri destinate închirierii  
86. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 86 din 29 septembrie 2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Oraşului Vlăhiţa  
87. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 87 din 25 octombrie 2017 privind acceptarea unei oferte de donație  
88. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 88 din 25 octombrie 2017 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2017  
89. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 89 din 25 octombrie 2017 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița pe trimestrul III. al anului 2017  
90. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 90 din 25 octombrie 2017 privind aprobarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare  
91. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 91 din 25 octombrie 2017 privind includerea în domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa a unor bunuri rezultate din investiţii realizate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniu de intervenţie 5.3. Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică”  
92. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 92 din 25 octombrie 2017 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 4/2016 privind aprobarea co-finanţării pentru proiectul „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastucturii da apă şi a apă uzată din judeţul Harghita, în perioada 2014-2020”Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 92 din 25 octombrie 2017 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 4/2016 privind aprobarea co-finanţării pentru proiectul „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastucturii da apă şi a apă uzată din judeţul Harghita, în perioada 2014-2020”Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 92 din 25 octombrie 2017 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 4/2016 privind aprobarea co-finanţării pentru proiectul „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastucturii da apă şi a apă uzată din judeţul Harghita, în perioada 2014-2020”  
93. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 93 din 25 octombrie 2017 privind înființarea Serviciului Public Local de Salvamont  
94. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 94 din 7 noiembrie 2017 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2017  
95. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 95 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 27/43/2017  
96. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 96 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea demolării unui imobil-construcţie aflată în proprietatea privată a Oraşului Vlăhiţa, a documentaţiei tehnico-economice aferente şi a indicatorilor tehnico-economici  
97. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 97 din 28 noiembrie 2017 privind alegerea președintelui de ședință  
98. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 98 din 28 noiembrie 2017 privind transformarea unei funcții publice vacante de execuție, referent, clasa III, grad profesional asistent, într-o funcție publică de nivel superior, respectiv în funcție publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul achiziții publice, protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița  
99. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 99 din 28 noiembrie 2017 privind modificarea și completarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32/2012 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița  
100. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 100 din 28 noiembrie 2017 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 25/2001 prin includerea în domeniul public al Orașului Vlăhița a unor bunuri rezultate din investiții realizate prin proiectul POS Mediu „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”  
101. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 101 din 28 noiembrie 2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Oraşului Vlăhiţa  
102. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 102 din 28 noiembrie 2017 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2017  
103. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 103 din 20 decembrie 2017 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2017  
104. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 104 din 20 decembrie 2017 privind analiza și aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița aferent trimestrului IV al anului 2017  
105. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 105 din 20 decembrie 2017 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018  
106. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 106 din 20 decembrie 2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa  
107. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 107 din 20 decembrie 2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Vlăhița  
108. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 108 din 20 decembrie 2017 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat  
109. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 109 din 20 decembrie 2017 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat  
110. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 110 din 20 decembrie 2017 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat  
111. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 111 din 20 decembrie 2017 privind darea în administrarea Judeţului Harghita a unui teren aferent imobilului: teren handbal aflat în proprietatea privată a Oraşului Vlăhiţa situat în intravilanul localităţii componente Băile Homorod  
112. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 112 din 20 decembrie 2017 privind darea în administrarea Judeţului Harghita a unui teren aferent imobilului: Vila nr. 15 aflat în proprietatea privată a Orașului Vlăhița situat în intravilanul localității componente Băile Homorod  
113. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 113 din 20 decembrie 2017 privind darea în administrarea Judeţului Harghita a unui teren aferent imobilului: Vila nr. 16 aflat în proprietatea privată a Orașului Vlăhița situat în intravilanul localității componente Băile Homorod  
114. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 114 din 20 decembrie 2017 privind darea în administrarea Judeţului Harghita a unui teren aferent imobilului: Vila nr. 20 aflat în proprietatea privată a Orașului Vlăhița situat în intravilanul localității componente Băile Homorod  
115. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 115 din 20 decembrie 2017 privind darea în administrarea Judeţului Harghita a unui teren aferent imobilului: Vila nr. 23 aflat în proprietatea privată a Orașului Vlăhița situat în intravilanul localității componente Băile Homorod  
116. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 116 din 20 decembrie 2017 privind darea în administrarea Judeţului Harghita a unui teren aferent imobilului: Vila nr. 24 aflat în proprietatea privată a Orașului Vlăhița situat în intravilanul localității componente Băile Homorod  
117. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 117 din 20 decembrie 2017 privind darea în administrarea Judeţului Harghita a unui teren aferent imobilului: Vila nr. 25 aflat în proprietatea privată a Orașului Vlăhița situat în intravilanul localității componente Băile Homorod  
118. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 118 din 20 decembrie 2017 privind acordarea unui mandat special al reprezentantului Orașului Vlăhița în Adunarea Generală a Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület  
119. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 119 din 20 decembrie 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița  
120. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 120 din 20 decembrie 2017 referitor la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 87/2017 privind acceptarea unei oferte de donație  
121. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 121 din 20 decembrie 2017 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 25/2001 prin includerea în domeniul public al Orașului Vlăhița a unor bunuri rezultate din investiții realizate prin proiectul „Drumul apelor minerale – Lot 2”  
122. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 122 din 20 decembrie 2017 privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Vlăhița, județul Harghita  
123. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 123 din 20 decembrie 2017 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat situate pe raza unității administrativ teritoriale ale Orașului Vlăhița  

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

            VENCZEL Attila                                                                          Referent, TANKÓ Ibolya

EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2016

Nr. ort. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița aprobată și dată adoptării Observații
1. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 1 din 1 februarie 2016 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015  
2. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 2 din 1 februarie 2016 privind aprobarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2019  
3. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 3 din 29 februarie 2016 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița, prin înființarea unor posturi corespunzătoare funcțiilor contractuale  
4. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 4 din 29 februarie 2016 privind aprobarea co-finanțării pentru proiectul „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita  
5. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 5 din 29 februarie 2016 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Vlăhița  
6. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 6 din 29 februarie 2016 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Orașului Vlăhița până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018  
7. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 7 din 29 februarie 2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a așezămintelor culturale din Orașul Vlăhița  
8. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 8 din 29 februarie 2016 referitor la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 12/2015 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale  
9. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 9 din 29 februarie 2016 privind aprobarea modalităților de identificare a beneficiarilor de stimulente educaționale sub forma tichetelor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate  
10. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 10 din 29 februarie 2016 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița aprobat pentru anul 2016  
1 1. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița 11 din 31 martie 2016 privind alegerea președintelui de ședință  
12. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 12 din 31 martie 2016 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al localității componente Băile Homorod până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018  
13. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 13 din 31 martie 2016 privind acordarea dreptului de uz și servitute și de acces pentru exploatarea unor capacități energetice  
14. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 14 din 31 martie 2016 privind acordarea dreptului de uz și servitute și de acces pentru exploatarea unor capacități energetice  
15. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 15 din 31 martie 2016 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 1/2016 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015  
16. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 16 din 31 martie 2016 privind rectificarea bugetului general ai Orașului Vlăhița pe anul 2016  
17. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 17 din 31 martie 2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Orașul Vlăhița”  
18. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 18 din 28 aprilie 2016 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 15/2016 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 1/2016 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015  
19. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 19 din 28 aprilie 2016 referitor la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 16/2016 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2016  
20. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 20 din 28 aprilie 2016 referitor la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 17/2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Orașul Vlăhița”  
21. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 21 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Orașul Vlăhița”  
22. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 22 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița pe trimestrul I al anului 2016  
23. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 23 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea execuției bugetului propriu al Orașului Vlăhița pe anul 2015  
24. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 24 din 28 aprilie 2016 privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în UAT Orașul Vlăhița  
25. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 25 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea Strategiei privind dezvoltarea durabilă a Orașului Vlăhița, județul Harghita pentru perioada 2014 - 2020  
26. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 26 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea Actualizare Plan de Analiză și Acoperire a Riscurilor  
27. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 27 din 28 aprilie 2016 privind acordarea dreptului de uz și de servitute și de acces pentru exploatarea unor capacități energetice  
28. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 28 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea finanțării unei cote părți din costul anual al activității de protecție a copilului - tânărului în centrele de plasament și la asistenți maternali profesioniști din județul Harghita  
29. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 29 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea finanțării unei cote părți din costul anual al activității de asistență socială și în centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din județul Harghita  
30. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 30 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare  
31. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 31 din 3 mai 2016 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 1/2016 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015  
32. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32 din 3 mai 2016 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2016  
33. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița 33 din 26 mai 2016 pentru actualizarea principalelor indicatori tehnico-economici ai proiectului CL9 - Proiectare și execuție de branșamente și racorduri în aria de operare S.c. Harviz S.A.”, aprobate, conform devizului general întocmit la faza de proiectare prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 21/2015 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița la proiectul „Branșamente, racorduri și extindere rețea de canalizare în aria de operare S.c. Harviz S.A.”, precum și a Studiului de fezabilitate, principalilor indicatori tehnico-economici și a co-finanțării acestui proiect  
34. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 34 din 26 mai 2016 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanților de locuințe pentru tineri și familiilre tineri în regim de închiriere pe anul 2016 construite în Orașul Vlăhița  
35. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 35 din 26 mai 2016 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița aprobat pentru anul 2016  
36. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 36 din 26 mai 2016 privind convocarea unei adunări a proprietarilor de terenuri pentru revocarea reprezentanților proprietarilor și desemnarea noilor reprezentanți în Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Vlăhița  
37. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 37 din 26 mai 2016 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pe anul 2016 Refuz de contrasemnare
38. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 38 din 26 mai 2016 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 72/2015 privind darea în administrarea Județului Harghita a drumului de legătură ce se desprinde din str. József Attila până la Centrul de colectare selectivă a deșeurilor  
39. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 39 din 23 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare  
40. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 40 din 23 iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la alegerile locale din 5 iunie 2016, ce compun Consiliul Local al Orașului Vlăhița  
41. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 41 din 23 iunie 2016 privind constituirea Consiliului Local al Orașului Vlăhița  
42. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 42 din 23 iunie 2016 privind alegerea președintelui de ședință  
43. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 43 din 23 iunie 2016 privind alegerea viceprimarului  
44. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 44 din 23 iunie 2016 privind constituirea Comisiei de specialitate pentru activități economice, buget-finanțe  
45. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 45 din 23 iunie 2016 privind constituirea Comisiei de specialitate pentru activități social-culturală, culte, învățământ, sănătate și familie  
46. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 46 din 23 iunie 2016 privind constituirea Comisiei de specialitate juridică, de disciplină și protecția drepturilor omului  
47. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 47 din 23 iunie 2016 privind constituirea Comisiei de specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului, agricultură, protecția mediului și turism  
48. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 48 din 23 iunie 2016 privind constituirea Comisiei de specialitate pentru muncă și protecție socială, protecția copilului, tineret și sport, relații internaționale  
49. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița 49 din 7 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Orașului Vlăhița  
50. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 50 din 7 iulie 2016 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 43/2008 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” Egyesület, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
51. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 51 din 7 iulie 2016 privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice al Orașului Vlăhița  
52. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 52 din 7 iulie 2016 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2016  
53. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 53 din 7 iulie 2016 referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 2/2016 privind aprobarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2019  
54. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 54 din 7 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor și acordarea finanțării nerambursabile de la bugetul Orașului Vlăhița pentru sprijinirea de programe, proiecte și acțiuni de interes local  
55. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 55 din 7 iulie 2016 privind aprobarea organizării „Zilelor Vlăhițene” în anul 2016 și a cheltuielilor legate de acest program  
56. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 56 din 25 august 2016 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița pe trimestrul II al anului 2016  
57. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 57 din 25 august 2016 privind aprobarea contribuției bănești a Orașului Vlăhița la bugetul Asociației Microregionale „Felső Homoródmente” pentru anul 2016  
58. Hotărârea Consiliului Local ai Orașului Vlăhița nr. 58 din 25 august 2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire casă de vacanță, împrejmuire și utilități”, având ca beneficiar HATOS Lőrinc și HATOS Ladislau, potrivit proiectului nr. 1139/2014 - elaborat de S.c. Arhitectura S.r.l. Miercurea-Ciuc  
59. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 59 din 25 august 2016 privind aprobarea cotizației Orașului Vlăhița la bugetul Asociației Orașelor din România pentru anul 2016  
60. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 60 din 25 august 2016 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița la Programul Europa pentru Cetățeni în anul 2017  
61. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 61 din 25 august 2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 46/2007 privind aprobarea proiectului actului constitutiv și a proiectului Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”  
62. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 62 din 25 august 2016 cu privire modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 25/2012 privind aprobarea aderării Orașului Vlăhița la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Județean Harghita - Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete  
63. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 63 din 25 august 2016 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu comercial  
64. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 64 din 1 septembrie 2016 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2016  
65. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 65 din 1 septembrie 2016 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare acoperiș-pompieri  
66. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 23 septembrie 2016 privind alegerea președintelui de ședință  
67. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 67 din 23 septembrie 2016privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Vlăhița. în consiliul de administrație a unității de învățământ Liceul tehnologic „Gábor Áron”  
68. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 68 din 23 septembrie 2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Vlăhița, în consiliul de administrație a unității de învățământ Școala gimnazială „Mârtonffi János”  
69. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 69 din 5 octombrie 2016 privind achiziționarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor Orașului Vlăhița și ale autorităților administrației publice locale din Orașul Vlăhița Refuz de contrasemnare
70. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 70 din 5 octombrie 2016 privind achiziționarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor Orașului Vlăhița și ale autorităților administrației publice locale din Orașul Vlăhița Refuz de contrasemnare
71. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 71 din 5 octombrie 2016 privind acordarea dreptului de uz și servitute și de acces pentru amplasarea unui stâlp cu postul de transformare aerian și pentru așezarea unui cablu electric subteran în vederea alimentării cu energie electrică a „Centrului de colectare selectivă a deșeurilor” din str. József Attila, Orașul Vlăhița Modificat prin HCL nr.
72. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 72 din 20 octombrie 2016 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița pe trimestrul III al anului 2016  
73. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 73 din 20 octombrie 2016 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2016  
74. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 74 din 20 octombrie 2016 privind alocarea unor sume din bugetul local pe anul 2016, cultelor religioase din Orașul Vlăhița pentru executarea / continuarea unor lucrări  
75. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 75 din 20 octombrie 2016 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „întreținere drumuri agricole în Orașul Vlăhița”  
76. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 76 din 20 octombrie 2016 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică la blocurile de locuințe - str. Mihai Eminescu, bloc 12A-B, bloc 14A-B și bloc 16A-B”  
77. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 77 din 20 octombrie 2016 privind aprobarea dării în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani a clădirii și a terenului aferent spațiului în suprafață de 25,23 mp situat în Orașul Vlăhița, str. Republicii nr. 15, identificat prin CF nr. 38 IA, nr. top 817 în favoarea Asociației Caritas Alba Iulia - Asistență Medicală și Socială Miercurea Ciuc  
78. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 78 din 20 octombrie 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Vlăhița în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității înființate la nivelul Liceului tehnologic „Gábor Áron” Vlăhița  
79. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 79 din 20 octombrie 2016 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 35/2014 privind aprobarea aderării Orașului Vlăhița la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás  
80. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 80 din 20 octombrie 2016 referitor la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 37/2016 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pe anul 2016  
81. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 81 din 20 octombrie 2016 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 71 din 5 octombrie 2016 privind acordarea dreptului de uz și servitute și de acces pentru amplasarea unui stâlp cu postul de transformare aerian și pentru așezarea unui cablu electric subteran în vederea alimentării cu energie electrică a „Centrului de colectare selectivă a deșeurilor” din str. József Attila, Orașul Vlăhița Modifică HCL nr. 71/2016
82. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 82 din 28 noiembrie 2016 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017  
83. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 83 din 28 noiembrie 2016 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2016 și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Orașului Vlăhița  
84. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 84 din 28 noiembrie 2016 pentru modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare nr. 760 din 7 aprilie 2003  
85. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 85 din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al Orașului Vlăhița  
86. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 86 din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare  
87. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 87 din 28 noiembrie 2016 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii tară contract de prestări servicii din Orașul Vlăhița, precum și aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare  
88. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 88 din 28 noiembrie 2016 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 72/2015 privind darea în administrarea Județului Harghita a drumului de legătură ce se desprinde din str. József Attila până la Centrul de colectare selectivă a deșeurilor  
89. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 89 din 28 noiembrie 2016 privind acordarea dreptului de uz și servitute, precum și de acces pentru terenurile din domeniul public ocupate definitiv și temporar în vederea executării lucrărilor de alimentare cu apă, alimentare cu energie electrică și racordare la sistemul de canalizare al „Centrului de colectare selectivă a deșeurilor din str. József Attila, Orașul Vlăhița” și subtraversări de drumuri  
90. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 90 din 9 decembrie 2016 privind alegerea președintelui de ședință  
91. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 91 din 9 decembrie 2016 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2016 și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Orașului Vlăhița  
92. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 92 din 28 decembrie 2016 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița pe trimestrul IV al anului 2016  
93. Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 93 din 28 decembrie 2016 privind trecerea unui imobil-construcție aflat în proprietatea publică a Orașului Vlăhița, din domeniul public al Orașului Vlăhița în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casarea acesteia  


Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

            VENCZEL Attila                                                                          Referent, TANKÓ Ibolya

EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2015

 

Nr. crt.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa aprobată şi dată adoptării

1.

- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1 din 29 ianuarie 2015 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

2.

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 2 din 29 ianuarie 2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Vlăhița, în consiliul de administrație a unității de învățământ Liceul tehnologic „Gábor Áron"

3.

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 3 din 29 ianuarie 2015 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Şcoala gimnazială „Mártonffi János";

4.

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 4 din 29 ianuarie 2015 privind validarea modificărilor bugetului local al Oraşului Vlăhiţa aprobat pentru anul 2014 prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 1199/2014 privind aprobarea suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetului local al Oraşului Vlăhiţa pe baza Hotărârii de Guvern nr. 1139/2014;

5.

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 5 din 29 ianuarie 2015 privind darea în folosință cu titlu gratuit pentru utilitate publică / drept de servitute pe durata existenței panourilor sau / și indicatoarelor, a terenului în suprafață totală de 4,00 mp., situate pe străzile Berényi Margit și 1 Mai, înscris în domeniul public și privat al localității, necesar montării a 2 buc. de panouri reprezentând indicatoare și / sau panouri de informare și orientare turistică, conform planurilor de situații anexate pentru Consiliului Județean Harghita

6.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 6 din 16 februarie 2015 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2014

7.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 7 din 16 februarie 2015 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiţii „Modernizarea străzilor: str. Muzeului, str. Cerbului, str. Eroilor, str. Budai Nagy Antal, str. Progresului, str. Toamnei în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”

8.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 8 din 16 februarie 2015 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 55/2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizarea străzii Primăverii”

9.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 9 din 16 februarie 2015 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016-2018

Modificat prin HCL nr.

10.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 10 din 16 februarie 2015 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 57/2014 privind aprobarea cofinanțării proiectului „Modernizarea străzii Primăverii”

11.

Hotărârea Consiliului al Orașului Vlăhița nr. 11 din 16 februarie 2015 pentru aprobarea cofinanțării proiectului „Modernizarea străzilor: str. Muzeului, str. Cerbului, str. Eroilor, str. Budai Nagy Antal, str. Progresului, str. Toamnei în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”

12.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 12 din 3 martie 2015 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale

Obiecțiuni nr. 1O/03.03.2015

13.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 13 din 12 martie 2015 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 9/2015 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016-2018

Modifică HCL nr. 9/2015

14.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 14 din 29 aprilie 2015 privind alegerea președintelui de ședință

15.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 15 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic din cadrul Școlii generale „Mártonffi János” din Vlăhiţa, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna decembrie 2014, lunile ianuarie şi februarie 2015

16.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 16 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2014

17.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 17 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I al anului 2015

18.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 18 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor și acordarea finanțării nerambursabile de la bugetul Orașului Vlăhița pentru sprijinirea de programe, proiecte și acțiuni de interes local

19.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 19 din 29 aprilie 2015 pentru aprobarea atribuirii contractului de achiziţie publică „Furnizare rumeguş la centrala termică pe bază de rumeguş – Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”

20.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 20 din 29 aprilie 2015 pentru aprobarea atribuirii contractului de achiziţie publică „Achiziţie autospecială de intervenţie – Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”

21.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 21 din 27 mai 2015 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița la proiectul „Branşamente, racorduri şi extindere reţea de canalizare în aria de operare a S.c. Harviz S.A.”, precum şi a Studiului de fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-economici şi a co-finanţării acestui proiect

22.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 22 din 27 mai 2015 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Liceului tehnologic „Gábor Áron” Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile decembrie 2014, ianuarie, februarie, martie, aprilie 2015

23.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 23 din 27 mai 2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie „Amenajare circulaţie pietonală intersecţia Strada Republicii cu Strada 1 Mai în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”

24.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 24 din 27 mai 2015 privind aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

25.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 25 din 27 mai 2015 privind aprobarea finanțării unei cote părți din costul anual al activității de asistență socială și în centrul de recuperare și reabilitare neuro-psihiatrică din județul Harghita

26.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 26 din 27 mai 2015 privind aprobarea finanțării unei cote părți din costul anual al activității de protecție a copilului / tânărului în centrele de plasament și la asistenți maternali profesioniști din județul Harghita

27.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 27 din 11 iunie 2015 privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic din cadrul Școlii gimnaziale „Mártonffi János” Vlăhița, care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile martie, aprilie, mai 2015

28.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 28 din 11 iunie 2015 privind aprobarea transformării funcției publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul juridic, administrație publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița

29.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 29 din 11 iunie 2015 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică „Amenajare circulație pietonală la intersecția Strada Republicii cu Strada 1 Mai în Orașul Vlăhița, județul Harghita

30.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 30 din 30 iulie 2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

31.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 31 din 30 iulie 2015 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Vlăhiţa pe trimestrul II. al anului 2015

32.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 32 din 30 iulie 2015 privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2015

Modifică HCL nr. 9/2015

33.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 33 din 30 iulie 2015 privind înregistrarea Orașului Vlăhița în Sistemul Național Electronic de Plată Onlinea impozitelor și taxelor utilizând cardul bancar, precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar

34.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 34 din 30 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind achiziția de imobile

35.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 35 din 30 iulie 2015 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2015, construite în Oraşul Vlăhiţa

36.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 36 din 12 august 2015 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Sportului pe lângă Şcoala Mártonfii János" în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

37.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 37 din 12 august 2015 pentru aprobarea procedurii de atribuire şi a documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări „Modernizarea strada Sportului pe lângă Şcoala Mártonfii János" în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

38.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 38 din 12 august 2015 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada József Attila" în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

39.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 39 din 12 august 2015 privind aprobarea procedurii de atribuire şi a documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări „Modernizare strada József Attila" în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

40.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 40 din 12 august 2015 pentru aprobarea documentaţie tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada 1 Mai" în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

41.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 41 din 12 august 2015 privind aprobarea procedurii de atribuire şi a documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări „Modernizare strada 1 Mai"

42.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 42 din 12 august 2015 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea locurilor de parcare" în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

43.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 43 din 12 august 2015 privind aprobarea procedurii de atribuire şi a documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări „Reabilitarea locurilor de parcare", în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

44.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 44 din 12 august 2015 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Mihai Eminescu între blocurile 12-16"

45.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 45 din 12 august 2015 privind aprobarea procedurii de atribuire şi a documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări „Modernizare strada Mihai Eminescu între blocurile 12-16", în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

46.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 46 din 18 august 2015 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2015.

Modifică HCL nr. 9/2015

47.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 47 din 18 august 2015 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Mihai Eminescu"

48.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 48 din 14 septembrie 2015 privind alegerea președintelui de ședință

49.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 49 din 14 septembrie 2015 privind constatarea încetării de drept a mandatului consilierului local ANDRÁS Attila, înainte de expirarea duratei normale a mandatului

50.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 50 din 14 septembrie 2015 privind transformarea unei funcții publice vacante de execuție, referent, clasa III, grad profesional superior, într-o funcție publică de nivel superior, respectiv în funcție publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul de resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița

51.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 51 din 14 septembrie 2015 pentru aprobarea unei delegații a Orașului Vlăhița la Conferința și Expoziția Anuală de Energie Regenerabilă Chineză în Orașul Wuxi din Republica Populară Chineză

52.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 52 din 14 septembrie 2015 privind aprobarea achiziției unui teren corespunzător pentru realizarea construcțiilor aferentă Stației de tratare cu suprafața care include zonele de protecție sanitare cu regim sever în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita", a documentaţiei de achiziţie aferentă şi desemnarea comsisiei de negociere

53.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 53 din 14 septembrie 2015 privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2015, cultelor religioase din Oraşul Vlăhiţa pentru executarea / continuarea unor lucrări

54.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 54 din 14 septembrie 2015 privind aprobarea cotizaţiei Oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Oraşelor din România pentru anul 2015

55.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 55 din 14 septembrie 2015 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 25/2012 privind aprobarea aderării Oraşului Vlăhiţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita – Hargita megye tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete

Modifică HCL nr. 25/2012

56.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 56 din 14 septembrie 2015 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Realizarea canalizării menajere în zona Nagyfalu şi extinderea staţiei de epurare zona Délő" în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

57.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 57 din 5 octombrie 2015 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Oraşului Vlăhiţa

58.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 58 din 5 octombrie 2015 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Renovare acoperiş Primărie Oraş Vlăhiţa"

59.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 59 din 5 octombrie 2015 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare bucătărie la Centru de Sănătate" în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

60.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 60 din 12 octombrie 2015 privind alegerea președintelui de ședință.

61.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 61 din 12 octombrie 2015 pentru aprobarea documentaţie tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parc în centrul Oraşului Vlăhiţa, 8 buc. teren de joacă pentru copii - pe zone de locuit”.

62.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 62 din 30 octombrie 2015 privind alegerea președintelui de ședință.

63.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 63 din 30 octombrie 2015 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III. al anului 2015;

64.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 64 din 30 octombrie 2015 privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2015 și utilizarea fondului de rezervă bugetară;

Modifică HCL 9/2015

65.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 65 din 27 noiembrie 2015 privind aprobarea cumpărării terenului corespunzător pentru realizarea construcţiilor aferentă Staţiei de tratare cu suprafaţa care include zonele de protecţie sanitare cu regim sever în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”, însuşirea rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatori autorizaţi şi a raportului de negociere întocmit de Comisia de negociere.

66.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 27 noiembrie 2015 privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2015.

67.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 67 din 7 decembrie 2015 privind aprobarea co-finanțării Proiectului „Realizarea canalizării menajere în zona Nagyfalu şi extinderea staţiei de epurare în zona Délő”, Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu - Axa Prioritară 1 POS Mediu pentru continuarea Proiectului „Realizarea canalizării menajere în zona Nagyfalu şi extinderea staţiei de epurare în zona Délő - Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” finanţată iniţial din alte sursă.

68.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 68 din 22 decembrie 2015 privind alegerea președintelui de ședință.

69.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 69 din 22 decembrie 2015 privind validarea mandatului supleantului de pe lista de candidaturi ai Uniunii Democrate Maghiare din România, respectiv a domnului Márton Attila-Albert.

70.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 70 din 22 decembrie 2015 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2015.

Modifică HCL nr. 9/2015.

71.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 71 din 22 decembrie 2015 privind analiza și aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița aferent trimestrului IV al anului 2015.

72.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 72 din 22 decembrie 2015 privind darea în administrarea Județului Harghita a drumului de legătură ce se desprinde din str. József Attila până la Centrul de colectare selectivă a deșeurilor.

73.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 73 din 22 decembrie 2015 privind acordarea dreptului de uz și servitute de acces pentru exploatarea unor capacități energetice.

74.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 74 din 22 decembrie 2015 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016.

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

            VENCZEL Attila                                                                          Referent, TANKÓ Ibolya

2015-ős ÉVBEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

 

Szám

Szentegyháza város helyi tanácsának határozata és az elfogadás időpontja

1.

- Az ülésvezető elnök megválasztásáról szóló 1/2015.01.29-es sz. helyi tanács határozat

2.

- A Gábor Áron Szakközépiskola vezetőtanácsában történő Szentegyháza város helyi tanácsának képviselőinek kinevezéséről szóló 2/2015.01.29-es sz. helyi tanács határozat.

3.

- A Mártonffi János általános iskola vezetőtanácsában történő Szentegyháza város helyi tanácsának képviselőinek kinevezéséről szóló 3/2015.01.29-es sz. helyi tanács határozat.

4.

- A 1199/2014-es sz. Polgármesteri Rendelkezés alapján kivitelezett, 2014-es évre vonatkozó költségvetési módosítások érvényesítéséről szóló 4/2015.01.29-es sz. helyi tanács határozat.

5.

- Egyes közterületek feletti bérmentes használati jog Hargita megye tanácsa részére történő odaítéléséről szóló 5/2015.01.29-es sz. helyi tanács határozat.

6.

A 2014-es költségvetés végrehajtása során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról szóló 6/2015.02.16-os sz. helyi tanács határozat.

7.

A Múzeum- és más utcák felújításáról szóló projekt technikai-gazdasági tanulmányának és mutatóinak jóváhagyásáról szóló 7/2015.02.16-os sz. helyi tanács határozat.

8.

A Tavasz utca felújítására vonatkozó technikai- és gazdasági- tervek valamint mutatók elfogadásáról szóló 55/2014-es sz. határozat módosításáról szóló 8/2015.02.16-os sz. helyi tanács határozat.

9.

A 2015-ös évre vonatkozó helyi költségvetés elfogadásáról szóló 9/2015.02.16-os sz. helyi tanács határozat.

Módosítva a 13/2015 HTH

10.

A Tavasz utca felújításáról szóló projekt önrészének jóváhagyásáról szóló 57/2014-es sz. határozat módosításáról szóló 10/2015.02.16-os sz. helyi tanács határozat.

11.

A Múzeum- és más utcák felújításáról szóló projekt önrészének jóváhagyásáról szóló 11/2015.02.16-os sz. helyi tanács határozat.

12.

Egy család-orvosi rendelésre szánt helység térítésmentes használatba adásáról szóló 12/2015.03.03-as sz. helyi tanács határozat

Jegyzői törvényességi kifogás

13.

A 2015. évi helyi költségvetés elfogadásáról szóló 2015. évi 9-es sz. határozat kiegészítésére vonatkozó 13/2015.03.12-es sz. helyi tanács határozat

Módosítja a 9/2015 HTH-t

14.

Az ülésvezető elnök megválasztásáról szóló 14/2015.04.29-ös sz. helyi tanács határozat

15.

A Mártonffi János általános iskola tanügyi személyzete részére történő ingázási jogok jóváhagyásáról szóló 15/2015.04.29-es sz. helyi tanács határozat

16.

Szentegyháza város 2014-es évre elfogadott költségvetésére vonatkozó zárszámadási jelentés jóváhagyásáról szóló 16/2015.04.29-es sz. helyi tanács határozat

17.

Szentegyháza város 2015-es évre elfogadott költségvetésére vonatkozó, I negyedévi zárszámadási jelentés jóváhagyásáról szóló 17/2015.04.29-es sz. helyi tanács határozat

18.

Szentegyháza város által civil szervezetek számára nyújtott támogatások pályázására vonatkozó szabályzat elfogadásáról szóló 18/2015.04.29-es sz. helyi tanács határozat

19.

A mosztos hőközpont által hasznosított moszt beszerzésének közbeszerzési eljárására vonatkozó 19/2015.04.29-es sz. helyi tanács határozat

20.

Egy tűzoltó autó vásárlása érdekébe tervezett közbeszerzési eljárásás elfogadására vonatkozó 20/2015.04.29-es sz. helyi tanács határozat

21.

Szentegyháza város Harvíz által kivitelezendő ivóvíz és csatornahálózat bővítését érintő projektben való részvételéről, valamint ezen projekt megvalósíthatósági tanulmányának elfogadásáról szóló 21/2015.05.27-es sz. helyi tanács határozat

22.

A Gábor Áron szakközépiskola tanügyi személyzete részére történő ingázási jogok jóváhagyásáról szóló 22/2015.05.27-es sz. helyi tanács határozat

23.

„A Köztársaság utca és Május 1 utcák kereszteződésénél kivitelezendő gyalogos forgalom szabályozása” beruházás technikai-, gazdasági tervének jóváhagyásáról szóló 23/2015.05.27-es sz. helyi tanács határozat

24.

A közmunka elvégzésére köteles, szociális juttatásokban részesülő személyek éves közmunka tervének jóváhagyásáról szóló 24/2015.05.27-es sz. helyi tanács határozat

25.

Hargita megye szociális intézményeinél elhelyezett személyek költségét érintő részköltség vállalásáról szóló 25/2015.05.27-es helyi tanács határozat

26.

Hargita megye szociális intézményeinél elhelyezett kiskorú személyek költségét érintő részköltség vállalásáról szóló 26/2015.05.27-es helyi tanács határozat

27.

A „Mártonffi János” általános iskola tanügyi személyzete részére történő ingázási jogok jóváhagyásáról szóló 27/2015.06.11-es sz. helyi tanács határozat

28.

Egy jogtanácsosi köztisztség átalakításáról szóló 28/2015.06.11-es sz. helyi tanács határozat

29.

„A Köztársaság utca és Május 1 utcák kereszteződésénél kivitelezendő gyalogos forgalom szabályozása” beruházás tender-füzetének jóváhagyásáról szóló 29/2015.06.11-es sz. helyi tanács határozat

 30.

Az ülésvezető elnök megválasztásáról szóló 30/2015.07.30-as sz. helyi tanács határozat

 31.

Szentegyháza város 2015-es évre elfogadott költségvetésére vonatkozó, II negyedévi zárszámadási jelentés jóváhagyásáról szóló 30/2015.07.30-as sz. helyi tanács határozat

 32.

Szentegyháza város 2015-ös évre elfogadott költségvetésének kiigazításáról valamint a tartalék alap felhasználásáról szóló 32/2015.07.30-as sz. helyi tanács határozat

Módosítja a 9/2015 HTH-t

 33.

Szentegyháza, a helyi adók és illetékek elektronikus kifizetését lehetővé tevő Országos Elektronikus Kifizetési rendszerben, történő bejegyzéséről valamint a kifizetésekkel járó kezelési költségek vállalásának a módjáról szóló 33/2015.07.30-as sz. helyi tanács határozat

 34.

Az ingatlanok vásárlási eljárására vonatkozó Rendszabályzat elfogadásáról szóló 34/2015.07.30-as sz. helyi tanács határozat

 35.

A fiatalok és fiatal családosok részére épített ANL-s bérlakások igénylőinek elbírálására vonatkozó elsőbbségi névjegyzék elfogadásáról szóló 35/2015.07.30-as sz. helyi tanács határozat

 36.

„A Mártonffi János iskola melletti Sport utca felújítására" vonatkozó beruházási projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló 36/2015.08.12-es sz. helyi tanács határozat

 37.

„A Mártonffi János iskola melletti Sport utca felújítására" vonatkozó beruházási projekt közbeszerzési eljárásának és közbeszerzési dokumentációjának az elfogadására vonatkozó 37/2015.08.12-es sz. helyi tanács határozat

 38.

„A József Attila utca felújítására" vonatkozó beruházási projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló 38/2015.08.12-es sz. helyi tanács határozat

 39.

„A József Attila utca felújítására" vonatkozó beruházási projekt közbeszerzési eljárásának és közbeszerzési dokumentációjának az elfogadására vonatkozó 39/2015.08.12-es sz. helyi tanács határozat

 40.

„A Május 1 utca felújítására" vonatkozó beruházási projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló 40/2015.08.12-es sz. helyi tanács határozat

 41.

„A Május 1 utca felújítására" vonatkozó beruházási projekt közbeszerzési eljárásának és közbeszerzési dokumentációjának az elfogadására vonatkozó 41/2015.08.12-es sz. helyi tanács határozat

 42.

„A parkolási övezetek felújítására" vonatkozó beruházási projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló 42/2015.08.12-es sz. helyi tanács határozat

 43.

„A parkolási övezetek felújítására" vonatkozó beruházási projekt közbeszerzési eljárásának és közbeszerzési dokumentációjának az elfogadására vonatkozó 43/2015.08.12-es sz. helyi tanács határozat

 44.

„A Mihai Eminescu utca 12-16 sz. részének felújítására" vonatkozó beruházási projekt projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló 44/2015.08.12-es sz. helyi tanács határozat

 45.

„A Mihai Eminescu utca 12-16 sz. részének felújítására" vonatkozó beruházási projekt közbeszerzési eljárásának és közbeszerzési dokumentációjának az elfogadására vonatkozó 45/2015.08.12-es sz. helyi tanács határozat

 46.

Szentegyháza város 2015. évre elfogadott költségvetésének módosításáról szóló 46/2015.08.18-as sz. helyi tanács határozat.      

Módosítja a 9/2015 HTH-t

 47.

„A Mihai Eminescu utca felújítására" vonatkozó beruházási projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló 47/2015.08.18-as sz. helyi tanács határozat

 48.

Az ülésvezető elnök megválasztásáról szóló 48/2015.09.14-es sz. helyi tanács határozat

 49.

ANDRÁS Attila helyi tanácsos mandátumának jogszerű megszünésének megállapítására vonatkozó 49/2015.09.14-es sz. helyi tanács határozat

 50.

A polgármester hivatalának humánerőforrás osztályán létező köztisztség átalakításáról szóló 50/2015.09.14-es sz. helyi tanács határozat

 51.

Egy a Kínai Népköztársaság Wuxi városában megrendezendő Nemzetközi Megújuló Energiaforrások Konferencián Szentegyháza várost képviselő delegáció jóváhagyásáról szóló 51/2015.09.14-es sz. helyi tanács határozat

 52.

Az ivóvíszolgáltatás hálózatának bővítésére vonatkozó projekt révén építendő víztisztitási állomás alapjául szolgáló terület vásárlásáról szóló 52/2015.09.14-es sz. helyi tanács határozat

 53.

Egy 15.000 lej értékű, egyházak részére történő költségvetési támogatás jóváhagyásáról szóló 53/2015.09.14-es sz. helyi tanács határozat

 54.

A Romániai Városok Egyesülete részére történő, 2015-ös évre vonatkozó tagsági költség kifizetéséről szóló 54/2015.09.14-es sz. helyi tanács határozat

 55.

Szentegyháza város, Hargita megye tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülethez történő csatlakozásáról szóló 25/2012-es sz. határozatának a módosításáról szóló 55/2015.09.14-es sz. helyi tanács határozat.

Módosítja a 25/2015 HTH-t        

 56.

„A Nagyfalu városrész csatornázási vezetékének a kialakítására valamint a Délői városrész tisztitóállomás bővitésére" vonatkozó beruházási projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló 56/2015.09.14-es sz. helyi tanács határozat

 57.

„A Szentegyházai Polgármesteri Hivatal tetőszerkezeti felújítására" vonatkozó beruházási projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló 57/2015.10.05-es sz. helyi tanács határozat

 58.

„A Szentegyházai Polgármesteri Hivatal tetőszerkezeti felújítására" vonatkozó beruházási projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló 58/2015.10.05-es sz. helyi tanács határozat

 59.

„A Szentegyházai Egészségügyi Központ konyhájának kialakítására" vonatkozó beruházási projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló 59/2015.10.05-es sz. helyi tanács határozat

60.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 60 din 12 octombrie 2015 privind alegerea președintelui de ședință.

61.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 61 din 12 octombrie 2015 pentru aprobarea documentaţie tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parc în centrul Oraşului Vlăhiţa, 8 buc. teren de joacă pentru copii - pe zone de locuit”.

62.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 62 din 30 octombrie 2015 privind alegerea președintelui de ședință.

63.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 63 din 30 octombrie 2015 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III. al anului 2015;

64.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 64 din 30 octombrie 2015 privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2015 și utilizarea fondului de rezervă bugetară;

Modifică HCL 9/2015

65.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 65 din 27 noiembrie 2015 privind aprobarea cumpărării terenului corespunzător pentru realizarea construcţiilor aferentă Staţiei de tratare cu suprafaţa care include zonele de protecţie sanitare cu regim sever în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”, însuşirea rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatori autorizaţi şi a raportului de negociere întocmit de Comisia de negociere.

66.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 27 noiembrie 2015 privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2015.

67.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 67 din 7 decembrie 2015 privind aprobarea co-finanțării Proiectului „Realizarea canalizării menajere în zona Nagyfalu şi extinderea staţiei de epurare în zona Délő”, Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu - Axa Prioritară 1 POS Mediu pentru continuarea Proiectului „Realizarea canalizării menajere în zona Nagyfalu şi extinderea staţiei de epurare în zona Délő - Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” finanţată iniţial din alte sursă.

68.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 68 din 22 decembrie 2015 privind alegerea președintelui de ședință.

69.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 69 din 22 decembrie 2015 privind validarea mandatului supleantului de pe lista de candidaturi ai Uniunii Democrate Maghiare din România, respectiv a domnului Márton Attila-Albert.

70.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 70 din 22 decembrie 2015 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2015.

Modifică HCL nr. 9/2015.

71.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 71 din 22 decembrie 2015 privind analiza și aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița aferent trimestrului IV al anului 2015.

72.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 72 din 22 decembrie 2015 privind darea în administrarea Județului Harghita a drumului de legătură ce se desprinde din str. József Attila până la Centrul de colectare selectivă a deșeurilor.

73.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 73 din 22 decembrie 2015 privind acordarea dreptului de uz și servitute de acces pentru exploatarea unor capacități energetice.

74.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 74 din 22 decembrie 2015 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016.

 

Szentegyháza Város jegyzője,                                            Jegyzőkönyv vezető,

            VENCZEL Attila                                                                    TANKÓ Ibolya

 EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2014

 

Nr. crt.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa aprobată şi dată adoptării

1.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1 din 31 ianuarie 2014 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

2.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 2 din 31 ianuarie 2014 privind acoperirea definitivă a deficitului de dezvoltare aferent anului bugetar 2013 prin utilizarea excedentului bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului financiar pe anul 2012

3.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 3 din 31 ianuarie 2014 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2013

4.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 4 din 31 ianuarie 2014 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015-2017

5.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 5 din 31 ianuarie 2014 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

6.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 6 din 20 februarie 2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

7.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 7 din 20 februarie 2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 73/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-economici şi a co-finanţării pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”, cu modificările şi completările ulterioare

8.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 8 din 20 februarie 2014 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița la Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” lansat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)

9.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 9 din 10 martie 2014 privind aprobarea modificării „Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Vlăhiţa

Modifică HCL nr. 25/2001

10.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 10 din 10 martie 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 65/2013 privind aprobarea constituirii dreptului de servitute asupra unor suprafeţe de terenuri care aparţin domeniului public al Oraşului Vlăhiţa pentru executarea unor lucrări aferente Proiectului de investiţie „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”, necesare întreţinerii şi exploatării sistemului de alimentare cu apă

Modifică HCL nr. 65/2013

11.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 11 din 10 martie 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 55/2012 privind aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, judeţul Harghita

Modifică HCL nr. 55/2012

12.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 12 din 10 martie 2014 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii gimnaziale „Mártonffi János” Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna decembrie 2013 şi pentru lunile ianuarie şi februarie 2014

13.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 13 din 31 martie 2014 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2014, construite în Oraşul Vlăhiţa

14.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 14 din 31 martie 2014 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor și acordarea finanțării nerambursabile de la bugetul Orașului Vlăhița pentru sprijinirea de programe, proiecte și acțiuni de interes local

15.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 15 din 31 martie 2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului de investiție „Ranforsare sistem rutier, execuţie trotuare şi parcări pe Strada Muzeului şi Strada Podişului în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

16.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 16 din 31 martie 2014 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

17.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 17 din 31 martie 2014 privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, într-o funcţie publică de nivel inferior, respectiv în funcţie publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul juridic, administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa

18.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 18 din 31 martie 2014 privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie, referent, clasa III, grad profesional superior, într-o funcţie publică de nivel superior, respectiv în funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului, administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa

19.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 19 din 31 martie 2014 privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie, referent clasa III, grad profesional superior, într-o funcţie publică de nivel inferior, respectiv în funcţie publică de referent, clasa III, grad profesional asistent la Compartimentul de achiziţii publice, protecţie civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa

20.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 20 din 31 martie 2014 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare circulaţie pietonală intersecţia Strada Republicii cu Strada 1 Mai în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”

21.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 21 din 31 martie 2014 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic, din cadrul Liceului tehnologic Gábor Áron din Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna ianuarie şi februarie 2014

22.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 22 din 24 aprilie 2014 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 53 din 31 octombrie 2013 privind aderarea la Asociația Națională a Stațiunilor Turistice din România în vederea dezvoltării și promovării turismului local

Modifică HCL nr. 53/2013

 23.

Hotărârea nr. 23/2014

pentru aprobarea procedurii de atribuire şi a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică pentru proiectul „Ranforsare sistem rutier, execuţie trotuare şi parcări pe Strada Muzeului şi Strada Podişului” în Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita

 24.

Hotărârea nr. 24/2014

privind aprobarea documentației tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: „Realizarea unui parc cu ansamblu statuar, în intavilanul Oraşului Vlăhiţa”

 25.

Hotărârea nr. 25/2014

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 26.

Hotărârea nr. 26/2014

privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pentru executarea celor dispuse prin Decizia Curţii de Conturi nr. 22/2012, respectiv pentru rejudecarea Dosarului nr. 4195/96/2012 în fond și în căile de atac

 27.

Hotărârea nr. 27/2014

privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2013

 28.

Hotărârea nr. 28/2014

privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I. al anului 2014

 29.

Hotărârea nr. 29/2014

privind aprobarea organizării „Festivalul Narciselor” şi a „Zilelor Vlăhiţene” în anul 2014 şi aprobarea cheltuielilor legate de aceste programe

 30.

Hotărârea nr. 30/2014

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic, din cadrul Școlii gimnaziale Mártonffi János Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile martie, aprilie, mai 2014

 31.

Hotărârea nr. 31/2014

privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita

 32.

Hotărârea nr. 32/2014

privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita

 33.

Hotărârea nr. 33/2014

 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 5/2014 privind  stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

 34.

Hotărârea nr. 34/2014

privind unele măsuri privind apărarea unor interese legitime ale locuitorilor din oraşul Vlăhiţa

 35.

Hotărârea nr. 35/2014

privind aprobarea aderării Oraşului Vlăhiţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munţii Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás

 36.

Hotărârea nr. 36/2014

referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 69/2012 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3, Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora prin proiectul „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică ”

 37.

Hotărârea nr. 37/2014

referitor la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 70/2012 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică ” din Oraşul Vlăhiţa

 38.

Hotărârea nr. 38/2014

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic, din cadrul Liceului Technologic Gábor Áron, din Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile martie, aprilie, mai 2014

 39.

Hotărârea nr. 39/2014

referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 25/2012 privind aprobarea aderării Oraşului Vlăhiţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita – Hargita megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete
 40.

Hotărârea nr. 40/2014

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 41.

Hotărârea nr. 41/2014

referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 14/2013 privind darea în administrarea Judeţului Harghita a terenului destinat realizării Centrului de colectare selectivă

 42.

Hotărârea nr. 42/2014

privind acordarea dreptului de uz și servitute și de acces pentru exploatarea unor capacități energetice

 43.

Hotărârea nr. 43/2014

privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2014
 44.

Hotărârea nr. 44/2014

privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2014

 45.

Hotărârea nr. 45/2014

privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Vlăhiţa pe trimestrul II. al anului 2014

 46.

Hotărârea nr. 46/2014

privind aprobarea contribuţiei băneşti a Oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Microregionale „Felső Homoródmente” pentru anul 2014

 47.

Hotărârea nr. 47/2014

privind alocarea sumei de 10.000,00 lei, de la bugetul local pe anul 2014, cultelor religioase din Orașul Vlăhița pentru executarea / continuarea unor lucrări

 48.

Hotărârea nr. 48/2014

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire depozit produse finite, Vlăhița, județul Harghita”, având ca beneficiar S.C. Karsai Hargita Plast SRL, potrivit Proiectului nr. 468/2014, elaborat de ARC Studio SRL, Miercurea Ciuc

 49.

Hotărârea nr. 49/2014

privind acordarea dreptului de uz și servitute și de acces pentru amplasarea unui stâlp electric

 50.

Hotărârea nr. 50/2014

privind înființarea cabinetelor medicale școlare pentru unitățile de învățământ din Orașul Vlăhița

 51.

Hotărârea nr. 51/2014

pentru aprobarea deplasării unei delegații a Orașului Vlăhița la Forumul Internaţional „Turism şi Cooperare” în Oraşul Wuxi din Republica Populară Chineză

 52.

Hotărârea nr. 52/2014

pentru aprobarea participării Orașului Vlăhița la Programul Operațional Sectorial Mediu – Axa Prioritară 1A POS Mediu pentru continuarea Proiectului „Realizarea canalizării menajere în zona Nagyfalu şi extinderea staţiei de epurare în zona Délő – Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” finanţată iniţial din alte sursă

 53.

Hotărârea nr. 53/2014

cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul de investiții “Modernizare unui ansamblu de străzi din Orașul Vlăhița, strada Primăverii”

 54.

Hotărârea nr. 54/2014

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 55.

Hotărârea nr. 55/2014

cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul de investiții “Modernizare strada Primăverii, Orașul Vlăhița, Județul Harghita”

 56.

Hotărârea nr. 56/2014

privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2014 și utilizarea fondului de rezervă bugetară

 57.

Hotărârea nr. 57/2014

pentru aprobarea cofinanțării proiectului „Modernizare Strada Primăverii, Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”

 58.

Hotărârea nr. 58/2014

pentru aprobarea cofinanțării proiectului „Ranforsare sistem rutier, execuţie trotuare şi parcări pe Strada Muzeului şi Strada Podişului” în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

 59.

Hotărârea nr. 59/2014

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie „Amenajare circulaţie pietonală intersecţia Strada Republicii cu Strada 1 Mai în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”

 60.

Hotărârea nr. 60/2014

privind aprobarea cotizaţiei oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Oraşelor din România pentru anul 2014

 61.

Hotărârea nr. 61/2014

privind aprobarea contribuției bănești a Orașului Vlăhița, începând cu anul 2014, la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”

 62.

Hotărârea nr.  62/2014

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic, din cadrul Liceului Technologic Gábor Áron, din Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile septembrie, octombrie, 2014

 63.

Hotărârea nr.  63/2014

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic, din cadrul Școlii gimnaziale Mártonffi János, din Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile iunie, septembrie, octombrie, 2014
 64.

Hotărârea nr.  64/2014

privind trecerea unei construcții aflate în proprietatea publică a Orașului Vlăhița din domeniul public al Orașului Vlăhița în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune și casarea acesteia

 65.

Hotărârea nr.  65/2014

privind aprobarea modificării anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 59/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare și aprobarea contractului de delegare

 66.

Hotărârea nr.  66/2014

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 25/2001 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Vlăhița

 67.

Hotărârea nr. 67/2014

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 51/2004 privind aprobarea Statutului Oraşului Vlăhiţa

 68.

Hotărârea nr. 68/2014

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire casa de locuit-Vlăhița”, beneficiar Szikszai István, potrivit proiectului nr. 1122/2014, elaborat de S.C. ARHITECTURA SRL, Miercurea Ciuc

 69.

Hotărârea nr. 69/2014

privind trecerea unui imobil-construcţie, aflate în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acesteia

 70.

Hotărârea nr. 70/2014

pentru aprobarea cofinanțării proiectului „Ranforsare sistem rutier, execuţie trotuare şi parcări pe Strada Muzeului şi Strada Podişului” în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

 71.

Hotărârea nr. 71/2014

privind împuternicirea Primarului Oraşului Vlăhiţa, a domnului RUS Sándor, în vederea demarării procedurilor necesare constituirii Asociaţiei de Parteneriat Strategic al Unităţilor Administrativ-Teritoriale din Bazinul Carpatin, care va cuprinde Oraşul Vlăhiţa şi unităţi administrativ-teritoriale din Bazinul Carpatin, la care pot adera ulterior şi alte localităţi

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

            VENCZEL Attila                                                                          Referent, TANKÓ Ibolya

 

A 2014-es határozatok bővebb ismertetőjét alább .zip-be csomagolva letölthetik, olvashatják:

 

hcl_2014.zip

 

EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2013

Nr. crt.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa aprobată şi dată adoptării

Observaţii

1.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1 din 24 ianuarie 2013 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

 

2.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 2 din 24 ianuarie 2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

 

3.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 3 din 28 februarie 2013 privind reducerea impozitului pe clădiri și al impozitului pe teren plătibil pentru anul 2013 de voluntarii din cadrul Serviciului Public Voluntar pentru Situații de Urgență

 

4.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 4 din 28 februarie 2013 privind aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 

5.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 5 din 28 februarie 2013 privind includerea unui teren în domeniul public al Orașului Vlăhița, precum și modificarea  parțială a anexei la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 25/2001 cu privire la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Vlăhița

 

6.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 6 din 28 februarie 2013 cu privire la completarea art. 29 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Vlăhiţa aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 71/2005 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 9/2009 privind modificarea Hotărârii nr.71/2005 al Consiliului Local Vlăhiţa privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Vlăhiţa

 

7.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 7 din 28 februarie 2013 privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităților de învățământ preuniversitar de stat în Orașul Vlăhița

 

8.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 8 din 22 martie 2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică – Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita, având ca beneficiar pe Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita, potrivit proiectului nr. 295/2012, elaborat de S.c. Modul S.r.l., Miercurea Ciuc

 

9.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 9 din 22 martie 2013 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 75 din 7 decembrie 2012 și aprobarea Documentului de poziție privind implementarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”, a Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a Planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”

 

10.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 10 din 8 aprilie 2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

11.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 11 din 8 aprilie 2013 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2012

Modificat prin HCL nr.31/2013 și HCL nr. 67/2013

12.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 12 din 8 aprilie 2013 privind aprobarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2013 şi estimările pe anii 2014-2016

 

13.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 13 din 8 aprilie 2013 privind aprobarea cotizaţiei oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Oraşelor din România pentru anul 2013

 

14.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 14 din 30 aprilie 2013 privind darea în administrarea Judeţului Harghita a terenului destinat realizării Centrului de colectare selectivă

 

15.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 15 din 30 aprilie 2013 privind punerea la dispoziția proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Harghita” a unui teren pentru construcția noilor investiții aferente acestuia

 

16.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 16 din 30 aprilie 2013 privind constituirea unei Comisii speciale de analiză şi verificare pentru analizarea celor arătate în cuprinsul Cererii formulate de S.c. ANGYOS şi Asociaţii S.r.l., şi de S.c. Angyos S.r.l., în data de 17 aprilie 2013, înregistrată la Registratura Primarului Oraşului Vlăhiţa sub nr. 1621 în data de 18 aprilie 2013

 

17.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 17 din 16 mai 2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Camping Turistic, Servicii Turistice și de Agrement Vlăhița” elaborat de S.c. Arhitectura S.r.l., Miercurea Ciuc

 

18.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 18 din 16 mai 2013 privind aprobarea Regulilor și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor corelate cu nivelul și natura riscurilor locale

 

19.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 19 din 16 mai 2013 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local

 

20.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 20 din 16 mai 2013 pentru aprobarea atribuirii contractului de achiziție publică „Furnizare rumeguș la centrala termică pe bază de rumeguș - Orașul Vlăhița, județul Harghita”

 

21.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 21 din 24 mai 2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ștrand termal Vlăhița” elaborat de S.c. Kontur S.r.l., Miercurea Ciuc

 

22.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 22 din 24 mai 2013 privind aprobarea organizării programului cultural „Fesivalul Narciselor” în anul 2013 şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program

 

23.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 23 din 24 mai 2013 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2012

 

24.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 24 din 24 mai 2013 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I al anului 2013

 

25.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 25 din 31 mai 2013 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 71/2012 privind transferul unui bun din domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa în domeniul public al acestuia

 

26.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 26 din 31 mai 2013privind aprobarea proiectului “Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol  in format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software in judetul Harghita” din cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa III “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 2 “Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

27.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 27 din 12 iunie 2013 privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa în proprietatea publică a statului şi pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente

 

28.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 28 din 12 iunie 2013 privind aprobarea Programului aferent evenimentului cultural denumit „Zilele Orașului Vlăhița” și a cheltuielilor necesare pentru organizarea acestuia

 

29.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 29 din 12 iunie 2013 privind aprobarea încheierii Convenției de colaborare între Oraşul Vlăhiţa şi Asociaţia Pompierilor Voluntari „Flacăra- Lang” în vederea organizării programului cultural denumit „Zilele Orașului Vlăhița” în perioada 14 – 16 iunie 2013

 

30.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 30 din 17 iulie 2013 privind alegerea președintelui de ședință

 

31.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 31 din 17 iulie 2013 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 11/2013 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2012

Modifică HCL nr. 11/2013

32.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32 din 17 iulie 2013 privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2013

Modifică HCL nr. 12/2013

33.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 33 din 17 iulie 2013 privind aprobarea contribuţiei băneşti a Oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Microregionale „Felső Homoródmente” pentru anul 2013

 

34.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 34 din 17 iulie 2013 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 8/2006 privind participarea Orașului Vlăhița, prin Consiliul Local al Orașului Vlăhița, la Programul SAPARD, Măsura 3.5. „Silvicultură”

Modifică şi completează HCL nr. 8/2006

35.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 35 din 17 iulie 2013 cu privire la modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 50/2012 privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a Caietului de sarcini a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

 

36.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 36 din 17 iulie 2013 privind modificarea Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz”, la care Oraşul Vlăhiţa are calitatea de membru asociat

 

37.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 37 din 17 iulie 2013 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Oraşului Vlăhiţa până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2015

 

38.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 38 din 17 iulie 2013 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic, din cadrul Liceului Tehnologic Gabor Aron, din Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai 2013

 

39.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 39 din 17 iulie 2013 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic, din cadrul Școlii Gimnaziale Mártonffi János, Vlăhiţa care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile aprilie, mai, iunie 2013

 

40.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 40 din 17 iulie 2013 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita

 

41.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 41 din 17 iulie 2013 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita

 

42.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 42 din 17 iulie 2013 privind recalcularea chiriei pentru locuințele realizate prin Programul de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii, ai căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de ani și actualizarea chiriei în cazul titularilor de contract care nu au împlinit vârsta de 35 de ani

 

43.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 43 din 7 august 2013 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Vlăhiţa pe trimestrul II. al anului 2013

 

44.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 44 din 7 august 2013 pentru aprobarea atribuirii contractului  de  achiziţie publică „Furnizare rumeguş la centrala termică pe bază de rumeguş – oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”

 

45.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 45 din 7 august 2013 privind aprobarea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări „Realizare covor asfaltic pe str. Harghita” şi a documentaţiei tehnico economice aferente

 

46.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 46 din 7 august 2013 privind aprobarea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări „Realizare covor asfaltic pe str. Turiştilor” şi a documentaţiei tehnico economice aferente

 

47.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 47 din 7 august 2013 privind aprobarea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări „Realizare covor asfaltic pe Drum forestier” şi a documentaţiei tehnico economice aferente

 

48.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 48 din 7 august 2013 privind aprobarea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări „Împietruire drumuri: Strada Harghitei, Turiştilor, Drum forestier – Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”

 

49.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 49 din 7 august 2013 privind aprobarea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări „Realizare teren handbal” şi a documentaţiei tehnico economice aferente

 

50.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 50 din 29 august 2013 privind privind aprobarea criteriilor şi a procedurilor de selecţie pentru funcţia de administrator public

 

51.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 51 din 30 septembrie 2013 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în vederea luării unor măsuri referitoare la execuția Contractului de achiziții publice de lucrări nr. 3410/2007, încheiat între Orașul Vlăhița, în calitate de achizitor, pe de o parte și S.c. Sigapress S.r.l., în calitate de executant, pe de altă parte

 

52.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 52 din 31 octombrie 2013 privind alegerea președintelui de ședință

 

53.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 53 din 31 octombrie 2013 privind aderarea la Asociația Națională a Stațiunilor Turistice din România în vederea dezvoltării și promovării turismului local

 

54.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 54 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea extinderii rețelei electrice

 

55.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 55 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea Documentației tehnico-economice pentru atribuirea prin achiziție directă a Contractului de reparații drumuri agricole în Orașul Vlăhița, județul Harghita

Formulat obiecții de Secretar și procedură prealabilă de către Prefect nr. 15096/SL/031213 (nr. 4813/061213)

56.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 56 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiţii: „Amenajare circulaţie pietonală la intersecţia Strada Republicii cu Strada de 1 Mai în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita"

 

57.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 57 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea acceptării donației primite din partea localităților înfrățite

 

58.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 58 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism – Orașul Vlăhița, județul Harghita

Formulat obiecții de Secretar și procedură prealabilă de către Prefect nr. 15093/SL/031213 (nr. 4812/061213)

59.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 59 din 28 noiembrie 2013 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic, din cadrul Liceului Tehnologic „Gábor Áron” din Oraşul Vlăhiţa, care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile iunie, septembrie, octombrie 2013

 

60.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 60 din 28 noiembrie 2013 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale „Mártonffi János” din Oraşul Vlăhiţa, care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile iunie, septembrie, octombrie 2013

 

61.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 61 din 28 noiembrie 2013 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița pe trimestrul III al anului 2013

 

62.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 62 din 28 noiembrie 2013 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 25/2012 privind aprobarea aderării Oraşului Vlăhiţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete

 

63.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 63 din 28 noiembrie 2013 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Reparaţie la instalaţie electrică la Casa de cultură Gabor Aron, Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”

 

64.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 64 din 28 noiembrie 2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 73/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-economici şi a co-finanţării pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”

Modifică HCL nr. 73/2010

65.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 65 din 28 noiembrie 2013 privind aprobarea constituirii dreptului de servitute asupra unor suprafețe de terenuri care aparțin domeniului public al Orașului Vlăhița pentru executarea unor lucrări aferente Proiectului de investiţie „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”, necesare întreținerii și exploatării sistemului de alimentare cu apă

 

66.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 66 din 28 noiembrie 2013 privind aprobarea modificării Contractului de comodat nr. 1393/2005 încheiat între Oraşul Vlăhiţa, pe de o parte şi Carita Alba Iulia – Îngrijire la Domiciliu, pe de altă parte

 

67.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 67 din 3 decembrie 2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 11/2013 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2012

Modifică HCL nr. 11/2013

68.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 68 din 3 decembrie 2013 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2013

 

69.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 69 din 18 decembrie 2013 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2013

 

70.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 70 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale „Mártonffi János” din Oraşul Vlăhiţa, care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile noiembrie și decembrie 2013

 

71.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 71 din 18 decembrie 2013 referitor la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 55/2013 privind aprobarea Documentației tehnico-economice pentru atribuirea prin achiziție directă a Contractului de reparații drumuri agricole în Orașul Vlăhița, județul Harghita

 

72.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 72 din 18 decembrie 2013 referitor la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 58/2013 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism – Orașul Vlăhița, județul Harghita

 

73.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 73 din 18 decembrie 2013 privind repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii şi acordarea unei facilităţi unui medic specialist

 

74.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 74 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic, din cadrul Liceului tehnologic „Gábor Áron”, din Vlăhița care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna noiembrie 2013

 

 

            Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

            VENCZEL Attila                                                                           Referent, TANKÓ Ibolya

 

A 2013-as határozatok bővebb ismertetőjét alább .zip-be csomagolva letölthetik, olvashatják:

hcl_2013.zip

 

EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN

ANUL 2012

 

Nr. crt.

Hotărârea aprobată şi dată adoptării

Observaţii

1.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1 din 19 ianuarie 2012 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

 

2.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 2 din 19 ianuarie 2012 privind constatarea încetării de drept a mandatului consilierului local Szikszai Timea, înainte de expirarea duratei normale a mandatului

Comunicat prin Comunicarea nr. 698 din 7 februarie 2012

3.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 3 din 19 ianuarie 2012 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

 

4.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 4 din 7 februarie 2012 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2011

 

5.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 5 din 7 februarie 2012 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2012

 

6.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 6 din 7 februarie 2012 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Programul „Europa pentru cetăţeni – Citizen’s Meetings – lansat de Comisia Europeană

 

7.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 7 din 28 februarie 2012 privind validarea mandatului supleantului de pe lista de candidaturi ai Uniunii Democrate Maghiare din România, respectiv a domnului Petres László

 

8.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 8 din 28 februarie 2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona Câmpul Florilor – Vlăhiţa”, având ca beneficiar pe György Mátyás, potrivit proiectului nr. 919/2011, elaborat de arhitectul Martin M. Albert

 

9.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 9 din 28 februarie 2012 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 

10.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 10 din 28 februarie 2012 privind reducerea impozitului pe clădiri şi al impozitului pe teren plătibil pentru anul 2012 de voluntarii din cadrul Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

 

11.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 11 din 28 februarie 2012 privind aprobarea cotizaţiei oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Oraşelor din România pentru anul 2012

 

12.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 12 din 28 februarie 2012 privind aprobarea procedurii de atribuire a Contractului de lucrări pentru Proiectul „Modernizarea unui ansamblu de străzi – Bethlen Gábor, Ady Endre – Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”, şi a documentaţiei tehnico-economice aferente

 

13.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 13 din 28 februarie 2012 privind constituirea dreptului de superficie în favoarea S.c. H2O Energy S.r.l. asupra unui imobil teren aflat în domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa

 

14.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 14 din 28 februarie 2012 privind actualizarea Studiului de fezabilitate al proiectului “Realizarea canalizării menajere în zona Nagyfalu şi extinderea staţiei de epurare în zona Délő”, conform devizului general recalculat

 

15.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 15 din 21 martie 2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

16.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 16 din 21 martie 2012 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2012

 

17.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 17 din 21 martie 2012 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2012

 

18.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 18 din 21 martie 2012 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita

 

19.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 19 din 21 martie 2012 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita

 

20.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 20 din 21 martie 2012 privind aprobarea unui Plan director pe termen mediu şi lung

 

21.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 21 din 21 martie 2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire Hală de Producţie Tipografică cu anexe, împrejmuire incinta şi rezolvarea utilităţilor – având ca beneficiar pe S.c. Rotaprint S.r.l. – Lueta, potrivit proiectului nr. 120/2011, elaborat de S.c. Conform-Impex S.r.l., Miercurea Ciuc

 

22.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 22 din 21 martie 2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Bază de servicii pentru recreere cu apă termală”, având ca beneficiar pe S.c. Auto-Gáspár S.r.l. – Vlăhiţa – potrivit proiectului nr. 453/2010, elaborat de P.F.A. Herţa Ioan-Paul, Miercurea Ciuc

 

23.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 23 din 26 aprilie 2012 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2012

 

24.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 24 din 26 aprilie 2012 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul I al anului 2012

 

25.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 25 din 26 aprilie 2012 privind aprobarea aderării Oraşului Vlăhiţa la Asociaţia de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita – Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete

 

26.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 26 din 26 aprilie 2012 privind aprobarea contribuţiei băneşti a Oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Microregionale „Felső Homoródmente” pentru anul 2012

 

27.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 27 din 18 mai 2012 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu către Asociaţia Microregională „Felső Homoródmente”

 

28.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 28 din 18 mai 2012 privind aprobarea organizării „Festivalul Narciselor” şi a „Zilelor Vlăhiţene” în anul 2012 şi aprobarea cheltuielilor legate de aceste programe

 

29.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 29 din 5 iunie 2012 privind aprobarea Metodologiei pentru închirierea bunurilor aflate în patrimoniul Oraşului Vlăhiţa

 

30.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 30 din 5 iunie 2012 privind aprobarea participării ca partener a Oraşului Vlăhiţa în proiectul „Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversităţii la nivel judeţean – Implementarea managementului integrat, participativ şi unitar la nivelul ariilor naturale protejate în judeţul Harghita” finanţat prin POS MEDIU – Axa prioritară 4

 

31.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 31 din 5 iunie 2012 privind unele măsuri de administrare a Clădirii multifuncţionale din strada Republicii nr. 15 Vlăhiţa

 

32.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 32 din 5 iunie 2012 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Vlăhiţa

 

33.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 33 din 26 iunie 2012 privind alegerea Comisiei de validare

 

34.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 34 din 26 iunie 2012 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale din 10 iunie 2012, ce compun Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa

 

35.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 35 din 26 iunie 2012 privind constituirea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa

 

36.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 36 din 26 iunie 2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

37.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 37 din 26 iunie 2012 privind alegerea viceprimarului

 

38.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 38 din 26 iunie 2012 privind constituirea Comisiei de specialitate juridică, de disciplină şi protecţia drepturilor omului

 

39.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 39 din 26 iunie 2012 privind constituirea Comisiei de specialitate pentru activităţi economice, buget-finanţe

 

40.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 40 din 26 iunie 2012 privind constituirea Comisiei de specialitate pentru muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, tineret şi sport, relaţii internaţionale

 

41.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 41 din 26 iunie 2012 privind constituirea Comisiei de specialitate pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie

 

42.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 42 din 26 iunie 2012 privind constituirea Comisiei de specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului

 

43.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 43 din 31 iulie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa

 

44.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 44 din 31 iulie 2012 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul II al anului 2012

 

45.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 45 din 31 iulie 2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 46/2007 privind aprobarea proiectului actului constitutiv şi a proiectului Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”

Modifică HCL nr. 46/2007

46.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 46 din 31 iulie 2012 privind aprobarea modificării Contractului de comodat nr. 1393/2005 încheiat între Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa, pe de o parte şi Caritas Arhidiocezan Alba Iulia prin Filiala Miercurea-Ciuc, pe de altă parte

 

47.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 47 din 31 iulie 2012 privind înfiinţarea Consiliului Comunitar Consultativ ca structură comunitară de sprijin pentru activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului

 

48.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 48 din 31 august 2012 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2012

 

49.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 49 din 31 august 2012 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” şi S.c. Harvíz S.A.

 

50.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 50 din 31 august 2012 privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a Caietului de sarcini a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare

 

51.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 51 din 31 august 2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Grupul Şcolar „Gábor Áron”

 

52.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 52 din 31 august 2012 desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Şcoala generală „Mártonffi János”

 

53.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 53 din 31 august 2012 privind aprobarea colaborării Oraşului Vlăhiţa cu Consiliul Judeţean Harghita – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor omului

 

54.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 54 din 31 august 2012 privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie, consilier, clasa I, grad profesional asistent, într-o funcţie publică de nivel inferior, respectiv în funcţie publică de execuţie, referent, clasa III, grad profesional debutant la Compartimentul de fond funciar, registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa

 

55.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 55 din 31 august 2012 privind aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, judeţul Harghita

 

56.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 56 din 31 august 2012 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pentru executarea celor dispuse prin Decizia Curţii de Conturi nr. 22/2012

 

57.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 57 din 31 august 2012 privind aprobarea aderării Oraşului Vlăhiţa la Asociaţia „Pentru Dezvoltarea Munţilor Harghita” – Hargita Hegység Fejlesztéséért Egyesület”

 

58.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 58 din 31 august 2012 privind trecerea unei construcţii, aflate în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acesteia

 

59.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 59 din 31 august 2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa  nr. 73/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a principalelor indicatori tehnico-economici şi a co-finanţării pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”, cu modificările şi completările ulterioare

Modifică HCL nr. 73/2010

60.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 60 din 28 septembrie 2012 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2012

 

61.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 61 din 19 octombrie 2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

62.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 62 din 19 octombrie 2012 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren aflat în proprietatea lui GÁLL Zakariás

 

63.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 63 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Programul „Europa pentru cetăţeni – Citizen’s Meetings” lansat de Comisia Europeană

 

64.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 64 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea colaborării Oraşului Vlăhiţa cu Asociaţia Adventistă pentru dezvoltare, refacere şi ajutor” în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a persoanelor aflate în dificultate pe raza unităţii administrativ-teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa

 

65.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 65 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea înfiinţării Grupului de lucru local pentru romi la nivelul Oraşului Vlăhiţa

 

66.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 66 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea Planului local de acţiune pentru Romi pentru perioada 2012-2020 la nivelul Oraşului Vlăhiţa

 

67.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 67 din 31 octombrie 2012 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 43/2008 privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Hargita Víz”, republicată

Modifică HCL nr. 43/2008

68.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 68 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea modificării Planului de achiziţii şi Plăţi din cadrul Studiului de fezabilitate al proiectului „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”

 

69.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 69 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3, Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora prin proiectul „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică ”

 

70.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 70 din 31 octombrie 2012 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică ” din Oraşul Vlăhiţa

 

71.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 71 din 19 noiembrie 2012 privind transferul unui bun din domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa în domeniul public al acestuia

 

72.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 72 din 19 noiembrie 2012 privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2012

 

73.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 73 din 29 noiembrie 2012 privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2012 şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Oraşului Vlăhiţa

 

74

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 74 din 29 noiembrie 2012 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III al anului 2012

 

75

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 75 din 7 decembrie 2012 privind aprobarea Documentului de poziţie privind implementarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”, a Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor technico-economici şi a Planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”

76.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 76 din 14 decembrie 2012 privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2012

 

77.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 77 din 20 decembrie 2012 aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2012, construite în Oraşul Vlăhiţa

 

78.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 78 din 20 decembrie 2012 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 44/2005 privind constituirea şi componenţa Comandamentului Antiepizootic în Oraşul Vlăhiţa, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

            Secretarul Oraşului Vlăhiţa,                            Compartimentul juridic, administraţie publică,

            VENCZEL Attila                                                                           Referent, TANKÓ Ibolya

 

 

 

EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN ANUL 2011

 

Nr. crt.

Hotărârea aprobată şi dată adoptării

Observaţii

1.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1 din 27 ianuarie 2011 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

 

2.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 2 din 27 ianuarie 2011 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 

3.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 3 din 27 ianuarie 2011 privind stabilirea şi utilizarea cotei de dezvoltare la activităţile de apă-canal

 

4.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 4 din 27 ianuarie 2011 privind stabilirea şi aprobarea preţurilor la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare-epurare pentru Oraşul Vlăhiţa, având ca prestator S.c. Harvíz S.A., Miercurea-Ciuc

 

5.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 5 din 27 ianuarie 2011 privind reducerea impozitului pe clădiri şi al impozitului pe teren plătibil pentru anul 2011 de voluntarii din cadrul Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

 

6.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 6 din 27 ianuarie 2011 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Proiectul „Completarea sistemului de încălzire pe bază de biomasă, respectiv rumeguş în Oraşul Vlăhiţa”.

 

7.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 7 din 27 ianuarie 2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al Proiectului „Completarea sistemului de încălzire pe bază de biomasă, respectiv rumeguş în Oraşul Vlăhiţa”.

 

8.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 8 din 14 februarie 2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

9.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 9 din 14 februarie 2011 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2011

Modificat prin HCL nr. 56/2011

10.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 10 din 14 februarie 2011 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2011

 

11.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 11 din 31 martie 2011 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2011

 

12.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 12 din 31 martie 2011 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2010

 

13.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 13 din 31 martie 2011 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Proiectul „Robinwood+” finanţat din cadrul programului Interreg IV C în calitate de partener al Judeţului Harghita

A fost modificată prin HCL nr. 66/2011

14.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 14 din 31 martie 2011 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor terenuri aparţinând domeniului public al Oraşului Vlăhiţa,  în vederea amplasării fundaţiilor aferente unor stâlpi electrice noi şi pentru executarea lucrărilor de îmbunătăţire a nivelului de tensiune şi modernizarea reţelei electrice în Băile-Homorod

 

15.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 15 din 31 martie 2011 privind aprobarea contribuţiei băneşti a Oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Microregionale „Felső Homoródmente” pentru anul 2011

 

16.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 16 din 31 martie 2011 privind aprobarea cotizaţiei oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Oraşelor din România pentru anul 2011

Modificat prin HCL nr. 37/2011

17.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 17 din 31 martie 2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 73/2010 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate, Indicatorilor tehnico-economici împreună cu cofinanţarea proiectului din cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”

Modifică HCL nr. 73/2010

18.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 18 din 31 martie 2011 privind aprobarea clasificării ale unor drumuri de interes local în drumuri comunale

 

19.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 19 din 20 aprilie 2011 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita

 

20.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 20 din 20 aprilie 2011 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita

 

21.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 21 din 20 aprilie 2011 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Oraşului Vlăhiţa pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data expirării acestuia

 

22.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 22 din 20 aprilie 2011 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor terenuri aparţinând domeniului public al Oraşului Vlăhiţa,  în vederea amplasării fundaţiilor aferente unor stâlpi electrice noi şi pentru executarea lucrărilor „Electrificarea zonei Mădăraş Harghita

 

23.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 23 din 20 aprilie 2011 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu către Asociaţia Agricultorilor din Vlăhiţa – Szentegyházi Gazdák Egyesülete

 

24.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 24 din 20 aprilie 2011 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor suprafeţe de terenuri aparţinând domeniului public al Oraşului Vlăhiţa pentru construirea de garaje şi a documentaţiilor de atribuire

 

25.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 25 din 20 aprilie 2011 privind aprobarea transmiterii a unor drumuri şi străzi de interes local, proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, din administrarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii

 

26.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 26 din 5 mai 2011 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la constituirea Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Homorod-Rika-Târnava”

 

27.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 27 din 5 mai 2011 privind conferirea, titlului de cetăţean de onoare „Pro Urbe”, unei persoane fizice

 

28.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 28 din 5 mai 2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construirea Camping de Sejur cu Grădină de Vară. Punct Turistic pentru organizări de întruniri în aer liber cu cazare şi servicii”, beneficiar Dániel Vince, potrivit proiectului nr. 447/2009, elaborat de Herţa Ioan Paul

 

29.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 29 din 5 mai 2011 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 14/2010 privind instrumentarea proiectului cu titlu „Construirea şi modernizarea infrastructurii agricole în Vlăhiţa”

Modifică HCL nr. 14/2010

30.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 30 din 5 mai 2011 cu privire la aprobarea Planului de activitate a programelor şi proiectelor culturale la aşezământul cultural Vlăhiţa, strada Gábor Áron nr. 47 – Casa de cultură „Bartók Béla” pentru următorii 3 ani

 

31.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 31 din 5 mai 2011 cu privire la aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Programului Prioritar Naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban prin Proiectul „Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezământului cultural din Oraşul Vlăhiţa, strada Gábor Áron nr. 47”

 

32.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 32 din 5 mai 2011 cu privire la aprobarea reabilitării, modernizării infrastructurii culturale şi dotarea aşezământului cultural din Oraşul Vlăhiţa, strada Gábor Áron nr. 47.

 

33.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 33 din 5 mai 2011 privind aprobarea trecerii clădirii şi a terenului aferent sediului Casei de cultură „Bartók  Béla”, din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa în domeniul privat al acesteia

 

34.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 34 din 22 iunie 2011 privind modificarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz”, la care Oraşul Vlăhiţa este membru asociat

 

35.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 35 din 22 iunie 2011 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” şi S.c. Harvíz” S.A.

 

36.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 36 din 22 iunie 2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 73/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Indicatorilor tehnico-economici împreună cu cofinanţarea proiectului din cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita

Modifică HCL nr. 73/2010

37.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 37 din 22 iunie 2011 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 16/2011 privind aprobarea cotizaţiei oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Oraşelor din România pentru anul 2011

Modifică HCL nr. 16/2011

38.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 38 din 22 iunie 2011 privind aprobarea aderării Oraşului Vlăhiţa la”CLUBUL SPORTIV METALUL VLĂHIŢA”

 

39.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 39 din 22 iunie 2011 privind darea în administrare a unui imobil, aparţinând domeniului public al Oraşului Vlăhiţa, şi care constituie obiectiv al proiectului „Drumul Apelor Minerale LOT 2”, în administrarea Consiliului Judeţean Harghita

 

40.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 40 din 22 iunie 2011 pentru aprobarea atribuirii contractului de achiziţie publică „Furnizarea de rumeguş la centrala termică pe bază de rumeguş – Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”

 

41.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 41 din 14 iulie 2011 privind închirierea, prin negociere directă a unui spaţiu de 750 mp.  din Hala de pregătire a şarjei aparţinând S.c. Andezit Group S.r.l.

 

42.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 42 din 14 iulie 2011 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu către Asociaţia Proprietarilor de Terenuri Vlăhiţa

 

43.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 43 din 10 august 2011 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2011

 

44.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 44 din 10 august 2011 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

 

45.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 45 din 10 august 2011 privind însuşirea proiectului de Act constitutiv şi al celui de Statut al Grupului de Acţiune Locală „Homorod-Rika-Târnava”

 

46.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 46 din 10 august 2011 privind concesionarea serviciului de transport public local

 

47.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 47 din 10 august 2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire pensiune Vila „Kata” P+1E+M cu garaj, împrejmuire şi rezolvarea utilităţilor” beneficiar Márton Károly şi Márton Kovács Anna, potrivit proiectului nr. 476/2010 elaborat de P.F.A. Herţa Ioan Paul – Miercurea Ciuc

 

48.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 48 din 10 august 2011 pentru aprobarea atribuirii contractului de achiziţie publică pentru proiectul „Modernizarea străzii József Attila – Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”

 

49.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 49 din 1 septembrie 2011 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2011

 

50.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 50 din 1 septembrie 2011 privind modificarea preţurilor la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare-epurare pentru Oraşul Vlăhiţa, având ca prestator S.c. Harvíz S.A., Miercurea Ciuc

 

51.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 51 din 1 septembrie 2011 privind aprobarea listelor bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, a celor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, respectiv a criteriilor privind limitele minime şi maxime ale veniturilor potenţiale din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii în cazul beneficiarilor de venit minim garantat potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 

52.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 52 din 19 septembrie 2011 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Oraşului Vlăhiţa

 

53.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 53 din 29 septembrie 2011 privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice „Reparaţii prin ranforsare: aplicarea unui covor asfaltic pe vechea îmbrăcăminte pe străzile Mihai Eminescu, József Attila, Aleea Teilor şi Muncitorilor din Oraşul Vlăhiţa”, şi a documentaţiei tehnico-economice aferente

 

54.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 54 din 21 octombrie 2011 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

 

55.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 55 din 21 octombrie 2011 privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2011

 

56.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 56 din 21 octombrie 2011 privind modificarea Hotărârii nr.9/2011, privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2010

Modifică HCL nr. 9/2011

57.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 57 din 21 octombrie 2011 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa în calitate de membru la completarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Harghita”

Revocat prin HCL nr. 70/2011

58.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 58 din 21 octombrie 2011 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de terenuri aparţinând domeniului public al Oraşului Vlăhiţa, în vederea reabilitării liniei electrice subterane de 20 kv, Harghita, Lucrare nr. 808/2010

 

59.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 59 din 21 octombrie 2011 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „Hargita Víz” şi S.c. Harvíz S.A.

 

60.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 60 din 21 octombrie 2011 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Grădiniţa „Hófehérke”

 

61.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 61 din 21 octombrie 2011 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Grădiniţa „Nárcisz”

 

62.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 62 din 21 octombrie 2011 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Şcoala generală „Mártonffi János”

 

63.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 63 din 21 octombrie 2011 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Şcoala generală „Tamási Áron”

 

64.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 64 din 21 octombrie 2011 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Grupul Şcolar „Gábor Áron”

 

65.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 65 din 29 noiembrie 2011 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2011

 

66.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 66 din 29 noiembrie 2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 13/2011 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Proiectul „Robinwood+” finanţat din cadrul programului Interreg IV C în calitate de partener al Judeţului Harghita

Modifică HCL nr. 13/2011

67.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 67 din 29 noiembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului din Oraşul Vlăhiţa

 

68.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 68 din 20 decembrie 2011 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2011

 

69.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 69 din 20 decembrie 2011 privind reorganizarea unităţilor de învăţământ, respectiv al reţelei şcolare situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa

 

70.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 70 din 20 decembrie 2011 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 57/2011 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa în calitate de membru la completarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Harghita”

Revocă HCL nr. 57/2011

71.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 71 din 20 decembrie 2011 privind aprobarea trecerii unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al Oraşului Vlăhiţa în domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa

 

72.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 72 din 20 decembrie 2011 privind aprobarea cooperării Oraşului Vlăhiţa cu Asociaţia Environ pentru realizarea în comun a unor acţiuni şi servicii de interes public local

 

73.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 73 din 20 decembrie 2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 25/2001 prin includerea în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa a unor bunuri rezultate din investiţii realizate prin Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

Modifică HCL nr. 25/2001

74.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 74 din 20 decembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţilor de administrare şi de întreţinere a Bazei sportive multifuncţionale Model Tip 2 din Oraşul Vlăhiţa

 

 

            Secretarul Oraşului,                                                                                         Referent,

            VENCZEL Attila                                                                                        TANKÓ Ibolya

 

A 2011-es határozatok bővebb ismertetőjét alább .zip-be csomagolva letölthetik, olvashatják:

hcl_2011.zip

Véletlenszerű Kép

site_008.jpg